Νόμος 4635/19 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Λοιπά οργανωτικά ζητήματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 61 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Ως τελικός υπογράφων για την έκδοση κάθε διοικητικής πράξης που αφορά σε ενέργεια ή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ορίζεται ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή το αρμόδιο διοικητικό όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο οποίο έχει μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα ή το δικαίωμα υπογραφής με εντολή Υπουργού.}

 

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 61 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Ως τελικός υπογράφων για την έκδοση κάθε διοικητικής πράξης που αφορά σε ενέργεια ή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ορίζεται ο Υπουργός του υπουργείου υποδοχής ή το αρμόδιο διοικητικό όργανό του Υπουργείου υποδοχής στο οποίο έχει μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα ή το δικαίωμα υπογραφής με εντολή Υπουργού.}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 55 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:

 

{Μεταβατικά και μέχρι την 31-12-2019, η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν απαιτείται.}

 

4. Στο άρθρο 22 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:

 

{Στο Τμήμα αυτό δύνανται να προσλαμβάνονται 2 μετακλητοί συνεργάτες επικοινωνιολόγοι ή ένας δημοσιογράφος και ένας νομικός. Για την πρόσληψη δημοσιογράφου, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).}

 

5. Οι θέσεις προσωπικού με έμμισθη εντολή και οι θέσεις του προσωπικού επί θητεία των άρθρων 38 και 39, αντιστοίχως, του προεδρικού διατάγματος 82/2017 (ΦΕΚ 117/Α/2017) διατηρούνται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από την ημερομηνία ισχύος του προεδρικού διατάγματος 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/2019).

 

6. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 61 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) τροποποιείται το εδάφιο δεύτερο ως εξής:

 

{Για την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων των νέων οργανικών μονάδων κάθε επιπέδου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και οι θέσεις Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης προκηρύσσονται εντός 4 μηνών.}

 

7. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 61 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) προστίθενται εδάφια τρίτο και τέταρτο ως εξής:

 

{Εάν το προεδρικό διάταγμα του Οργανισμού του Υπουργείου εκδοθεί σε χρόνο μετά την προκήρυξη των ανωτέρω θέσεων, η διαδικασία επιλογής συνεχίζεται, εφόσον οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων δεν έχουν αλλάξει ουσιωδώς, γεγονός που πιστοποιείται προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση που το προεδρικό διάταγμα του Οργανισμού του Υπουργείου εκδοθεί μετά την επιλογή των νέων προϊσταμένων σύμφωνα με τις διαδικασίες του Υπαλληλικού Κώδικα, οι προϊστάμενοι συνεχίζουν τη θητεία τους, εφόσον οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών στις οποίες προΐστανται δεν έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς, γεγονός που διαπιστώνεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.}

 

8. Η παράγραφος 3)α του άρθρου 48 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) που αναπτύσσει, λειτουργεί παραγωγικά και διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) αποτελούν την κεντρική Υπολογιστική Υποδομή του Δημοσίου, στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να εγκατασταθούν έως την 01-01-2022 όλες οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που διατηρούν όλα τα Υπουργεία, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι Ανεξάρτητες Αρχές και η ΚΤΠ ΑΕ και αφορούν σε συναλλαγές με πολίτες, επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση. Οι υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) των ανωτέρω φορέων μεταφέρονται και περιέρχονται στην κυριότητα της ΓΓΠΣΔΔ για το σκοπό αυτόν. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται στα διαβαθμισμένα συστήματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Εξωτερικών του Λιμενικού Σώματος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Επιπλέον, οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται στα συστήματα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συμφωνημένου επιπέδου (Service Level Agreement - SLA) στους ανωτέρω φορείς. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και πληροφοριακά συστήματα και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.}

 

9. Η παράγραφος 3)β του άρθρου 48 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από τη δημοσίευση του παρόντος δεν επιτρέπεται η προμήθεια νέου εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού από τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011). Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Αμύνης και οι εποπτευόμενοι φορείς τους, το Λιμενικό Σώμα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.}

 

10. Μετά το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 5 της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με ίδια απόφαση μπορεί να τροποποιείται η διάρθρωση της ΕΥΔΕ - ΤΠΕ, όσον αφορά στη σύσταση νέων μονάδων, στη μετονομασία υπαρχουσών μονάδων και στον επιμερισμό αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε αυτές και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας.}

 

11. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα του άρθρου 34 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα και Δημόσιας Διοίκησης.

