Νόμος 4674/20 - Άρθρο 95

Άρθρο 95: Σύνταξη και θεώρηση μελετών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{4. α. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 189 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), οι μελέτες έργων και παροχής τεχνικών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών των δήμων συντάσσονται και θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους. Οι μελέτες των έργων και παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των δήμων, των Συνδέσμων, των ιδρυμάτων τους, των φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980) και του νόμου [Ν] 890/1979 (ΦΕΚ 80/Α/1979) συντάσσονται και θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την τεχνική υπηρεσία του δήμου που τα έχει συστήσει ή σε περίπτωση Συνδέσμου από τεχνική υπηρεσία δήμου που συμμετέχει σε αυτούς. Αν η τεχνική υπηρεσία του δήμου αδυνατεί να συντάξει τη μελέτη, αδυναμία που βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της, επιτρέπεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, η ανάθεση εκπόνησης μελετών πάσης φύσης σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016. Εφόσον ο δήμος έχει αναθέσει με προγραμματική σύμβαση την τεχνική του υπηρεσία σε άλλον φορέα κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του νόμου 4412/2016, η σύνταξη και θεώρηση λαμβάνει χώρα από τη νέα τεχνική υπηρεσία, κατ' ανάλογη εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων.

 

β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται σε:

 

i. 10.000.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, το όριο προϋπολογισμού των μελετών έργων και υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία, κατόπιν γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων,

 

ii. 20.000.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, το όριο προϋπολογισμού των μελετών έργων και υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, πλην των Δήμων Αθηναίων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, των Συνδέσμων τους, των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Ιδρυμάτων τους και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης του νόμου 1069/1980 και του νόμου [Ν] 890/1979, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση κατά την περίπτωση γ' του παρόντος άρθρου, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου,

 

iii. 25.000.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, το όριο προϋπολογισμού μελετών έργων και υπηρεσιών των Δήμων Αθηναίων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, των Συνδέσμων στους οποίους συμμετέχουν οι ανωτέρω Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ιδρυμάτων τους, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση κατά την περίπτωση γ' του παρόντος άρθρου, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

 

Τα ως άνω χρηματικά όρια δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

γ. Όπου στην κείμενη νομοθεσία, προβλέπεται θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών του ίδιου Υπουργείου, η αρμοδιότητα της θεώρησης μεταβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου που συγκροτείται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφαση του Συντονιστή της και αποτελείται από τους:

 

i. Τον Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

ii. Έναν (1) μηχανικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον αναπληρωτή του.

 

iii. Έναν (1) μηχανικό της Περιφέρειας στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον αναπληρωτή του.

 

iv. Έναν (1) κοινό εκπρόσωπο των συνδέσμων ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ με τον αναπληρωτή του.

 

v. Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με τον αναπληρωτή του.

 

δ. Η γνώμη του αρμοδίου κάθε φορά Τεχνικού Συμβουλίου, όταν ζητείται και αφορά το στάδιο πριν την ανάθεση της σύμβασης, παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του υποβληθέντος αιτήματος. Σε περίπτωση που εντός της παραπάνω προθεσμίας ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία, η προθεσμία παρατείνεται κατά 10 εργάσιμες ημέρες από την αποστολή των συμπληρωματικών στοιχείων. Αν η ταχθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η Αναθέτουσα ή Προϊσταμένη Αρχή δύναται να προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες, χωρίς τη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

 

ε. Σε όσες περιπτώσεις στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται γνώμη από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο, ως Τεχνικό Συμβούλιο για τα νομικά πρόσωπα του παρόντος, νοείται το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της οικείας Περιφέρειας. Στις συμβάσεις που ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το όριο των υποπεριπτώσεων ii και iii της περίπτωσης β' της παρούσης παραγράφου, ως οικείο Τεχνικό Συμβούλιο νοείται, το Τεχνικό Συμβούλιο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ειδικά για τους διαβαθμιδικούς συνδέσμους, ως οικείο Τεχνικό Συμβούλιο νοείται, σε κάθε περίπτωση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της οικείας Περιφέρειας.

 

στ. Η εγκριτική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 189 του νόμου 4412/2016 εκδίδεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

 

ζ. Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη προμηθειών (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές), για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου, τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες και προμήθειες, εφόσον η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της υπηρεσίας, την περιγραφή της προμήθειας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία υποκαθιστά τη μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.