Νόμος 4623/19 - Άρθρο 114

Άρθρο 114


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 8 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Στον Φορέα συνιστώνται 3 θέσεις ειδικών συμβούλων για την υποστήριξη του έργου του Προέδρου. Η πρόσληψη στις θέσεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με απόφαση του Προέδρου, ο οποίος και προσλαμβάνει τα πρόσωπα που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλα. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την, για οποιαδήποτε λόγο, αποχώρηση του Προέδρου που το προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία. Οι αποδοχές των ειδικών συμβούλων καθορίζονται από την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) και η δαπάνη μισθοδοσίας βαρύνει τον Φορέα. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 163 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007).}

 

2. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 52 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η ορκωμοσία γίνεται στο κατάστημα του δήμου ή σε άλλο δημόσιο κτίριο ή σε κατάλληλο δημόσιο χώρο εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, σε δημόσια συνεδρίαση, της οποίας ο ακριβής χρόνος (ημερομηνία και ώρα) ορίζεται από τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο.}

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 154 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η ορκωμοσία γίνεται στο κατάστημα της περιφέρειας ή σε άλλο δημόσιο κτίριο ή σε κατάλληλο δημόσιο χώρο εντός των διοικητικών ορίων της έδρας της περιφέρειας, σε δημόσια συνεδρίαση, της οποίας ο ακριβής χρόνος (ημερομηνία και ώρα) ορίζεται από τον νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη.}

 

3. Στην παράγραφο 5Α του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α/1987), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι ανωτέρω υπάλληλοι, εφόσον εκλεγούν και δεν καταλάβουν θέση ευθύνης ή απωλέσουν τη θέση ευθύνης τους, μπορούν, έπειτα από αίτησή τους και απόφαση του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου, να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχει στην ημερομηνία της αίτησης επανόδου. Στην περίπτωση επανόδου, οι υπάλληλοι αποσπώνται υποχρεωτικά για όλο το διάστημα της εκλογικής τους θητείας σε άλλη υπηρεσία, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου όπου εξελέγησαν. Η μισθοδοσία υπαλλήλων φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, βαρύνει τον φορέα προέλευσης. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, αποσπώνται στην πλησιέστερη στον δήμο όπου εξελέγησαν υπηρεσία. Για την πραγματοποίηση της απόσπασης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αίτηση με την υπηρεσία προτίμησης. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016) και λήγει αυτοδίκαια με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της εκλογικής τους θητείας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 70 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

3Α. Η παράγραφος 3 ισχύει για τους αναφερόμενους σε αυτή υπαλλήλους αναδρομικά από την έκδοση της απόφασης του πολυμελούς Πρωτοδικείου του άρθρου 44 του νόμου 3852/2010 και εφόσον έχουν ορκισθεί νομίμως αιρετοί στον δήμο όπου ήταν υπάλληλοι. Εάν οι εν λόγω υπάλληλοι επανήλθαν στην υπηρεσία τους το αναφερόμενο αυτό χρονικό διάστημα, υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3Α προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 70 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

4.α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 66 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του Προεδρείου ή της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε. Ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ορισθεί ή να παραμείνει Αντιδήμαρχος. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξη του στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των μελών, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον 3 μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από 3 μέλη.}

 

β. Η παράγραφος 11 του άρθρου 168 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Το μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της οικονομικής επιτροπής, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε. Ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος μπορεί να ορισθεί ή να παραμείνει θεματικός αντιπεριφερειάρχης. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξή του στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των μελών, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον 3 μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από 3 μέλη.}

 

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 140 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η κηδεία των Δημάρχων και των Προέδρων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και όσων κατείχαν τα αξιώματα αυτά, καθώς και των εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων και συμβούλων κοινότητας, μπορεί να γίνεται με δαπάνη του οικείου Δήμου. Το ανώτατο όριο της δαπάνης αυτής καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους και εγγράφεται στον αντίστοιχο προϋπολογισμό.}

 

6. Η αληθής έννοια της διάταξης της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του νόμου 4555/2018, είναι ότι, δεν συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο της θέσεως Προέδρου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και αιρετού Περιφερειάρχη ή Περιφερειακού Συμβούλου, εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν εκλεγεί στη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου και καταλαμβάνουν τη θέση αυτή λόγω της αιρετής τους ιδιότητας.

 

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007), για την παράταση των αποσπάσεων, ισχύουν αναλόγως και για το προσωπικό που αποσπάται για την κάλυψη αναγκών του περιφερειάρχη και των αντιπεριφερειαρχών, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 243 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 67 του νόμου 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε έκτακτες περιπτώσεις, στους νησιωτικούς δήμους το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}

 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 101 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, εφόσον η χρηματοδότηση της Δράσης Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, που απασχολείται σε αυτή με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τους ετήσιους κύκλους 2016-2017, 2017-2018, 20182019 και 2019-2020, καλύπτουν τις δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους.}

Στο άρθρο 114 του νόμου 4623/2019 επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής:

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.