Νόμος 4663/20 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τεχνικός φάκελος υδατοδρομίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τεχνικός φάκελος υδατοδρομίου συνοδεύει την αίτηση χορήγησης άδειας υδατοδρομίου (ίδρυσης ή λειτουργίας ή ίδρυσης και λειτουργίας) και περιέχει, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τηρουμένων και των ειδικότερων κανόνων του άρθρου 8 του παρόντος βάσει της αιτούμενης άδειας:

 

α) Πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται κατάλογος των εγγράφων νομιμοποίησής του, όπως το έγγραφο σύστασης, καθώς και το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

β) Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή με αντικείμενο την ίδρυση ή τη λειτουργία ή την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλλεται βεβαίωση του οικείου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών), στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι και οι δραστηριότητες της εταιρείας αναφορικά με την ίδρυση ή τη λειτουργία ή την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου.

 

γ) Αποδεικτικό παραβόλου. Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου αδειοδότησης υδατοδρομίου καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με βάση την αιτούμενη άδεια υδατοδρομίου σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος.

 

Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 Λοιπά παράβολα.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών δύναται να τροποποιείται το ύψος του παραβόλου που καταβάλλεται για την εξέταση του τεχνικού φακέλου, κατά περίπτωση.

 

δ) Τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου και του αντικλήτου, εφόσον απαιτείται.

 

ε) Ναυτικό χάρτη της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού (ΥΥΠΝ), επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνονται ευδιάκριτα η υδάτινη επιφάνεια την οποία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ως υδατοδρόμιο ο αιτών, η περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου, τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς επίσης και εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις (γεωγραφικά στίγματα) και τα σχετικά αποσπάσματα από τον Πλοηγό Ελληνικών Ακτών, έκδοσης της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού για την αιτούμενη περιοχή.

 

στ) Χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000, επί των οποίων πρέπει να αποτυπώνεται η περιοχή ελιγμών και κίνησης του υδατοδρομίου και τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτήν σε ακτίνα 2.500 m με ισοϋψείς. Κάθε αναφορά στις γεωγραφικές συντεταγμένες της περιοχής ελιγμών πρέπει να γίνεται στο σύστημα WGS- 84. Αντίστοιχος χάρτης υποβάλλεται για υδατοδρόμιο επί λίμνης.

 

ζ) Απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Λιμένα ή του κατά νόμου αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου εντός της ζώνης λιμένα ή αντίστοιχη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών για παραχώρηση χρήσης χώρου αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού ή και συνεχόμενου ή παρακείμενου του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης λιμένα ή όχθης ή και συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίμνης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2971/2001, όπως ισχύει.

 

Σε περίπτωση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου για τη δημιουργία υδατοδρομίου γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης του άρθρου 29 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997).

 

Στην περίπτωση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου για τη δημιουργία υδατοδρομίου γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα εκμετάλλευσης της παραγράφου 3.2 του άρθρου 3 της υπ' αριθμόν 177/2012 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 319/Β/2012), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμόν 9347/2014 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 1013/Β/2014) και, στην περίπτωση τουριστικών λιμένων με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993), όπως ισχύει.

 

Οι αποφάσεις των ιδιωτικών φορέων της παρούσας παραγράφου κοινοποιούνται στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων.

 

Η σχετική απόφαση παραχώρησης χρήσης χώρου ως υδατοδρόμιο ανακαλείται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης ή ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου.

 

η) Τοπογραφικό διάγραμμα, οι συντεταγμένες του οποίου είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 1987), θεωρημένο από τον αρμόδιο φορέα σε θέματα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης, στο οποίο αποτυπώνονται:

 

α)α) οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και της καθορισμένης Ζώνης Λιμένα όπου υπάρχει ή της Ζώνης Λιμένα σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξομοίωση του χώρου με Ζώνη Λιμένα, καθώς και τα αντίστοιχα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εφόσον έχουν δημοσιευτεί οι σχετικές αποφάσεις, τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα, καθώς και οι οριογραμμές όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς ζώνης σε περίπτωση λίμνης,

 

β)β) οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τα προτεινόμενα νέα έργα,

 

γ)γ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου,

 

δ)δ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων ή σκαφών,

 

ε)ε) οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα.

 

θ) Αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, στο οποίο φαίνεται η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής ή αντίγραφο ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου αν το υδατοδρόμιο έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο Α.3 (α) του άρθρου 9 του παρόντος.

 

Εάν το υδατοδρόμιο εμπίπτει στα έργα κατηγορίας Β' υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, οπότε και υποβάλλεται δήλωση υπαγωγής του υδατοδρομίου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Στους τουριστικούς λιμένες για τους οποίους υπάρχει ήδη κατά το στάδιο της χωροθέτησης έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεν απαιτείται η υποβολή του σχετικού αποδεικτικού.

 

ι) Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual), σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΑ ή ΙΒ,

 

ι)α) Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program), σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ,

 

ι)β) Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan), σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ,

 

ι)γ) Σύμβαση υδατοδρομίου, στην οποία περιλαμβάνονται, κατ' ελάχιστον, η συμβατική περίοδος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 ετών, η δυνατότητα παράτασης και τροποποίησής της, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας και συντήρησης υποδομών, το καταβλητέο τίμημα, οι όροι λύσης της σύμβασης και οι δεσμεύσεις σε περίπτωση μεταβίβασης της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας του υδατοδρομίου. Στους τουριστικούς λιμένες για τους οποίους υπάρχει ήδη εν ισχύ σύμβαση παραχώρησης, η σύμβαση υδατοδρομίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

ι)δ) Σε περίπτωση εγκατάστασης που βρίσκεται σε περιοχή ή είναι όμορη με περιοχή στην οποία απαιτείται ειδική έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, υποβάλλεται, επιπλέον, και η σχετική έγκριση.

 

2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο στην ελληνική γλώσσα. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο παρόν ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίστανται από αντίστοιχα που εκδίδονται στην εν λόγω χώρα και σε περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια αρχή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.