Νόμος 4663/20 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων (ΗΣΠΑΥ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίου, στο οποίο καταχωρείται και τηρείται το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης αίτησης για έκδοση ή τροποποίηση άδειας υδατοδρομίου. Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίου τηρείται πάντοτε ο πλήρης και επικαιροποιημένος τεχνικός φάκελος του υδατοδρομίου.

 

2. α) Στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχωρίζονται η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου του υδατοδρομίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων κατά τη διαδικασία εξέτασης του φακέλου και επιθεώρησης του υδατοδρομίου σύμφωνα με το άρθρο 9, έως την έκδοση της σχετικής απόφασης αδειοδότησης.

 

β) Μετά την έκδοση της άδειας υδατοδρομίου, στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίου καταχωρίζονται κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του δικαιούχου ή οποιαδήποτε τροποποίηση των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, οι απαγορεύσεις λειτουργίας, οι κυρώσεις ή οι αποφάσεις επιβολής προστίμου, καθώς και το πόρισμα κάθε επιθεώρησης της Επιτροπής Υδατοδρομίων. Επίσης καταχωρίζονται οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής κάλυψης πριν από την έναρξη του πτητικού έργου.

 

3. α) Η καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίου γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, της αρμόδιας υπηρεσίας του άρθρου 6 και των συναρμοδίων υπηρεσιών του άρθρου 9.

 

β) Η έναρξη της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για άδεια υδατοδρομίου γίνεται μόνο εφόσον έχουν καταχωρισθεί πλήρως τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ανάπτυξη και υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίου, οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αυτού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα και εφαρμογές του δημόσιου τομέα, οι απαιτήσεις για την οργάνωση, την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη διαχείριση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίου, οι όροι και οι προϋποθέσεις ηλεκτρονικής πρόσβασης και χρήσης μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών από δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με το είδος και τη διαχείριση των καταχωριζόμενων και τηρούμενων σε αυτό δεδομένων.

 

5. Μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίου καταχωρίζονται:

 

α) κατά προτεραιότητα οι εν εξελίξει αιτήσεις έκδοσης άδειας υδατοδρομίου,

 

β) τα δικαιολογητικά του επικαιροποιημένου τεχνικού φακέλου από τον κάτοχο άδειας για τα ήδη αδειοδοτημένα υδατοδρόμια, τα οποία ελέγχονται για την ορθότητά τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες,

 

γ) οποιαδήποτε νέα στοιχεία ή έγγραφα εκδίδονται από την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίου για τα ήδη αδειοδοτημένα υδατοδρόμια.

 

6. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίου δεν κωλύεται η υποβολή και διεκπεραίωση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών υδατοδρομίων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.