Νόμος 590/77 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος εντός του μηνός Αυγούστου εκάστου έτους και πάντως προ της λήξεως της θητείας αυτής, λαμβάνουσα υπ' όψιν πάντα τα εκ της μέχρι τούδε διαδικασίας συγκεντρωθέντα στοιχεία περί των υποψηφίων, ως επίσης και τα στοιχεία του παρ' αυτή τηρουμένου δι' έκαστον τούτων ατομικού φακέλου, καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων, εις ον εγγράφει πάντες τους μετά την ανωτέρω διαδικασίαν έχοντας τα υπό του παρόντος οριζόμενα τυπικά προσόντα, εναντίον των οποίων δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις ή απερρίφθησαν τελεσιδίκως υποβληθείσες τοιαύτες και γνωστοποιεί τούτον προς τους εν ενεργεία Μητροπολίτες προς ενημέρωση, δημοσιεύει δε αυτόν δια του Δελτίου ΕΚΚΛΗΣΙΑ και δύο ημερησίων εφημερίδων των Αθηνών.

 

2. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας κατά την τακτική Συνέλευση αυτής δια μυστικής ψηφοφορίας και κατά πλειονοψηφία των παρόντων μελών αυτής αποφασίζει περί της εγγραφής γη μη εις τον κατάλογο των εκλόγιμων των

 

περιλαμβανομένων εις τον πίνακα των υποψηφίων περί ου η ανωτέρω παράγραφος, εφ' όσον αυτοί, κατά την έμφρονα κρίσιν αυτής, κέκτηνται πάντα τα ουσιαστικά προσόντα και ούτω συμπληρώνει τον εκάστοτε ισχύοντα κατάλογο των προς Αρχιερατεία εκλόγιμων. Οι λευκές ψήφοι λογίζονται υπέρ του υποψηφίου. Εις περίπτωσιν καθ' ην συγκληθεί εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας αυτή αποφασίζει κατά τα ως άνω και περί του καταλόγου προς

 

Αρχιερατεία, εφ' όσον έχει ολοκληρωθεί κατά τα λοιπά στάδια αυτή η σχετική διαδικασία.

 

3. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας πριν ή προέλθει εις την διαδικασίαν καταρτίσεως του καταλόγου, την οριζόμενη υπό της προηγουμένης παραγράφου, αποφαίνεται οριστικώς, δια μυστικής ωσαύτως ψηφοφορίας, και κατά πλειονοψηφία των παρόντων, επί των οιασδήποτε φύσεως ενστάσεως, αίτινες ενδεχομένως υπεβλήθησαν τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο εναντίον του πίνακα των υποψηφίων της παραγράφου 1 μετά το πέρας της καταρτίσεως αυτού και αφορούν εις την νομιμότητα και κανονικότητα της εγγραφής ή της μη εγγραφής τινός σε αυτό.

 

4. Η εκάστοτε διαδικασία συμπληρώσεως του καταλόγου που έχει αρχίσει δεν αναστέλλει την ισχύ του υπάρχοντος καταλόγου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.