Νόμος 4676/20 - Άρθρο 72

Άρθρο 72: Προθεσμία καταχώρησης στο e-Μητρώο Πλοίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αιτήσεις καταχώρισης στο Μητρώο του άρθρου 2 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014) πλοίου αναψυχής εφοδιασμένου κατά την 15-09-2019 με άδεια του νόμου [Ν] 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α/1999) ή της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του νόμου 4256/2014 σε ισχύ που δεν υποβλήθηκαν έως τις 15-09-2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 4256/2014, υποβάλλονται, κατ' εξαίρεση, εντός εξάμηνης αποκλειστικής προθεσμίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

2. Πράξεις του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδόθηκαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1, της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 και του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του νόμου 4256/2014, ανακαλούνται με πράξη του ίδιου οργάνου μόνον υπό την προϋπόθεση της υποβολής των αιτήσεων της παραγράφου 1 εντός της οριζόμενης σε αυτήν προθεσμίας. Οι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζονται και στην περίπτωση πλοίου αναψυχής για το οποίο εκδόθηκε η αναφερόμενη σε αυτό πράξη και στη συνέχεια καταχωρίστηκε ως επαγγελματικό πλοίο αναψυχής στο Μητρώο του άρθρου 2 του νόμου 4256/2014, υπό την προϋπόθεση υποβολής αίτησης για την καταχώρισή του στο Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 4256/2014, εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 1 προθεσμίας.

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του νόμου 4256/2014, οι αιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος λογίζεται ότι υποβλήθηκαν στις 15-09-2019.

 

3. Οι πράξεις ανάκλησης της παραγράφου 2 κοινοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης.

 

4. Τυχόν ποσά Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις που έχουν καταβληθεί για πράξεις που ανακαλούνται εξαιτίας της παρούσας ρύθμισης, επιστρέφονται κατόπιν υποβολής έγγραφου αιτήματος, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 42 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) καθώς και των διατάξεων περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

 

Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ του Δημοσίου για την εγγραφή πλοίου στο Μητρώο του άρθρου 2 του νόμου 4256/2014, μετά την 15-09-2019 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τα οποία εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, δεν επιστρέφονται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.