Νόμος 4674/20 - Άρθρο 79

Άρθρο 79: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ειδικά για τις εκκρεμείς διαδικασίες των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας, οι αποφάσεις για μετάταξη ή απόσπαση εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία έως τις 31-05-2020. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της αποκλειστικής προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, με μόνη εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης οι οποίες έχουν σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο ή αποσπάσεις για τις οποίες έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης.

 

Κατ' εξαίρεση για τον Α' κύκλο κινητικότητας 2019 οι αποφάσεις απόσπασης ή μετάταξης εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία έως τις 30-06-2020.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό έβδομο της από 01-05-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 90/Α/2020).

 

2. Δεν ανασυγκροτούνται και δεν καταργούνται υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τριμελή όργανα αξιολόγησης της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 4440/2016, εφόσον έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων.

 

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή των άρθρων 84 έως 86 του νόμου 3528/2007, όπως τροποποιούνται με το άρθρο 47 του παρόντος, για την τελική μοριοδότηση, ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τους εξής συντελεστές για όλα τα επίπεδα θέσεων ευθύνης:

 

33% για την ομάδα κριτηρίων (α),

33% για την ομάδα κριτηρίων (β),

34% για την ομάδα κριτηρίων (δ).

 

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή των άρθρων 87 έως 89 του νόμου [Ν] 3584/2007, όπως τροποποιούνται με το άρθρο 48 του παρόντος, για την τελική μοριοδότηση, ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές για όλα τα επίπεδα θέσεων ευθύνης ως εξής:

 

33% για την ομάδα κριτηρίων (α),

33% για την ομάδα κριτηρίων (β),

34% για την ομάδα κριτηρίων (δ).

 

5. Άδειες που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με το νόμο 3528/2007 και το νόμο [Ν] 3584/2007, καθώς και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 410/1988, όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με τον παρόντα, συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού δικαιούμενων αδειών σύμφωνα με το άρθρο 49 του παρόντος.

 

6. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019, η προθεσμία της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), όπως τροποποιείται με το άρθρο 53 του παρόντος, αρχίζει την 01-04-2020 και λήγει στις 30-09-2020.

 

7. Για την έκδοση κάθε εκκρεμούς απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016), απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργού Οικονομικών.

 

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016), όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του παρόντος, ισχύουν και για τον Α' κύκλο κινητικότητας έτους 2019..

 

9. Για τους προσληφθέντες με την υπ' αριθμόν 3Κ/2018 προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε με βάση τους προσωρινούς πίνακες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού σε οποιονδήποτε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε θέση της ίδιας κατηγορίας και ειδικότητας ή παρεμφερούς, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης διορισμού και προσμετράται για τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.