Νόμος 4676/20 - Άρθρο 71

Άρθρο 71: Τροποποίηση του άρθρου 15 του νόμου 4256/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το αποδεικτικό είσπραξης υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντός προθεσμίας 3 μηνών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου περί του αριθμού των ελλειπουσών ημερών ναύλωσης. Η μη τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας, επιφέρει την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της αδείας. Για τον σκοπό αυτόν, εκδίδεται η πράξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης στ' της παρούσας, υπολογιζόμενων των ημερών ναύλωσης του πλοίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις που η ως άνω ειδοποίηση έχει αποσταλεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε 6 από την έναρξη ισχύος της. Τα ως άνω εφαρμόζονται και στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2, καθώς και στην περίπτωση δ' της παραγράφου 8 του παρόντος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.