Νόμος 4638/19 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Λοιπές διατάξεις του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) είναι η πρόληψη, η θεραπεία, η επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική ένταξη των εξαρτημένων από φαρμακευτικές ουσίες ατόμων, η έρευνα και η δημιουργία και συνεχής εκπαίδευση στελεχών στις αντίστοιχες σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές. Για την υλοποίηση του σκοπού του το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ιδρύει συμβουλευτικούς σταθμούς, κέντρα σωματικής αποτοξίνωσης, θεραπευτικές κοινότητες, κέντρα κοινωνικής επανένταξης και άλλες ανάλογες μονάδες. Δημιουργεί αυτοδιαχειριζόμενους συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις, αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες και στηρίζει κάθε είδους δραστηριότητα που συντελεί στην ευόδωση των σκοπών του ή κρίνεται απαραίτητη για τη βοήθεια των εξαρτημένων από φαρμακευτικές ουσίες ατόμων.

 

2. Πόροι του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων είναι η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, δωρεές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από τρίτους και έσοδα από κάθε είδους επιχειρήσεις και δραστηριότητές του. Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων συντάσσει και γνωστοποιεί στον Υπουργό Υγείας, μέχρι τον μήνα Μάιο κάθε έτους, ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με τα εθνικά σχέδια και προγράμματα δράσης κατά των ναρκωτικών.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, εγκρίνεται ή δύναται να τροποποιείται ο κανονισμός προμηθειών του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Ο ισολογισμός - απολογισμός κάθε έτους, η διαχείριση των πόρων του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και η εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχονται από το Υπουργείο Υγείας.

 

3. Ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όχι περισσότεροι από 5, μπορεί να αποσπώνται στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων από τα νοσοκομεία στα οποία υπηρετούν. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από αίτησή τους και σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης είναι διετής, με δυνατότητα παράτασης δύο επιπλέον ετών. Η απόσπαση διακόπτεται είτε με όμοια υπουργική απόφαση είτε ύστερα από αίτηση του ιατρού ή πρόταση του διευθυντή του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.

 

4. Με τη διαδικασία της παραγράφου 4 είναι δυνατή η απόσπαση στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και άλλων υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 έχουν αναδρομική ισχύ από τη θέση σε ισχύ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας (ΦΕΚ 145/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.