Νόμος 590/77 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφαίνεται επί παντός ζητήματος αφορώντος εις την Εκκλησίαν. Ειδικότερα αυτή:

 

α) Μεριμνά δια την τήρηση των Δογμάτων της Ορθοδόξου Πίστεως, των Ιερών Κανόνων και των Ιερών Παραδόσεων, δια την ενότητα της Πίστεως, ως και δια την Εκκλησιαστικήν κοινωνία μετά του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των λοιπών Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκέφαλων Εκκλησιών και ρυθμίζει τις σχέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος μετά των ετεροδόξων.

 

β) Μελετά και αποφασίζει περί των ληπτέων μέτρων δια την πραγμάτωση της κατά Χριστόν ζωής του ιερού Κλήρου και του Χριστεπώνυμου λαού.

 

γ) Μεριμνά δια την εκκλησιαστικήν τάξιν και ευπρέπεια, ως και δια παν εις την θεία λατρεία αφορών θέμα.

 

δ) Αποφασίζει περί της ασκήσεως της εκκλησιαστικής οικονομίας, συγκαταβάσεως και επιείκειας της Εκκλησίας.

 

ε) Εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις περί της οργανώσεως και εσωτερικής διοικήσεως της Εκκλησίας, κατά τα ειδικότερα στο παρόν διαλαμβανόμενα, δημοσιευμένες δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

στ) Ασκεί την ανωτάτη εποπτεία και τον έλεγχο επί των πράξεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, των Αρχιερέων, των διοικητικών οργάνων της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως και των επί μέρους Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων, κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

ζ) Εκλέγει τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τους Μητροπολίτες κατά τα υπό του παρόντος οριζόμενα.

 

η) Συγκροτεί ειδικές επιτροπές, κατά τα στο άρθρο 10 παράγραφος 5 οριζόμενα.

 

θ) Αποφασίζει δια την επιβολή ποινής αφορισμού κατά τα υπό των Ιερών Κανόνων οριζόμενα.

 

ι) Εκδικάζει αιτήσεις αναθεωρήσεως κατά τελεσίδικων αποφάσεων εκδοθεισών εναντίον Πρεσβυτέρων, Διακόνων ή Μοναχών, κατά τα ειδικότερα υπό του Νόμου, περί Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων, ορισθησόμενα.

 

ι)α) Ψηφίζει τον κανονισμόν των εργασιών Αυτής και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

 

ι)β) Ασκεί τις εκ των Ιερών Κανόνων και λοιπών Εκκλησιαστικών διατάξεων απορρέουσας αρμοδιότητας.

 

ι)γ) Αποφαίνεται επί των κατά το άρθρο 21 παράγραφος 3 ασκουμένων προσφυγών.

 

ι)δ) ψηφίζει ύστερα από εισήγηση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καθορίζουν, σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες και κατ' αναλογία προς τα ισχύοντα για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου:

α) τους γενικούς κανόνες διοικητικής λειτουργίας των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, σχετικά με τις προθεσμίες και τις προϋποθέσεις αυτεπάγγελτης ενέργειας,

β) τις αιτήσεις και εισηγήσεις για έκδοση διοικητικών πράξεων,

γ) τη διεκπεραίωση υποθέσεων και τη συνεργασία και επικοινωνία των εκκλησιαστικών φορέων,

δ) τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα και λοιπά στοιχεία που παράγονται ή τηρούνται από τις εκκλησιαστικές αρχές,

ε) την άσκηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης,

στ) την αμεροληψία των εισηγητικών και αποφασιστικών οργάνων,

ζ) την αναπλήρωση των εκκλησιαστικών οργάνων,

η) τη δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιότητας ή εξουσιοδότησης υπογραφής,

θ) τις προθεσμίες προς ενέργεια των εκκλησιαστικών αρχών,

ι) την αρμοδιότητα βεβαίωσης υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων,

ι)α) τους κανόνες τήρησης πρωτοκόλλου των εκκλησιαστικών αρχών,

ι)β) τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τις προσκλήσεις μελών και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων,

ι)γ) τη διαδικασία λήψης και κατάρτισης των αποφάσεων συλλογικών οργάνων,

ι)δ) τις προϋποθέσεις νόμιμης έκδοσης, υπογραφής, αιτιολογίας,

ι)ε) τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ανάκλησης, δημοσίευσης και εν γένει νόμιμης υπόστασης,

ι)στ) τα όργανα επίδοσης, τις προϋποθέσεις και τους τρόπους κοινοποίησης των διοικητικών πράξεων στους παραλήπτες τους,

ι)ζ) τα είδη, τις προϋποθέσεις άσκησης διοικητικών προσφυγών, τα αποφαινόμενα όργανα και τη διαδικασία κρίσης επί των προσφυγών.

 

Με κανονισμό σύμφωνα με τα ανωτέρω καθορίζει την πολιτική διαχείρισης και επεξεργασίας προσωπικών και μη δεδομένων και τήρησης αρχείων από εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε συμμόρφωση προς την κείμενη νομοθεσία. Στο πεδίο εφαρμογής των παραπάνω κανονισμών επιτρέπεται να συμπεριληφθούν και τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, για όσα θέματα δεν αντίκεινται στη φύση τους ως νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 50 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.