Νόμος 960/79 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το κατά τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου έσοδον του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, ως και το προϊόν των κατά τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 3 και παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος προστίμων τα οποία επίσης περιέρχονται εις το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, διατίθενται αποκλειστικώς δια την δημιουργίαν δημοσίας χρήσεως χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων (προς εξυπηρέτησιν της περιοχής της υπαγόμενης εις τα Διοικητικά όρια των Δήμων ή Κοινοτήτων εξ ων τούτο προέρχεται), μη αποκλειόμενης της διαθέσεως προς τον σκοπόν τούτον και ετέρων πόρων του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων. Προς τούτο χρηματοδοτούνται ή δανειοδοτούνται υπό του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων κατά προτεραιότητα:

 

α) Δήμοι ή Κοινότητες ή Δημοτικές ή Κοινοτικές Επιχειρήσεις,

β) το Δημόσιον,

γ) Δημόσιες Επιχειρήσεις,

δ) Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας,

 

ή και δανειοδοτούνται

 

α) Συνεταιρισμοί,

β) Ιδιωτικές Επιχειρήσεις.

 

Το ήμισυ των ανωτέρω προστίμων αποδίδεται υπό του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων εις τους οικείους Δήμους ή Κοινότητας εντός τριμήνου από της εγκρίσεως της μελέτης ανεγέρσεως δημοσίας χρήσεως σταθμού αυτοκινήτων από τις αρμοδίας αρχάς χρησιμοποιούμενο πάντοτε δια τον αυτόν σκοπόν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 1221/1981 (ΦΕΚ 292/Α/1981) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999).

 

2. Από της δημιουργίας δημοσίας χρήσεως χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων, κατά την ως άνω παράγραφο 1, παρέχεται δικαίωμα προτεραιότητας αποκτήσεως χώρου σταθμεύσεως ή και απλής σταθμεύσεως εις τον χώρο τούτον, δια τους έχοντας καταβάλει το σύνολον της επί τη δηλώσει κατά το άρθρο 5 του παρόντος οφειλομένης εισφοράς, εφ' όσον ο χώρος σταθμεύσεως δεν απέχει πλέον των 800 m από του κτιρίου δια το οποίον κατεβλήθη η εισφορά. Το εκάστοτε καθοριζόμενο χρηματικό αντάλλαγμα δια την απόκτηση του χώρου σταθμεύσεως και την παροχή δικαιώματος σταθμεύσεως εις τους εν λόγω σταθμούς μειώνεται δια τους κατά την παρούσα παράγραφο δικαιούχους κατά το ήδη καταβληθέν υπ' αυτών ποσόν εισφοράς προσαυξημένο κατά τον νόμιμο τόκο τον αντιστοιχούντα εις το ως άνω ποσόν εισφοράς δια το χρονικόν διάστημα από της καταβολής της εισφοράς μέχρι τη παροχής του υπ' όψιν δικαιώματος σταθμεύσεως.

 

Το κατά τα ανωτέρω δικαίωμα προτεραιότητος δεσμεύει τον αρμόδιο φορέα επί εξάμηνο από της προς τούτο προσκλήσεως των ενδιαφερομένων δια του τύπου, η δε προβλεπομένη καταβολή μειωμένης εισφοράς ισχύει επί μιαν πενταετία από της ενάρξεως λειτουργίας του δημοσίας χρήσεως σταθμού αυτοκινήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 1221/1981 (ΦΕΚ 292/Α/1981).

 

3. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων δύναται να ρυθμισθεί πάν θέμα αναγόμενο εις την υπό του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων διάθεση των εσόδων της εισφοράς δια την περιοχήν εκ της οποίας αυτή προέρχεται.

 

4. Δι' ομοίων αποφάσεων καθορίζεται, εις εκάστην συγκεκριμένη περίπτωσιν, πάν θέμα αναγόμενο εις την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου χρηματοδότηση και τα των όρων τούτων, εις τα της περιοχής δικαιώματος σταθμεύσεως εντός των όρων τούτων, εις τα της παροχής δικαιώματος σταθμεύσεως και πάσα εν γένει συναφής λεπτομέρεια.

 

5. Οι θέσεις των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δια χρηματοδοτήσεως ή δανειοδοτήσεως υπό του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή πρωτοβουλία του Δημοσίου δημιουργουμένων δημοσίας χρήσεως χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων καθορίζονται συμφώνως προς την διαδικασίαν των άρθρων 3 και 70 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ή υπό των πολεοδομικών μελετών των εγκρινομένων κατά τον νόμο 947/1979 περί οικιστικών περιοχών. Η δημιουργία των χώρων τούτων σταθμεύσεως συνιστά δημόσια ωφέλεια, επιτρεπομένης της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως των προς τούτο απαιτουμένων ακινήτων, υπέρ και δαπάναις του αναλαμβάνοντος την δημιουργίαν του χώρου σταθμεύσεως Δημοσίου ή του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή δημοτικού ή κοινοτικού νομικού προσώπου ή επιχειρήσεως ή δημοσίας επιχειρήσεως ή επιχειρήσεως μικτής οικονομίας ή ετέρου νομικού προσώπου δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου. Εις τις ανωτέρω εταιρείας μικτής οικονομίας δύνανται να συμμετέχουν Δήμοι ή Κοινότητες ή έτεροι δημόσιοι οργανισμοί ή επιχειρήσεις μετά ιδιωτών, ιδία δε των εχόντων δια την συγκεκριμένη περιοχήν, το κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 6 δικαίωμα προτιμήσεως. Προκειμένου περί απαλλοτριώσεως υπέρ και δαπάναις αμιγώς ιδιωτικού φορέως, αυτή διενεργείται μόνον εάν ο οικείος Δήμος ή Κοινότης δηλώσει ότι ενδιαφέρεται προς δημιουργίαν του συγκεκριμένου χώρου σταθμεύσεως ή εάν παρέλθει άπρακτος δίμηνος προθεσμία από της προς τούτο προσκλήσεώς του.

