Νόμος 4663/20 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Αίτηση για χορήγηση αδειών υδατοδρομίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου

 

1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο Τμήμα Εναερίων Μεταφορών. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 7, πλην των περιπτώσεων ι)α), ι)β) και ι)γ).

 

2. Το ύψος του παραβόλου της παραγράφου 1 (γ) του άρθρου 7, ανέρχεται σε 2.500 €.

 

Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου δεν καταβάλλεται άλλο παράβολο πέραν του ανωτέρω.

 

3. Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual) της περίπτωσης (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΑ και προεγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

4. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου απαιτείται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ για υδατοδρόμια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας Α και υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για υδατοδρόμια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας Β, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.3 του άρθρου 9.

 

Β. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου

 

1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο Τμήμα Εναερίων Μεταφορών. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 7, πλην της περίπτωσης ιγ).

 

2. Το ύψος του παραβόλου της παραγράφου 1 (γ) του άρθρου 7, ανέρχεται σε 4.000 €. Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου δεν καταβάλλεται άλλο παράβολο πέραν του ανωτέρω.

 

3. Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual) της παραγράφου 1 (ι) του άρθρου 7 καταρτίζεται, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΒ και εγκρίνεται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

4. Το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program) της παραγράφου 1 (ι)α) του άρθρου 7 καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ και εγκρίνεται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, υπό την προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων Υπηρεσιών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής) ή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τη λειτουργία του υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη, αντίστοιχα.

 

5. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan) της παραγράφου 1 (ι)β) του άρθρου 7 καταρτίζεται, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ και εγκρίνεται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, υπό την προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

ή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τη λειτουργία του υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα, του Πυροσβεστικού Σώματος για θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

 

6. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου απαιτείται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ για υδατοδρόμια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας Α ή υπαγωγή του υδατοδρομίου σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, εάν το υδατοδρόμιο εμπίπτει στα έργα της κατηγορίας Β, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.3 του άρθρου 9.

 

7. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου απαιτείται Βεβαίωση χωροθέτησης από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Γ. Χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου

 

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο Τμήμα Εναερίων Μεταφορών. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α), β), γ), δ), ι), ια), ι)β) και ι)γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7.

 

2. Το ύψος του παραβόλου της παραγράφου 1 (γ) του άρθρου 7, ανέρχεται σε 2.500 €.

 

Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου δεν καταβάλλεται άλλο παράβολο πέραν του ανωτέρω.

 

3. Όσον αφορά στα τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ισχύουν αντίστοιχα τα προβλεπόμενα στις παραγράφους Β.3, Β.4 και Β.5 του παρόντος άρθρου.

 

4. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτείται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ για υδατοδρόμια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας Α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.3 του άρθρου 9.

 

5. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου απαιτείται Βεβαίωση χωροθέτησης από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.