Νόμος 4663/20 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για την έκδοση αδειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Εξέταση τεχνικού φακέλου

 

1. Με την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας υδατοδρομίου (άδειας ίδρυσης ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας), το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών εξετάζει την πληρότητα του τεχνικού φακέλου και ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Τμήμα Εναερίων Μεταφορών τα δικαιολογητικά που υπεδείχθησαν. Εφόσον ο τεχνικός φάκελος είναι πλήρης, διαβιβάζεται από το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών, εντός 10 εργασίμων ημερών, με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο, στις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α) Στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), προκειμένου να εξετάσει σε συνεννόηση με τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, αν η χορήγηση της άδειας επηρεάζει τις επιχειρησιακές λειτουργίες των Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλες παραμέτρους της εθνικής άμυνας. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται στις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης άδειας ίδρυσης ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

 

β) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για να εξετάσουν κατ' ελάχιστον την καταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ασφάλειας και αστυνόμευσης, ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, τα επισυναπτόμενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου σχέδια, το Πρόγραμμα Ασφαλείας και το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης του υδατοδρομίου. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.

 

γ) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για να εξετάσουν κατ' ελάχιστον ζητήματα παραχώρησης της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων, καθορισμού των λιμενικών ζωνών και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων ή δραστηριοτήτων με τη λειτουργία του λιμένα, τα επισυναπτόμενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου σχέδια και θέματα συμβατότητας του Προγράμματος Ασφαλείας του υδατοδρομίου προς τα εγκεκριμένα Γενικά Προγραμματικά Σχέδια (master plan) και τους κανονισμούς ασφαλείας του λιμένα. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.

 

δ) Στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αερολιμένων, Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες και Κανονιστικής Υπηρεσίας Αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου κατ' ελάχιστον να ορίσουν, προσαρμόζοντας κατάλληλα τις απαιτήσεις (Πρότυπα και Συνιστώμενες Πρακτικές) του Παραρτήματος 14 του International Civil Aviation Organization (ICAO), Τόμος Ι, ώστε να ανταποκρίνονται σε υδατοδρόμια, τα φυσικά χαρακτηριστικά του διαδρόμου, να χωροθετήσουν τον διάδρομο, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης εμποδίων, να καθορίσουν τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης, να διαπιστώσουν ή να ορίσουν τις ελεγχόμενες περιοχές και τις διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας από έκνομες ενέργειες, να εξετάσουν τη δυνατότητα διαχείρισης της κυκλοφορίας των αεροσκαφών στην αιτούμενη περιοχή δημιουργίας υδατοδρομίου, να καθορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις εκτέλεσης των πτήσεων, καθώς και να εξετάσουν τα τεύχη οδηγιών του υδατοδρομίου που έχουν υποβληθεί. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών

 

ε) Στις αρμόδιες για θέματα προστασίας του πολίτη υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για να εξετάσουν κατ' ελάχιστον:

 

α)α) την καταλληλότητα της περιοχής από πλευράς τάξης και ασφάλειας,

 

β)β) θέματα που άπτονται της Συνθήκης του Schengen (Schengen). Ειδικότερα αρμόδια για θέματα διαβατηριακού ελέγχου, εφόσον το σημείο έχει χαρακτηριστεί ως νομοθετημένο σημείο εισόδου - εξόδου ή εξετάζεται να χαρακτηριστεί ως τέτοιο σημείο, είναι η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων και αρμόδια για θέματα του συστήματος πληροφοριών Schengen είναι η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας,

 

γ)γ) τα επισυναπτόμενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου σχέδια, το Πρόγραμμα Ασφαλείας (Security Program) και το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan),

 

δ)δ) ειδικότερα, και μόνο για τη χορήγηση άδειας υδατοδρομίου σε λίμνη, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εξετάζουν την καταλληλότητα της λιμναίας περιοχής από πλευράς ασφάλειας της ναυσιπλοΐας όσον αφορά στην περιοχή ελιγμών και κίνησης υδατοδρομίου σε σχέση με την περιοχή ελλιμενισμού των αεροσκαφών και με άλλες δραστηριότητες της λίμνης. Κατά τη διαδικασία εξέτασης συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την παροχή γνώμης.