 

Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν ο ιδιοκτήτης ακινήτου, χαρακτηρισθέντος κατά τα ανωτέρω ως χώρος δια την ανέγερση σταθμού αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, δηλώσει ταυτοχρόνως προς τον οικείον Δήμο και την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ότι προτίθεται εντός εξαμήνου από της τοιαύτης δηλώσεως να ανεγείρει σταθμό αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως εις το εν λόγω ακίνητο, δύναται, δι' αποφάσεως του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μετά γνώμη του οικείου Δήμου ή Κοινότητος, να επιτραπεί η τοιαύτη ανέγερσις, επιτρεπομένης εν ταύτα και της χρησιμοποιήσεως ποσοστού του ισχύοντος συντελεστού δομήσεως του ακινήτου, δι' άλλες χρήσεις, του ποσοστού τούτου καθοριζομένου δια της αυτής ως άνω αποφάσεως.

 

Στην περίπτωση που ως χώρος στάθμευσης δημόσιας χρήσης έχει χαρακτηριστεί μόνον ο υπόγειος χώρος του ακινήτου ή τμήμα αυτού, είναι δυνατόν να διατίθεται μέρος του υπογείου χώρου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από τα άρθρα 1, 2 και 9 του παρόντος, για την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης που εξυπηρετούν το κτίριο.

 

Το μέγεθος του μέρους αυτού καθορίζεται με την παραπάνω απόφαση. Κάθε θέμα που ανάγεται στη διαδικασία και τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 1221/1981 (ΦΕΚ 292/Α/1981) και με το εδάφιο ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

7. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από εκτίμηση των κυκλοφοριακών και πολεοδομικών συνθηκών και μετά από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, ορίζονται περιοχές εντός των οποίων για την κατασκευή υπέργειων ή και εν μέρει υπόγειων εστεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων άνω των 50 θέσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του νόμου 880/1979 Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 58/Α/1979). Στις περιπτώσεις αυτές, για την έκδοση του τίτλου μεταφοράς συντελεστού δόμησης, το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται χωρίς τη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Ο αριθμός των θέσεων, οι οποίες εξασφαλίζονται σε υπόγειο χώρο, δεν δύναται να υπερβαίνει το 40% του συνολικού αριθμού θέσεων του κάθε χώρου στάθμευσης. Οι κατά τα ανωτέρω χώροι στάθμευσης καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφαρμοζόμενης της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης μέχρι εξασφάλισης για την αντίστοιχη περιοχή συνολικού αριθμού θέσεων στάθμευσης, κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ίσου προς το 3% του συνόλου του πληθυσμού του οικείου δήμου ή κοινότητας βάσει της τελευταίας κάθε φορά απογραφής.

 

Με τις αυτές αποφάσεις είναι δυνατό να καθορίζεται κατά περίπτωση και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης. Προκειμένου για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου ανωτέρω αναφέρεται γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, νοείται γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντιστοίχως.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τις περιοχές που έχουν ήδη ορισθεί με προεδρικά διατάγματα, δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 97 του νόμου 1892/1990.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 8 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζεται κάθε θέμα αναγόμενο στα κριτήρια καθορισμού των χώρων στάθμευσης, στα της διαδικασίας, του ποσοστού και του τρόπου υπολογισμού του προς μεταφορά συντελεστή δόμησης, στα των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του ιδιοκτήτη για την κατασκευή και λειτουργία του σταθμού, καθώς και κάθε άλλη για την εφαρμογή του παρόντος λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 97 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

11. Τα καθαρά έσοδα από την εκμετάλλευση ή εκμίσθωση των ειδικών έργων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 περιέρχονται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας για την εκπλήρωση των σκοπών τους εφόσον αυτά κατασκευάζονται από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Επίσης τα καθαρά έσοδα μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης από την εκμετάλλευση ή εκμίσθωση σταθμών αυτοκινήτων, που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων επί οικοπέδων κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου ή κάτω από τους χώρους, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 περιέρχονται από την ισχύ της παρούσας διάταξης στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων και διατίθενται αποκλειστικά για τη δημιουργία δημόσιας χρήσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 960/1979. Τα έσοδα αυτά, όπως και οποιαδήποτε άλλα έσοδα του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, μέχρις ότου διατεθούν για την εκπλήρωση των σκοπών του, δύνανται, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου και έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, και Δημοσίων Έργων, να κατατίθενται σε έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 97 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

12. Ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι διάθεσης των κατά την προηγούμενη παράγραφο εσόδων και κάθε συναφής λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 97 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.