Νόμος 4647/19 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Συμβάσεις προμήθειας τροχαίου υλικού για εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με μέσα οδικής μεταφοράς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δύναται να αναθέτει συμβάσεις προμήθειας τροχαίου υλικού το οποίο είναι αναγκαίο για την εκτέλεση, από τους αρμόδιους κατά νόμο δημόσιους φορείς, συγκοινωνιακού έργου με μέσα οδικής μεταφοράς (θερμικά λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία - τρόλεϊ και λοιπά μέσα οδικής μεταφοράς) εντός των ορίων αρμοδιότητας αυτών, εφόσον η υλοποίηση των εν λόγω συμβάσεων πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί από πόρους των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η ανωτέρω ευχέρεια ασκείται, κατά περίπτωση, με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία καθορίζεται το αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης κατόπιν σχετικού αιτήματος των αρμοδίων φορέων του προηγουμένου εδαφίου, η αρμόδια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι παραπάνω αναθέσεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), όπως ισχύουν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.