 

12. Το άρθρο 38 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) και η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης καταργούνται. Οι οργανικές δομές των άρθρων 39 και 40 του ίδιου νόμου μεταφέρονται ως σύνολο θέσεων, αρμοδιοτήτων και προσωπικού στη μετονομασθείσα Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα και Δημόσιας Διοίκησης.

 

13. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης υπάγεται, από την ψήφιση του παρόντος νόμου, ως οργανική μονάδα στο σύνολό της στην Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης.

 

14. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου 61 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με τον ως άνω Οργανισμό δύνανται να μετονομάζονται οι υφιστάμενες οργανικές μονάδες, να εξειδικεύονται οι υφιστάμενες αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων του Υπουργείου ή να μεταφέρονται μεταξύ αυτών.}

 

15. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Ανώνυμη Εταιρεία δύναται να υλοποιεί, να εκτελεί, να διαχειρίζεται ή να παρέχει, εν γένει υπηρεσίες για την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και έργων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των λοιπών Υπουργείων, του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία αφορούν στον τομέα της πληροφορικής, της ψηφιακής τεχνολογίας, της επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των νέων και ανοικτών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών μεγάλων δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης και γενικότερα στην προώθηση, διάχυση και μεταφορά τεχνογνωσίας επί των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών και των εφαρμογών τους, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και στην προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.}

 

16. Το δέκατο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την προώθηση του σκοπού της η Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί να ιδρύει ή/και να συμμετέχει στην ίδρυση νέων εταιρειών, στο κεφάλαιο νέων ή υφιστάμενων εταιρειών της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και να προβαίνει σε συνέργειες, κοινές δράσεις και χρηματοδοτήσεις νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχει στο πλαίσιο του σκοπού της.}

 

17. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Από τη δημοσίευση του παρόντος η άσκηση των πάσης φύσεως εμπραγμάτων, ενοχικών και λοιπών δικαιωμάτων, δικαστικών υποθέσεων και πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Ανώνυμης Εταιρείας, ασκούνται από την Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος αυτής. Η Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθιστά την Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Ανώνυμη Εταιρεία ανεξαιρέτως σε κάθε έργο που υλοποιεί η Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Ανώνυμη Εταιρεία κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ενδεικτικά, προπαρασκευαστικές πράξεις διακήρυξης, πρόσκλησης καθώς και τις υπέρ της ή τις εις βάρος της εγγυητικές επιστολές.}

 

18. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 58 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{H Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Ανώνυμη Εταιρεία δύναται να ορίζεται ως τελικός δικαιούχος ή και ως φορέας υλοποίησης των ως άνω έργων, προγραμμάτων και δράσεων ή να συμπράττει με δημόσιους ή άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς για την υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και δράσεων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης υπογράφοντας σχετικές προγραμματικές ή άλλες συμβάσεις ή συμφωνίες ή και να εκτελεί έργα για λογαριασμό αυτών ως τελικός δικαιούχος και φορέας υλοποίησης αυτών.}

 

19. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 58 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Ανώνυμη Εταιρεία υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011).}

 

20. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 58 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) προστίθενται εδάφια δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο ως εξής:

 

{Για την απόσπαση απαιτείται αίτηση των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία υποβάλλεται ύστερα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Ανώνυμης Εταιρείας. Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Ανώνυμης Εταιρείας και περιλαμβάνει τον αριθμό των απαιτούμενων θέσεων, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού του φορέα προέλευσης, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Ανώνυμης Εταιρείας και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης: α) διενεργείται η απόσπαση για χρονικό διάστημα έως 2 ετών, β) διακόπτεται η απόσπαση πριν τη λήξη της, γ) παρατείνεται η απόσπαση κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και για χρονικό διάστημα έως 2 ετών από τη λήξη της. Με τη διακοπή ή τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης, οι υπάλληλοι επιστρέφουν στις θέσεις που υπηρετούσαν πριν την ανωτέρω απόσπασή τους. Οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να αναλάβουν στην Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Ανώνυμη Εταιρεία οποιεσδήποτε θέσεις συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων ευθύνης. Σε περίπτωση που ο αποσπώμενος υπάλληλος δικαιούται επίδομα θέσης ευθύνης, λόγω ανάληψης καθηκόντων σε θέση προϊσταμένου στην Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Ανώνυμη Εταιρεία, το συγκεκριμένο επίδομα θα καταβάλλεται από την Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Ανώνυμη Εταιρεία. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση στην οποία ο υπάλληλος ανήκει οργανικά.}