 

Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.

 

στ) Στη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού, όταν πρόκειται για χορήγηση αδειών υδατοδρομίου σε τουριστικούς λιμένες κατά το στάδιο χωροθέτησης ή τροποποίησης χωροθέτησης, σύμφωνα με το νόμο 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) όπως ισχύει, ή στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων, όταν πρόκειται για Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

 

Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.

 

ζ) Στις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης της όχθης, της παλαιάς όχθης, της παρόχθιας ζώνης και των υδάτων της λίμνης, όταν πρόκειται για χορήγηση αδειών υδατοδρομίου σε λίμνες, για να εξετάσουν ζητήματα παραχώρησης και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων με άλλες δραστηριότητες της λίμνης. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.

 

η) Στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όταν πρόκειται για χορήγηση αδειών υδατοδρομίου σε λίμνη ή άλλα εσωτερικά ύδατα, καθώς και σε θαλάσσια περιοχή, εφόσον το προς αδειοδότηση υδατοδρόμιο δεν εντάσσεται σε εγκεκριμένο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (master plan), προκειμένου να εξετάζονται ζητήματα συμβατότητας των προτεινόμενων έργων με δραστηριότητες όπως η αλιευτική και η υδατοκαλλιεργητική. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.

 

θ) Στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να εξετάσουν ζητήματα που σχετίζονται με τον οικοδομικό κανονισμό. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και οι βοηθητικοί χώροι θα πρέπει να εξεταστούν από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών και να κατατεθεί η σχετική γνωμοδότηση. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.

 

2. α) Οι Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 εντός 30 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του τεχνικού φακέλου, αποστέλλουν στον ενδιαφερόμενο γνώμη επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, με κοινοποίηση στο Τμήμα Εναερίων Μεταφορών και στις υπόλοιπες Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1. Σε περίπτωση υπόδειξης τροποποιήσεων, ο ενδιαφερόμενος προβαίνει στις αντίστοιχες τροποποιήσεις και υποβάλλει τα διορθωμένα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου σε όλες τις Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 με κοινοποίηση στο Τμήμα Εναερίων Μεταφορών. Οι Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 οφείλουν να επανεξετάσουν τον τεχνικό φάκελο εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του και να ενημερώσουν τον ενδιαφερόμενο με κοινοποίηση στο Τμήμα Εναερίων Μεταφορών και στις υπόλοιπες Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1.

 

β) Η διαδικασία εξέτασης του τεχνικού φακέλου ολοκληρώνεται από τις Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 με τη διατύπωση γνώμης αποδοχής ή απόρριψης επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου και την προέγκριση ή έγκριση των τευχών οδηγιών υδατοδρομίου, όπου αυτή απαιτείται. Η εκπρόθεσμη διατύπωση γνώμης επί δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου ισοδυναμεί με αποδοχή αυτών.

 

3. α) Εφόσον το υδατοδρόμιο διαθέτει απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα τη συμβατότητα/ συμμόρφωση του σχεδιασμού που προβλέπεται στον τεχνικό φάκελο του υδατοδρομίου προς τον εγκεκριμένο περιβαλλοντικά σχεδιασμό.

 

β) Για υδατοδρόμιο σε λιμένα, ο οποίος διαθέτει απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που δεν περιλαμβάνει το υδατοδρόμιο, ο ενδιαφερόμενος, μέσω του φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα, υποβάλλει αίτηση για τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του λιμένα, προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτήν οι όροι, οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση των εγκαταστάσεων και τη λειτουργία του υδατοδρομίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 4014/2011, όπως κάθε φορά ισχύει. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο και το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών.

 

γ) Αν το υδατοδρόμιο δεν εμπίπτει στις ως άνω (α) και (β) περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να μεριμνήσει για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υδατοδρομίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4014/2011 και της οίκοθεν ΔΙΠΑ/37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2471/Β/2016), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

δ) Σε περίπτωση που το προς αδειοδότηση υδατοδρόμιο ανήκει στα έργα της κατηγορίας Β, απαιτείται υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, οι οποίες και ενσωματώνονται στην άδεια λειτουργίας του.

