Νόμος 4663/20 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Διάρκεια ισχύος αδειών, τροποποίηση στοιχείων αδειών και ανάκληση αδειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου είναι αορίστου διάρκειας, υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον το υδατοδρόμιο διαθέτει απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η τελευταία είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4014/2011, όπως ισχύει.

 

2. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου έχει διάρκεια ισχύος ίση με τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης υδατοδρομίου, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 ετών.

 

Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου ανανεώνεται με όμοια πράξη με την πράξη χορήγησής της, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προς το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών και προσκόμισης της νέας σύμβασης υδατοδρομίου και των νομιμοποιητικών εγγράφων του κατόχου της άδειας λειτουργίας.

 

Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής παραβόλου από τον ενδιαφερόμενο.

 

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης υδατοδρομίου, το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών εισηγείται την ανάκληση της απόφασης της άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου. Η ανάκληση της απόφασης άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου γίνεται με όμοια πράξη με αυτήν της χορήγησής της.

 

3. Με εξαίρεση τροποποιήσεις επί των τευχών οδηγιών υδατοδρομίου που οφείλονται σε αλλαγή των στοιχείων του κατόχου άδειας υδατοδρομίου, για οποιαδήποτε τροποποίηση επί των δικαιολογητικών (ε) έως και (ι)β) του τεχνικού φακέλου της παραγράφου 1 του άρθρου 7, ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 9 χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου από τον ενδιαφερόμενο. Για την επιθεώρηση και για το παραδεκτό αυτής, καταβάλλεται παράβολο ύψους 500 € υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Με την υποβολή του αιτήματος διενέργειας επιθεώρησης, υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 Λοιπά παράβολα.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να τροποποιείται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες.

 

4. Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας κατόχου άδειας υδατοδρομίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Εναερίων Μεταφορών χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου. Το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών, μετά από την έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου και υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 5, εισηγείται την έκδοση νέας άδειας.

 

5. α) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου ανακαλείται με πράξη όμοια με την πράξη της χορήγησής της, μετά από σχετική αίτηση του κατόχου της προς το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου ανακαλείται με πράξη όμοια με την πράξη της χορήγησής της, μετά από σχετική αίτηση του κατόχου της προς Τμήμα Εναερίων Μεταφορών και σύμφωνη γνώμη του κατόχου αδείας ίδρυσης του υδατοδρομίου.

 

β) Ο κάτοχος άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου μπορεί να αιτηθεί ανάκληση της άδειας ίδρυσης μόνο αν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Τμήμα Εναερίων Μεταφορών και η άδεια ανακαλείται με πράξη όμοια με την πράξη χορήγησής της.

 

γ) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου ανακαλείται και η άδεια λειτουργίας του.

 

δ) Σε κάθε περίπτωση ανάκλησης της άδειας υδατοδρομίου πρέπει να ενημερώνονται πάραυτα οι υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 του άρθρου 9.

 

ε) Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου ανακαλείται αυτοδικαίως με πράξη όμοια με την πράξη χορήγησής της, έπειτα από εισήγηση του Τμήματος Εναερίων Μεταφορών, εάν εντός 5 ετών από τη χορήγησή της, δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.