Νόμος 4663/20 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Προϋποθέσεις κατόχων αδειών υδατοδρομίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Άδεια υδατοδρομίου (ίδρυσης ή ίδρυσης και λειτουργίας ή λειτουργίας) χορηγείται σε δημόσιο φορέα, σε ενώσεις προσώπων και σε φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) που κατοικούν στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν την καταστατική έδρα τους είτε στην Ελλάδα είτε στο έδαφος ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, εφόσον κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, η περιουσία, το κεφάλαιο και ο πραγματικός έλεγχος αυτών ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια και την κατοικία ή την έδρα τους σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

 

2. Σε περίπτωση αίτησης χορήγησης άδειας υδατοδρομίου από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή την έδρα του αντίστοιχα σε χώρα εκτός Ελλάδος αλλά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ορίζεται φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως αντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα, και δηλώνονται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, αριθμός δελτίου ταυτότητας (για το φυσικό πρόσωπο) ή Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου ή αντίστοιχος αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, καθώς και στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου (για το νομικό πρόσωπο), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, διεύθυνση κατοικίας/ έδρα και τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε περίπτωση θανάτου του φυσικού προσώπου που ορίστηκε ως αντίκλητος και αναπληρωτής ή λύσης ή πτώχευσης ή θέσης σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση του νομικού προσώπου που ορίστηκε ως αντίκλητος και αναπληρωτής, ο εν λόγω αντίκλητος και αναπληρωτής θα πρέπει να αντικατασταθεί εντός 2 μηνών από τον θάνατό του ή τη λύση ή πτώχευση ή θέση του σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

 

3. Σε κάθε περίπτωση χορήγησης άδειας στους δικαιούχους των παραγράφων 1 και 2 πλην του δημοσίου φορέα, τόσο ο εκπρόσωπος κατά τον νόμο (διευθύνων σύμβουλος ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), όσο και τα μέλη ή εταίροι, πρέπει:

 

α) να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,

 

β) να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα της ανυποταξίας, της λιποταξίας, των προσβολών του πολιτεύματος, της προδοσίας της χώρας, των προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της εγκληματικής οργάνωσης, των τρομοκρατικών πράξεων, της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της απιστίας περί την υπηρεσία, της παραβίασης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της απάτης, της απιστίας, της δωροδοκίας ή της δωροληψίας, της καταπίεσης, των ναρκωτικών, της ζωοκλοπής, της λαθρεμπορίας και των εγκλημάτων περί όπλων και εκρηκτικών υλών, και των λοιπών αξιόποινων πράξεων του παραρτήματος 1 του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΚΑΠΑ), ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του αιτούντος,

 

γ) να μην έχουν εκτίσει στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των 6 μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο,

 

δ) να μην κρατούνται προσωρινά ή να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή αδίκημα ης περίπτωσης β' ή να μην έχουν καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β'. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση,

 

ε) να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους,

 

στ) να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση,

 

ζ) να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περίπτωσης β),

 

η) να μην είναι κατασκευαστές ή έμποροι όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών.

 

Αν την άδεια λειτουργίας αιτείται ΕΠΕ ή ΙΚΕ, και κάτοχος της άδειας ίδρυσης είναι δημόσιος φορέας, στη σύμβαση υδατοδρομίου που συνάπτεται μεταξύ του κατόχου της άδειας ίδρυσης και των παραπάνω εταιρειών, υποχρεωτικά τίθεται ο όρος ότι συνυπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια λειτουργίας είναι και τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές ή τα μερίδια των εταιρειών αυτών.

 

4. Για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 

α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι:

 

α)α. δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε', ζ' και η' της παραγράφου 3,

β)β. δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή δεν έχει καταδικαστεί, έστω και με οριστική απόφαση, για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β' της παραγράφου 3,

γ)γ. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των 6 μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο,

 

β) αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του,

 

γ) πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.