Νόμος 4674/20 - Άρθρο 86

Άρθρο 86: Οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων μπορούν να χρηματοδοτούνται διαμέσου ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν στη δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία και προάγουν την πολυφωνία, τον πλουραλισμό και την ποιότητα στον δημόσιο διάλογο. Τα προγράμματα χρηματοδότησης υλοποιούνται με την υποστήριξη ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής που συστήνεται για τον σκοπό αυτόν.

 

2. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή της παραγράφου 1 αποτελείται, κατά περίπτωση, από 5 έως 7 μέλη, εκπροσώπους ενώσεων συντακτών και ιδιοκτητών εφημερίδων, καθώς και πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με εμπειρία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η διατύπωση απλής γνώμης για την πλήρωση των προϋποθέσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων στα προγράμματα χρηματοδότησης, στη βάση ειδικότερων κριτηρίων που αποσκοπούν στην αξιολόγηση των εντύπων, ιδίως, ως προς την τήρηση της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως προσδιορίζονται στους σχετικούς Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας.

 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, καθορίζονται οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που μπορούν να υπαχθούν στα προγράμματα χρηματοδότησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής, το ύψος της ενίσχυσης, η διάρκεια των προγραμμάτων, ο έλεγχος και οι διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες μπορούν να ανέλθουν μέχρι το ύψος του ποσού της ενίσχυσης, και πάντως ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, και οι οποίες μπορούν να επιβληθούν σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής στα προγράμματα χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ανωτέρω απόφαση συγκροτείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή της παραγράφου 1 και ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στη σύνθεση, λειτουργία και τις ειδικότερες αρμοδιότητες αξιολόγησης της εν λόγω Επιτροπής.

 

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο 51 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019), καθώς και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ' αριθμόν 78/2019 (ΦΕΚ 1676/Β/2019) και 107/2019 (ΦΕΚ 2355/Β/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.