Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30/9/19

ΠΝΠ 30-09-2019: Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30-09-2019: Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας, (ΦΕΚ 145/Α/2019), 30-09-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

 

2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αποτραπούν καταστάσεις με ανεπανόρθωτες ή εξαιρετικά δυσεπανόρθωτες συνέπειες για το δημόσιο συμφέρον, όπως θα ήταν η περαιτέρω διολίσθηση των οικονομικών μεγεθών της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, η επιδείνωση του φυσικού περιβάλλοντος στην ιδιαιτέρως ευαίσθητη περιοχή του Υμηττού, καθώς και η απομείωση της προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων.

 

3. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να επιτευχθεί άμεσα η ασφαλής και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και των χώρων κοινής ωφέλειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας - που καθορίζονται με τις πολεοδομικές μελέτες της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012) - έως ότου αυτοί παραδοθούν στον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα διοίκησης και διαχείρισής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, λαμβανομένου υπόψη και του ότι οι εν λόγω χώροι πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα, προτού δοθούν σε κοινή χρήση.

 

4. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για την παράταση, έως 31-12-2019, της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στην αντιμετώπιση χρονιζουσών υποχρεώσεων και να ενισχυθούν οικονομικά οι δήμοι.

 

5. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για την αναστολή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας μέχρι 31-03-2020 υπό προϋποθέσεις για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία Thomas Cook Group PLC, λόγω της κήρυξης σε πτώχευση της ως άνω εταιρείας και προκειμένου να μην υποστούν άμεσες βλαπτικές συνέπειες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της Χώρας, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

 

6. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για τη θέσπιση κανόνων χρηστής διοίκησης και διαχείρισης, όπως επίσης για τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.

 

7. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο πρώτο: Κατάργηση δημοπρασίας ΝΟΜΕ

 

1. Η δημοπρασία των άρθρων 135 και επόμενα του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), η οποία έχει προγραμματισθεί για τις 16-10-2019, σύμφωνα με τις υπ' αριθμόν 1248/2018 (ΦΕΚ 6150/Β/2018) και 713/2019 (ΦΕΚ 2953/Β/2019) αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ακυρώνεται. Η συνολική ετήσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται μέσω των δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, όπως ορίζεται στα άρθρα 135 και επόμενα του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), για το έτος 2019 εξαντλείται με τη δημοπρασία που έλαβε χώρα στις 17-07-2019.

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 135 του νόμου 4389/2016 καταργείται.

 

Άρθρο δεύτερο: Παράταση προθεσμίας θέσης σε λειτουργία σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι κάτοχοι των σταθμών των περιπτώσεων α' και β' εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία, εφόσον οι σταθμοί τους τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι την 30-09-2020.}

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ από τις 30-09-2019.

 

Άρθρο τρίτο: Παράταση προθεσμιών για Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις

 

1. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 47 του νόμου 4423/2016 (ΦΕΚ 182/Α/2016) παρατείνονται έως την 31-03-2020.

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ από τις 27-09-2019.

 

Άρθρο τέταρτο: Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό

 

Παρατείνεται η αναστολή της έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και της εκτέλεσης κάθε οικοδομικής εργασίας, που ορίζεται στην υπ' αριθμόν 40399/2017 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2017), όπως αυτή παρατάθηκε με την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/60327/3187/2018 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 213/ΑΑΠ/2018), για 1 επιπλέον έτος.

 

Άρθρο πέμπτο: Παράδοση κοινοχρήστων χώρων, χώρων κοινής ωφέλειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας στο Ελληνικό

 

1. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι καθοριζόμενοι στις πολεοδομικές μελέτες κοινόχρηστοι χώροι παραμένουν στη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία της Ελληνικό, έως την παράδοσή τους στον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων του άρθρου 1 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ιδίου ως άνω νόμου, οπότε και περιέρχονται σε κοινή χρήση. Κατά τον χρόνο περιέλευσης των χώρων σε κοινή χρήση επέρχονται και οι σχετικές εμπράγματες μεταβολές ως προς αυτούς, χωρίς να απαιτείται ρητή παραίτηση των κυρίων των ακινήτων από την κυριότητα, νομή και κατοχή τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια, που αφορά στην κατά τα ανωτέρω παράδοση και τις συνέπειες αυτής.

 

Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται η καταληκτική ημερομηνία, κατά την οποία η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. υποχρεούται να παραδώσει τους χώρους αυτούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 14-11-2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016 τροποποιητικής σύμβασης, όπως αυτές κυρώθηκαν με το νόμο [Ν] 4422/2016 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4549/2018. Οι χώροι αυτοί περιέρχονται στην κυριότητα των δικαιούχων τους αμέσως μετά τη διανομή του ακινήτου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 4638/2019 (ΦΕΚ 181/Α/2019).

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 4062/2012, όπως ισχύει, προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:

 

{Οι καθοριζόμενοι στις πολεοδομικές μελέτες του παρόντος άρθρου χώροι κοινής ωφέλειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας παραμένουν στη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία της Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία, έως την κατά περίπτωση παράδοσή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα ανάπτυξης της περίπτωσης ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 4062/2012, οπότε και επέρχονται οι σχετικές εμπράγματες μεταβολές ως προς αυτούς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια, που αφορά στην κατά τα ανωτέρω παράδοση και τις συνέπειες αυτής.

 

Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται η καταληκτική ημερομηνία, κατά την οποία η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. υποχρεούται να παραδώσει τους χώρους αυτούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 14-11-2014. Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016 τροποποιητικής σύμβασης όπως αυτές κυρώθηκαν με το νόμο [Ν] 4422/2016 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4549/2018. Οι χώροι αυτοί περιέρχονται στην κυριότητα των δικαιούχων τους αμέσως μετά τη διανομή του ακινήτου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 4638/2019 (ΦΕΚ 181/Α/2019).