 

Εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι προβλεπόμενες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους. Μέχρι την έκδοση απόφασης για τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 8 του νόμου 4014/2011, όπως ισχύει.

 

ε) Σε κάθε περίπτωση και με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, η περιβαλλοντική αδειοδότηση του υδατοδρομίου οφείλει να είναι συμβατή με τον τεχνικό φάκελο του υδατοδρομίου, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Α.2 του παρόντος.

 

Β. Αποδοχή ή απόρριψη τεχνικού φακέλου για έκδοση άδειας ίδρυσης

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του τεχνικού φακέλου σύμφωνα με την παράγραφο Α.2 (β) και υπό την προϋπόθεση διατύπωσης γνώμης αποδοχής ή τεκμαιρόμενης αποδοχής επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου προέγκρισης του Εγχειριδίου Υδατοδρομίου και πλήρωσης των διατάξεων της παραγράφου Α.4 του άρθρου 8, το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών εισηγείται την έκδοση της απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6.

 

Σε αντίθετη περίπτωση, το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών απορρίπτει τη σχετική αίτηση, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, τις υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 και την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

 

Γ. Αποδοχή ή απόρριψη τεχνικού φακέλου για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας

 

1. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του τεχνικού φακέλου, σύμφωνα με την παράγραφο Α.2 (β) και υπό την προϋπόθεση διατύπωσης γνώμης αποδοχής ή τεκμαιρόμενης αποδοχής επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, έγκρισης των τευχών οδηγιών του υδατοδρομίου και πλήρωσης των διατάξεων της παραγράφου Β.6 ή Γ.4 του άρθρου 8, το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών χορηγεί βεβαίωση αποδοχής του τεχνικού φακέλου.

 

Σε αντίθετη περίπτωση, το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών απορρίπτει αιτιολογημένα τη σχετική αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, τις υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 και την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

 

2. α) Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αποδοχής φακέλου για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να μεριμνήσει για την κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου και την προσθήκη του απαιτούμενου εξοπλισμού του άρθρου 13, ώστε το υδατοδρόμιο να πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, ενημερώνοντας εγγράφως το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών για τα ανωτέρω. Το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών ειδοποιεί την Επιτροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 11, η οποία προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδρομίου εντός 20 εργασίμων ημερών.

 

β) Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αποδοχής φακέλου για άδεια λειτουργίας και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων και έχει προστεθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός του υδατοδρομίου, ώστε το υδατοδρόμιο να πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών για τα ανωτέρω. Το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών ειδοποιεί την Επιτροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 11, η οποία προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδρομίου εντός 20 εργασίμων ημερών.

 

3. Η Επιτροπή Υδατοδρομίων εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της επιθεώρησης, αποστέλλει το πόρισμά της στο Τμήμα Εναερίων Μεταφορών.

 

Εφόσον από το πόρισμα προκύπτει ότι:

 

α) το υδατοδρόμιο είναι έτοιμο προς λειτουργία, το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών εισηγείται την έκδοση της απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, εντός 7 εργασίμων ημερών από την παραλαβή του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων,

 

β) το υδατοδρόμιο χρήζει διορθωτικών παρεμβάσεων και απαιτείται νέα επιθεώρηση, το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο εντός 5 εργασίμων ημερών από την παραλαβή του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων. Ο ενδιαφερόμενος, μετά από την ολοκλήρωση των διορθωτικών παρεμβάσεων επί των ευρημάτων του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων, υποβάλλει αίτημα στο Τμήμα Εναερίων Μεταφορών για διενέργεια νέας επιθεώρησης. Το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών ενημερώνει την Επιτροπή Υδατοδρομίων, η οποία προβαίνει σε νέα επιθεώρηση εντός 20 εργασίμων ημερών και αποστέλλει το πόρισμά της στο Τμήμα Εναερίων Μεταφορών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της επιθεώρησης.

 

Κατά την κατάθεση αίτησης διεξαγωγής νέας επιθεώρησης και για το παραδεκτό αυτής, καταβάλλεται παράβολο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 Λοιπά παράβολα.

 

Με την υποβολή του αιτήματος, υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να τροποποιείται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.