Νόμος 4663/20 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Μεταβίβαση άδειας - παραχώρηση λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Ο κάτοχος άδειας ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του υδατοδρομίου μπορεί να μεταβιβάσει την άδειά του σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5.

 

Για κάθε μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Εναερίων Μεταφορών.

 

Προκειμένου για μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου σε λίμνη, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Για άδεια που έχει χορηγηθεί ή μεταβιβάζεται σε τουριστικούς λιμένες, Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης ή σύνθετα τουριστικά καταλύματα, την απόφαση συνυπογράφουν και οι Υπουργοί Οικονομικών και Τουρισμού.

 

β) Η μεταβίβαση της άδειας προϋποθέτει από κοινού αίτηση του κατόχου αυτής και του ενδιαφερομένου στο Τμήμα Εναερίων Μεταφορών. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου που τροποποιούνται και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου περί μη τροποποίησης των δικαιολογητικών που δεν συνυποβάλλονται με την αίτηση. Αντίγραφο της σύμβασης παραχώρησης κοινοποιείται στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων. Το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών, μετά από την έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου και υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 5, εισηγείται την έκδοση νέας άδειας. Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει σχετικά την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή με κοινοποίηση στο Τμήμα Εναερίων Μεταφορών.

 

2. α) Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου μπορεί να παραχωρήσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, τη λειτουργία και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του υδατοδρομίου. Ο νέος Φορέας Λειτουργίας υπεισέρχεται στις υποχρεώσεις του Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13 του παρόντος. Για παραχώρηση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Εναερίων Μεταφορών.

 

Προκειμένου για παραχώρηση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίου σε λίμνη, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Για παραχώρηση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίου σε τουριστικούς λιμένες, Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης ή σύνθετα τουριστικά καταλύματα την απόφαση συνυπογράφουν και οι Υπουργοί Οικονομικών και Τουρισμού.

 

β) Για την ως άνω παραχώρηση υποβάλλεται από κοινού αίτηση του κατόχου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του υδατοδρομίου και του ενδιαφερόμενου στο Τμήμα Εναερίων Μεταφορών.

 

Με την αίτηση κατατίθεται και η σχετική μεταξύ τους σύμβαση, τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου που τροποποιούνται και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου περί μη τροποποίησης των δικαιολογητικών που δεν συνυποβάλλονται με την αίτηση. Αντίγραφο της σύμβασης παραχώρησης κοινοποιείται στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων. Το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών, μετά από την έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου και υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 5, εισηγείται την έκδοση απόφασης παραχώρησης της λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίου.

 

γ) Σε περίπτωση λιμένος και τουριστικού λιμένος που προβλέπεται η διάθεση και όχι η αποκλειστική χρήση υφιστάμενων κτιριακών ή/και λιμενικών εγκαταστάσεων για την λειτουργία υδατοδρομίου, ο φορέας διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης λιμένος ή τουριστικού λιμένος διατηρεί εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο προς τον φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου.

 

3. Για οποιαδήποτε μεταβίβαση ή παραχώρηση καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 2.500 €. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 Λοιπά παράβολα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Εναερίων Μεταφορών, μπορεί να τροποποιείται το ανωτέρω ύψος του παραβόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.