Νόμος 4638/19 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς Χώροι του Ελληνικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου πέμπτου της από 30-09-2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας (ΦΕΚ 145/Α/2019) που κυρώνεται με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται η καταληκτική ημερομηνία, κατά την οποία η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. υποχρεούται να παραδώσει τους χώρους αυτούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 14-11-2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016 τροποποιητικής σύμβασης, όπως αυτές κυρώθηκαν με το νόμο [Ν] 4422/2016 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4549/2018. Οι χώροι αυτοί περιέρχονται στην κυριότητα των δικαιούχων τους αμέσως μετά τη διανομή του ακινήτου.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου πέμπτου της από 30-09-2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας (ΦΕΚ 145/Α/2019) που κυρώνεται με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται η καταληκτική ημερομηνία, κατά την οποία η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. υποχρεούται να παραδώσει τους χώρους αυτούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 14-11-2014. Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016 τροποποιητικής σύμβασης όπως αυτές κυρώθηκαν με το νόμο [Ν] 4422/2016 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4549/2018. Οι χώροι αυτοί περιέρχονται στην κυριότητα των δικαιούχων τους αμέσως μετά τη διανομή του ακινήτου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.