Νόμος 4663/20 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Επιτροπή Υδατοδρομίων - Επιθεωρήσεις υδατοδρομίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, συστήνεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Επιτροπή Υδατοδρομίων με αντικείμενο τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σε υδατοδρόμια και καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για την οργάνωση και λειτουργία της, περιλαμβανομένων των διαδικασιών επιθεωρήσεων και ελέγχων. Η Επιτροπή Υδατοδρομίων προβαίνει σε επιθεωρήσεις και ελέγχους για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, καθώς και σε έκτακτες επιθεωρήσεις και ελέγχους των υδατοδρομίων προς διασφάλιση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους.

 

2. Μέλη της Επιτροπής Υδατοδρομίων ορίζονται με την ως άνω απόφαση, ως ακολούθως:

 

α) Ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με τον αναπληρωτή του.

 

β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με τον αναπληρωτή του.

 

γ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τον αναπληρωτή του.

 

δ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τον αναπληρωτή του.

 

Ο συντονισμός και η διοικητική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Υδατοδρομίων διενεργείται από το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών.

 

3.Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των μελών της Επιτροπής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για τη συμμετοχή των μελών στην Επιτροπή Υδατοδρομίων δεν προβλέπεται αμοιβή.

 

4. Από τις διατάξεις του παρόντος, δεν θίγεται η αρμοδιότητα των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπηρεσιών στη διενέργεια αυτοτελών ελέγχων και επιθεωρήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

5. Ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία και ακώλυτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και υποδομές του υδατοδρομίου για τη διενέργεια της επιθεώρησης. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, με απόφαση του Τμήματος Εναερίων Μεταφορών, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και ακρόαση του φορέα λειτουργίας, επιβάλλεται πρόστιμο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζεται το ύψος του προστίμου, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται από το πενταπλάσιο έως το δεκαπλάσιο του ύψους του παραβόλου της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.