Νόμος 4623/19 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με διαπιστωτική πράξη του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού προσδιορίζονται οι θέσεις και οι υπάλληλοι των μεταφερόμενων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπηρεσιών, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/2019) και το προεδρικό διάταγμα 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/2019).

 

2. Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσδιορίζονται οι θέσεις και οι υπάλληλοι που μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 81/2019 και προεδρικό διάταγμα 84/2019.

 

3. Κάθε ενέργεια ή απόφαση που αφορά στην άσκηση αρμοδιοτήτων για θέματα προσωπικού των υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 81/2019 συνεχίζεται το αργότερο μέχρι τις 31-12-2019 από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διοικητικού ή Ανθρώπινου Δυναμικού των Υπουργείων από τα οποία μεταφέρθηκαν προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες ενέργειες για την ομαλή μετάβαση της διοικητικής υποστήριξης του εν λόγω προσωπικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

Ως τελικός υπογράφων για την έκδοση κάθε διοικητικής πράξης που αφορά σε ενέργεια ή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ορίζεται ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή το αρμόδιο διοικητικό όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο οποίο έχει μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα ή το δικαίωμα υπογραφής με εντολή Υπουργού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

4. Κάθε ενέργεια ή απόφαση που αφορά στην άσκηση αρμοδιοτήτων για θέματα προσωπικού των υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/2019) από το καταργηθέν Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζεται το αργότερο μέχρι τις 31-12-2019 από την αρμόδια υπηρεσία Διοικητικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες ενέργειες για την ομαλή μετάβαση της διοικητικής υποστήριξης του εν λόγω προσωπικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες υποδοχής.

 

Ως τελικός υπογράφων για την έκδοση κάθε διοικητικής πράξης που αφορά σε ενέργεια ή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ορίζεται ο Υπουργός του υπουργείου υποδοχής ή το αρμόδιο διοικητικό όργανό του Υπουργείου υποδοχής στο οποίο έχει μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα ή το δικαίωμα υπογραφής με εντολή Υπουργού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

5. Οι υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν από το καταργηθέν Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ή προς το νεοσυσταθέν Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα συνεχίσουν να συμμετέχουν νόμιμα στα συλλογικά όργανα, στα οποία έχουν οριστεί, μέχρι την αντικατάστασή τους.

 

6. Οι υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/2019) στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διατηρούν όλα τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά δικαιώματα και τυχόν άλλες παροχές, που είχαν στα Υπουργεία από τα προήλθαν.

 

7. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης εξακολουθεί να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ασκούσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 28 του προεδρικού διατάγματος 142/2017 (ΦΕΚ 181/Α/2017), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 έως 43 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και τη Συμφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης (Service Level Agreement - SLA) που έχει υπογράψει με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και εξακολουθεί να σχεδιάζει, αναπτύσσει και λειτουργεί παραγωγικά όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης εξακολουθεί να παρακολουθεί, να υλοποιεί και να παραλαμβάνει συμβάσεις, έργα, προγράμματα τα οποία παρακολουθούσε και υλοποιούσε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/2019). Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης εξακολουθεί να παρέχει μηχανογραφική υποστήριξη στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία στη συνέχεια θα εξειδικευτεί με την υπογραφή Συμφωνίας Επιπέδου Εξυπηρέτησης (Service Level Agreement - SLA) μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

 

8. Κάθε είδους υπηρεσίες πληροφορικής, που είχαν ανατεθεί με οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα, παρέχονται εφεξής με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

 

9. Η χρήση και η διαχείριση του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, που βρίσκεται επί των οδών Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο Αττικής, και του κτιρίου της έδρας του Υπουργείου που βρίσκεται επί των οδών Αλεξάνδρου Πάντου και Φραγκούδη 11, Καλλιθέα Αττικής, μεταφέρεται αυτοδίκαια στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

10. Η ιδιοκτησία, διοίκηση και διαχείριση των άυλων και υλικών περιουσιακών στοιχείων, που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του σκοπού και για την εξυπηρέτηση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, αναλαμβάνονται εφεξής από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

11. Τα προβλεπόμενα έσοδα, όπως αναφέρονται στις αποφάσεις υπ' αριθμόν Α. 1202/20.5.2019 (Β' 1830) και υπ' αριθμόν 67343 ΕΞ/2019 (ΦΕΚ 2443/Β/2019) του Υπουργείου Οικονομικών μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 74 του νόμου [Ν] 4270/2014 στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για το οικονομικό έτος του 2020 και έπειτα.

 

12. Οι κεντρικές υποδομές και λοιπές υποδομές υποστήριξης κυβερνητικού νέφους της ΚΤΠ Α.Ε. εφεξής διοικούνται και διαχειρίζονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

 

13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 154 του νόμου [Ν] 4601/2019 η φράση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης αντικαθίσταται από τη φράση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

14. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 154 του νόμου [Ν] 4601/2019 η φράση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών αντικαθίσταται από τη φράση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών.

 

15. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων νοείται εφεξής η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

 

16. Με τον Οργανισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των αρμοδίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Υπουργών εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται οι κατηγορίες και οι κλάδοι, τα τυπικά προσόντα διορισμού σε θέσεις κάθε κλάδου, τα καθήκοντα των κλάδων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη στελέχωση των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με τον ως άνω Οργανισμό δύνανται να μετονομάζονται οι υφιστάμενες οργανικές μονάδες, να εξειδικεύονται οι υφιστάμενες αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων του Υπουργείου ή να μεταφέρονται μεταξύ αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 51 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

17. Οι θητείες των Προϊσταμένων κάθε επιπέδου των υπηρεσιών οι οποίες αναδιαρθρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μέρους λήγουν αυτοδικαίως 30 μέρες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Για την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων των νέων οργανικών μονάδων κάθε επιπέδου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και οι θέσεις Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης προκηρύσσονται εντός 4 μηνών.

 

Εάν το προεδρικό διάταγμα του Οργανισμού του Υπουργείου εκδοθεί σε χρόνο μετά την προκήρυξη των ανωτέρω θέσεων, η διαδικασία επιλογής συνεχίζεται, εφόσον οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων δεν έχουν αλλάξει ουσιωδώς, γεγονός που πιστοποιείται προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση που το προεδρικό διάταγμα του Οργανισμού του Υπουργείου εκδοθεί μετά την επιλογή των νέων προϊσταμένων σύμφωνα με τις διαδικασίες του Υπαλληλικού Κώδικα, οι προϊστάμενοι συνεχίζουν τη θητεία τους, εφόσον οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών στις οποίες προΐστανται δεν έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς, γεγονός που διαπιστώνεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 51 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

18. Για τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας των υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται μεταβατικά, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, η τοποθέτηση σε θέσεις προϊσταμένων των οργανικών τους μονάδων, υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 84 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύει. Για την τοποθέτηση των υπαλλήλων συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η γνώση του αντικειμένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες.

 

19. Οι διατάξεις των παραγράφων 20 και 21 ισχύουν και για τις υπηρεσίες που συνιστώνται δια του παρόντος Μέρους.

 

20. Κάθε αμφισβήτηση που τυχόν προκύψει κατά την μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις παλαιές στις νέες οργανικές μονάδες που συστήνονται με το παρόν επιλύονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

21. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.