Νόμος 4647/19 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Τροποποίηση του άρθρου 35 του νόμου 4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α/2018)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α/2018) οι λέξεις το αργότερο μέχρι τις 15-06-2019, όπως ισχύει, αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυσαν, από τις λέξεις το αργότερο μέχρι τις 31-12-2019, στη δε παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου οι λέξεις όχι πέραν της 31-12-2019 αντικαθίστανται, από τις λέξεις όχι πέραν της 30-06-2020 και το άρθρο 35 διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Άρθρο 35: Κάλυψη θέσεων εποπτευόμενων φορέων

 

1. Η κάλυψη των θέσεων του άρθρου 34 διενεργείται με πρόσληψη τακτικού προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994). Προκηρύξεις για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού εκδίδονται το αργότερο μέχρι τις 31-12-2019. Στις προκηρύξεις του προηγούμενου εδαφίου, η εμπειρία που προβλέπεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, εφόσον έχει αποκτηθεί από το προσωπικό που υπηρέτησε στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013), στο Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), καθώς και στα παραρτήματά τους, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και σε αντίστοιχες θέσεις σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω φορείς, μοριοδοτείται με 20 μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους 48 μήνες και με 7 μονάδες ανά μήνα για κάθε επόμενο πλέον των 48 μηνών και μέχρι τους 84 μήνες, για το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται. Για τις προσλήψεις που διενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί του άρθρου 28 του νόμου 2190/1994.

 

2. Μέχρι την κατάρτιση των οικείων προσωρινών πινάκων διοριστέων για τις προσλήψεις της παραγράφου 1 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30-06-2020, επιτρέπεται, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου των φορέων του άρθρου 34, η απασχόληση του έκτακτου προσωπικού που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτούς, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που συνίστανται στην ανάγκη αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες.

 

3. Η παροχή των υπηρεσιών από το προσωπικό της παραγράφου 2, σύμφωνα με τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/2004) και δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, ενώ δεν προσμετράται στην ειδική μοριοδότηση της εμπειρίας της παραγράφου 1.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.