Νόμος 4647/19 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Ρύθμιση ζητημάτων ναυτιλιακών καυσίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προμηθευτές καυσίμων οφείλουν να παραδίδουν στα πλοία καύσιμο πετρέλαιο σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 4.2.1. του Κεφαλαίου ΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) 74 και του Κανονισμού 18 του Παραρτήματος VI της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία (MARPOL) 73/78, όπως ισχύουν μετά την ενσωμάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο.

 

2. Στους παραβάτες της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υποχρέωσης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις.

 

3. Διά του παρόντος γίνεται αποδεκτή η από 14.06.2019 Απόφαση MSC.465 (101) της Επιτροπής Ασφαλείας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ-ΙΜΟ), με την οποία καλούνται τα κράτη-μέλη του Οργανισμού να λάβουν μέτρα κατά των προμηθευτών καυσίμων για τη διασφάλιση και ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων αναφορικά με τη χρήση καυσίμου, το οποίο πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 4.2.1. του Κεφαλαίου ΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) 74, όπως ισχύει με την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Κανονισμού 18.9.6 του Παραρτήματος VI της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία (MARPOL) 73/78, όπως ισχύει με την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το παραδοτέο καύσιμο δεν συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές που ορίζονται στους παραπάνω Κανονισμούς, με σκοπό την ευρύτερη δυνατή εφαρμογή του επικαιροποιημένου προτύπου (ISO) και την επίτευξη της ασφάλειας ναυσιπλοΐας αναφορικά με την προμήθεια υγρών καυσίμων, από τους προμηθευτές αυτών.

 

Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, ιδίως αναφορικά με τη δήλωση του προμηθευτή περί συμμόρφωσης του παραδοτέου καυσίμου με τις προδιαγραφές που ορίζονται στους παραπάνω Κανονισμούς, τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων, την επιβολή των κυρώσεων, καθώς και τις λοιπές υποχρεώσεις έναντι του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.