 

Άρθρο έκτο: Παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 110 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α/2019), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29-11-2019, μπορεί, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:}

 

2. Το άρθρο 111 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α/2019), αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Άρθρο 111: Προθεσμία υποβολής αίτησης

 

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως 31-12-2019.}

 

Άρθρο έβδομο: Αναστολή καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία Thomas Cook Group PLC

 

1. Αναστέλλεται μέχρι και τις 30-06-2020 για τους υποκείμενους στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας του νόμου 2859/2000 (Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ 248/Α/2000)), όπως ισχύει, οι οποίοι έχουν συναλλαγές με την εταιρεία Thomas Cook Group PLC, η καταβολή του συνόλου ή μέρους του φόρου που έχει βεβαιωθεί από χρεωστικές δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας με καταληκτική προθεσμία υποβολής τις 30-09-2019 και τις 31-10-2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της από 11-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/2020).

 

2. Η αναστολή καταβολής καταλαμβάνει υποκείμενους στο φόρο, των οποίων η αξία των φορολογητέων εκροών κατά το διάστημα 01-01-2019 έως 30-09-2019 με την επιχείρηση Thomas Cook Group PLC υπερβαίνει σε ποσοστό 25% τη συνολική αξία των εκροών του ιδίου διαστήματος.

 

3. Η αναστολή χορηγείται κατά ποσοστό που ισούται με το ποσοστό που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της προϋπόθεσης της προηγούμενης παραγράφου.

 

4. Η αναστολή διενεργείται κατόπιν αίτησης του υποκειμένου στον φόρο στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης. Με την αίτηση συνυποβάλλεται αρχείο που περιλαμβάνει:

 

α. τις εκροές της περιόδου 01-01-2019 έως 30-09-2019 αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά,

 

β. τις εκροές της περιόδου 01-01-2019 έως 30-09-2019 με την επιχείρηση Thomas Cook Group PLC αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά, καθώς και κατάσταση των αντίστοιχων τιμολογίων,

 

γ. το ποσό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που αναλογεί στις εκροές με την επιχείρηση Thomas Cook Group PLC αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά.

 

4. Τυχόν αναλογούντες τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής που υπολογίζονται από τις καταληκτικές προθεσμίες της παραγράφου 1 του παρόντος μέχρι και τις 31-03-2020 επί του φόρου του οποίου η καταβολή έχει ανασταλεί, δεν οφείλονται.

 

5. Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

 

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορούν να καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.

 

Άρθρο όγδοο: Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

 

Το άρθρο 56 του νόμου 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2013), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 56: Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

 

1. Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει τριετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων έχει όλες τις αρμοδιότητες διαχείρισης και εκπροσώπησης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων εκτός αυτών που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο πέντε του παρόντος άρθρου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και 5 τακτικά μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πρέπει να είναι καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα του οικονομικού και επιστημονικού χώρου του ιδιωτικού τομέα ή της δημόσιας διοίκησης που μπορούν με τις γνώσεις και την πείρα τους να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών του οργανισμού.

 

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Με την απόφαση διορισμού του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ορίζεται και το καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησής του στον Οργανισμό. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελευθέρως ανακλητά και η αντικατάστασή τους, για το υπόλοιπο της θητείας τους, γίνεται με την ίδια διαδικασία.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Ο διορισμός νέου μέλους, κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω κενώσεως θέσεως από οποιαδήποτε αιτία, γίνεται για τον χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών. Σε περίπτωση που κενωθούν θέσεις μελών και μέχρι να διορισθούν νέα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα για 3 μήνες, εφόσον παραμένουν τουλάχιστον 4 από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και η αποζημίωση των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.

 

4. Η Γενική Συνέλευση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων αποτελεί το κεντρικό όργανο λήψης αποφάσεων για τον ετήσιο στρατηγικό σχεδιασμό αναφορικά με θεραπευτικές πρακτικές, συναφή ιδεολογικά και εκπαιδευτικά ζητήματα και την επιλογή προγραμμάτων απεξάρτησης, αποφασίζοντας για τον τρόπο της ετήσιας υλοποίησης πολιτικών απεξάρτησης.

 

5. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται ετησίως, με προηγούμενη πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων που απευθύνεται στα μέλη της τουλάχιστον προ ενός μηνός, και περιλαμβάνει όλα τα ζητήματα λήψεως στρατηγικών αποφάσεων θεραπείας και διάθεσης κονδυλίων προς το σκοπό αυτό για το προσεχές έτος. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, τα μέλη των θεραπευτικών του προγραμμάτων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων γονέων και φίλων των θεραπευτικών προγραμμάτων του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και τα επίτιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.

 

6. Εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, τον τρόπο άσκησής τους, τη σύγκληση και τον τρόπο λήψης αποφάσεων στα θέματα αρμοδιότητάς της Γενικής Συνέλευσης σε ετήσια βάση, τον τρόπο και το χρονικό ορίζοντα υλοποίησής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε συναφές προς τα ανωτέρω ζήτημα της διοικητικής οργάνωσης και της διασύνδεσης των διοικητικών οργάνων του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για τη λειτουργία του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.

 

7. Εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων καταρτίζει τον νέο κανονισμό λειτουργίας του.

 

8. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου λήγει αυτοδικαίως και αζημίως η θητεία του υπηρετούντος Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.}

 

Άρθρο ένατο: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις της.

 

Αθήνα, 30-09-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.