Νόμος 4647/19 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής Ελλάδα 2021


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Επιτροπή Ελλάδα 2021 που συστήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 114 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019) λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικό, ειδικού κοινωφελούς σκοπού. Κατά το μέρος που αφορά ιδιωτικούς της πόρους, εξαιρείται από τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού, περί δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), περί δημοσίων συμβάσεων και περί προσλήψεων του δημοσίου τομέα.

 

2. Η Επιτροπή Ελλάδα 2021 υπάγεται υποχρεωτικά στο άρθρο 65Α του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013), για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού. Τα μέλη της Επιτροπής και τα όργανά της ευθύνονται για τις πράξεις και τις τυχόν παραλείψεις τους αποκλειστικά βάσει των διατάξεων που ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το νόμο [Ν] 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/2018) όπως ισχύει, αποκλειόμενης της εφαρμογής οποιασδήποτε δυσμενέστερης διάταξης που προκύπτει από τη φορολογική νομοθεσία, τον ΚΕΔΕ και το νόμο 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990).

 

3. Οι συμβάσεις που συνάπτει η Επιτροπή Ελλάδα 2021, απαλλάσσονται της υποχρέωσης της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990).

 

4. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ελλάδα 2021 δύναται να καταρτίζει κανονισμούς λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης και να εγκρίνει την ανάθεση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε μέλη του.

 

5. Η Επιτροπή Ελλάδα 2021, και κατά το μέρος των συναλλαγών και συμβάσεων που καταρτίζει, απαλλάσσεται παντός άμεσου και έμμεσου φόρου, όπως ενδεικτικά του φόρου εισοδήματος, οιουδήποτε παρακρατούμενου φόρου, τέλους χαρτοσήμου, φόρου ασφαλίστρων, παντός τέλους ή ανταποδοτικού τέλους και κρατήσεως, εισαγωγικών ή τελωνειακών δασμών, δικαιώματος εκτελέσεως τελωνειακών εργασιών, Ειδικού Φόρου Ακινήτων (ΕΦΑ), πλην του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ).

 

Έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου προστιθέμενης αξίας που αντιστοιχεί στις δαπάνες υπό τους όρους των διατάξεων του άρθρου 22 του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 128/Α/2000) περί κοινωφελών προσώπων. Επίσης, απαλλάσσεται των εισφορών υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή οιουδήποτε τρίτου, της εισφοράς του άρθρου 6 παράγραφος 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 248/1967 (ΦΕΚ 243/Α/1967), πλην των εισφορών υπέρ Ασφαλιστικών Φορέων.

 

6. Η εξόφληση τιμολογίων και τόκων απαλλάσσεται παντός άμεσου ή έμμεσου φόρου, παρακρατούμενου φόρου, κρατήσεων, δικαιωμάτων εισφορών καθώς επίσης και οιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, ή τρίτου.

 

7. Οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος προς την Επιτροπή Ελλάδα 2021, καθώς επίσης και τα έξοδα που σχετίζονται με αυτές, που πραγματοποιούνται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, απαλλάσσονται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο ή φόρο κεφαλαίου όπως ο φόρος δωρεάς, από οιοδήποτε τέλος περιλαμβανομένου και του τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή τρίτου. Τα ποσά των χορηγιών σε χρήμα που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 3525/2007 (ΦΕΚ 16/Α/2007) δεν υπόκεινται σε παρακράτηση με ποσοστό ένα τοις εκατό υπέρ του Οργανισμού Προώθησης υπέρ του Ελληνικού Πολιτισμού Ανώνυμη Εταιρεία.

 

8. Οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος προς την Επιτροπή Ελλάδα 2021 και υπέρ αυτής, που πραγματοποιούνται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αναγνωρίζονται φορολογικά ως εκπιπτόμενες δαπάνες αφαιρούμενες του συνολικού εισοδήματός τους, κατά τις διατάξεις των άρθρων 19, 22 και 23 του νόμου 4172/2013.

 

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν υπό την επιφύλαξη τήρησης της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.