 

21. Η παράγραφος 10 του άρθρου 58 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Όλα τα ειδικότερα θέματα, τα σχετικά με το Οργανόγραμμα, την εσωτερική διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και διευθύνσεων της Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Ανώνυμης Εταιρείας, τα αναγκαία προσόντα και τις διαδικασίες επιλογής του προσωπικού, των στελεχών και των συνεργατών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα προσωπικού, στελεχών, συνεργατών, εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της, που δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος και τις λοιπές κείμενες διατάξεις, ρυθμίζονται με το καταστατικό της το οποίο καταρτίζεται, τροποποιείται και κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/2018), όπως ισχύει. Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος, παύουν οι οποιεσδήποτε διευθυντικές αρμοδιότητες των διευθυντών των διευθύνσεων της Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Ανώνυμης Εταιρείας με βάση το ισχύον Οργανόγραμμα (Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Λειτουργίας Υποδομών, Διεύθυνση Διοικητικών Λειτουργιών και Οικονομικής Διαχείρισης, Διεύθυνση Πληροφοριακών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Εφαρμογών) και καταργούνται οι αντίστοιχες θέσεις του ισχύοντος Οργανογράμματος. Με το καταστατικό της Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Ανώνυμης Εταιρείας, ρυθμίζονται περαιτέρω όλα τα θέματα που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στον σκοπό και τους στόχους της, στο μετοχικό κεφάλαιο, στην αύξηση και στη μείωσή του, στην έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, στα δικαιώματα των μετόχων, στη σύγκληση, στη συγκρότηση, στη λειτουργία και στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, στις αρμοδιότητες του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή, στους πόρους της εταιρείας και στην περιουσία της, στους ελεγκτές, στην εταιρική χρήση, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, στη λύση και στην εκκαθάριση της εταιρείας και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία. Οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό, καθορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο των Ανωνύμων Εταιρειών και των φορέων της έρευνας και της τεχνολογίας του άρθρου 13Α του νόμου [Ν] 4310/2014, όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενο. Μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος και μέχρι την ολοκλήρωση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Ανώνυμης Εταιρείας, διατηρείται σε ισχύ το ισχύον καταστατικό της Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Ανώνυμης Εταιρείας συμπληρωματικά με τις διατάξεις του παρόντος και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Ανώνυμη Εταιρεία. Όπου οι διατάξεις του παρόντος έρχονται σε σύγκρουση ή διαφοροποιούνται από το καταστατικό της Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Ανώνυμης Εταιρείας ή από άλλες διατάξεις, υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.}

 

22. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 58 του νόμου 4623/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Η Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Ανώνυμη Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, του καταστατικού της και συμπληρωματικά του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών αναλογικά εφαρμοζόμενες, όπως κάθε φορά ισχύουν.}

 

23. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 44 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) διαγράφεται η περίπτωση ι)ε' και η περίπτωση ι)στ' αναριθμείται σε ι)ε'.

 

24. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) προστίθενται περιπτώσεις ι)α', ι)β', ι)γ' και ι)δ' ως εξής:

 

{(ι)α) η εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ ΑΕ),

 

(ι)β) η διεκπεραίωση κάθε θέματος αρμοδιότητας του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αφορά το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας,

 

(ι)γ) η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, σε συνδυασμό με το νόμο 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017),

 

(ι)δ) η επεξεργασία σχεδίων υπουργικών αποφάσεων των άρθρων 29, 30, 31, 32, 33 και 38 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017).}

 

25. Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 82/2017, μεταφέρεται ως αρμοδιότητα στο Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Διεύθυνσης Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο μετονομάζεται σε Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας, Επενδύσεων και Ψηφιακών Δεξιοτήτων.

 

26. Όπου στο Κεφάλαιο Δ' του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017) αναφέρεται ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

27. Στις εξαιρέσεις του εδαφίου ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) προστίθενται και οι φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.