Νόμος 4647/19 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Οργανωτικά ζητήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παράγραφοι 2 έως 7 του άρθρου 50 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Στη Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συστήνεται θέση μετακλητού Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, ο οποίος επιλέγεται και τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

3. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας και οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων αυτής πρέπει να διαθέτουν, κατ' ελάχιστον, τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 

α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001) όπως ισχύει.

 

β) Επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της οικείας θέσης ή συναφή με τα καθήκοντα αυτής ή/και τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας, που αποδεικνύεται κατά τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001, όπως ισχύει.

 

γ) Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001, όπως ισχύει.

 

δ) Επαγγελματική εμπειρία συναφή με τα καθήκοντα της θέσης ή/και με τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας. Για τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης εξετάζεται η συνάφεια της εμπειρίας με τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας.

 

ε) Για την επιλογή και τοποθέτηση των υπαλλήλων στις θέσεις των Προϊσταμένων συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά τους προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες, και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στην έκθεση αξιολόγησης που συντάσσεται για τον κάθε υποψήφιο.

 

4. α) Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στη θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας επιλέγεται και τοποθετείται, για θητεία 3 ετών, υπάλληλος από το πάσης φύσεως προσωπικό του δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από το ένστολο ή πολιτικό προσωπικό των Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Λιμενικό Σώμα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή σε εποπτευόμενους από αυτά φορείς, καθώς και από καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, κατά παρέκκλιση του άρθρου 24 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

Η επιλογή γίνεται μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους με σχετική αίτησή τους προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά τη δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης για την κάλυψη της θέσης αυτής κατόπιν εισήγησης τριμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Γενικό Γραμματέα Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

β) Αν επιλεγεί ως Προϊστάμενος υπάλληλος που δεν ανήκει στο προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την οποία αποσπάται από την υπηρεσία προέλευσής του και τοποθετείται στη θέση του Προϊσταμένου. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, καθώς και της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 3649/2008 (ΦΕΚ 39/Α/2008). Η έκδοση της απόφασης αυτής επιφέρει αυτοδίκαιη λήξη της θητείας του ως Προϊσταμένου, σε περίπτωση που κατέχει τέτοια θέση στον φορέα προέλευσής του κατά παρέκκλιση του άρθρου 86 παράγραφοι 14 και 15 του υπαλληλικού κώδικα.

 

γ) Στις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας επιλέγονται και τοποθετούνται ως Προϊστάμενοι υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης όλων των κλάδων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 84 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως ισχύει, και κατά παρέκκλιση του άρθρου 86 παράγραφοι 14 και 15 του ιδίου νόμου.

 

δ) Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του δημόσιου λειτουργού ή υπαλλήλου στη θέση που οργανικά κατέχει. Οι αποσπώμενοι, κατά τον χρόνο της απόσπασής τους, μισθοδοτούνται και ασφαλίζονται από το φορέα προέλευσής τους, και εξακολουθούν να λαμβάνουν τις πρόσθετες αποδοχές, επιδόματα και ασφαλιστική κάλυψη που τυχόν ελάμβαναν από αυτόν προ της απόσπασης, εξαιρουμένου αποκλειστικά και μόνο του επιδόματος θέσης ευθύνης.

 

ε) Η τοποθέτηση στην θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για θητεία 3 ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί μία φορά με όμοια απόφαση.

 

5. Οι θέσεις προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας δύνανται να καλύπτονται από υπαλλήλους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από το προσωπικό που αναφέρεται στην περίπτωση Α' της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που οι θέσεις προσωπικού καλύπτονται με αποσπάσεις από τους ως άνω φορείς και υπηρεσίες, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 55 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019). Στην περίπτωση που ο φορέας προέλευσης των υπαλλήλων είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Λιμενικό Σώμα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την απόσπασή τους απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης.

 

Οι αποσπάσεις διενεργούνται σε κενές θέσεις εφόσον υπάρχουν, άλλως και βάσει των υπηρεσιακών αναγκών σε προσωποπαγείς θέσεις, για τις οποίες οι αποσπώμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Οι συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των αποσπασμένων που τις κατέχουν. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του δημόσιου λειτουργού ή υπαλλήλου στη θέση που οργανικά κατέχει. Οι αποσπώμενοι, κατά το χρόνο της απόσπασής τους, μισθοδοτούνται και ασφαλίζονται από τον φορέα προέλευσής τους, και εξακολουθούν να λαμβάνουν τις πρόσθετες αποδοχές, επιδόματα και ασφαλιστική κάλυψη που τυχόν ελάμβαναν από αυτόν προ της απόσπασης, εξαιρουμένου αποκλειστικά και μόνο του επιδόματος θέσης ευθύνης.

 

6. Με τον Οργανισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται κατά τη διάταξη της παραγράφου 16 του άρθρου 61 του νόμου 4623/2019, δύναται να τροποποιείται η διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, να μετονομάζονται οι οργανικές μονάδες της τόσο σε επίπεδο διεύθυνσης όσο και σε επίπεδο τμήματος, να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές τους ή να γίνεται ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται ειδικό επίδομα θέσης ευθύνης για τους προϊσταμένους και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης, το οποίο θα κυμαίνεται ανάλογα με το επίπεδο της οργανικής μονάδας και θα λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες που συναρτώνται με τις θέσεις αυτές, την επικινδυνότητα και την ετοιμότητα του προσωπικού να παράσχει υπηρεσίες σε 24ωρη βάση και άλλα τυχόν στοιχεία που καθορίζονται με την ίδια απόφαση. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται η πηγή κάλυψης της σχετικής δαπάνης, καθώς και λοιπά λεπτομερειακά ζητήματα.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.