Νομοθετικό διάταγμα 105/69 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Γεγονότα έχοντα οιασδήποτε έννομες συνεπείας, δύναται ν' αποδεικνύονται ενώπιον πάσης Αρχής ή Υπηρεσίας ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμού ή Επιχειρήσεως δημοσίου χαρακτήρος δι' εγγράφου δηλώσεως ή βεβαιώσεως επί ατομική ευθύνη του δηλούντος ή βεβαιούντος, άνευ προσαγωγής ετέρων αποδεικτικών στοιχείων ή πιστοποιητικών, εκτός αν δι' ειδικών διατάξεων καθορίζεται υποχρεωτική απόδειξις δι' ορισμένου μέσου.

 

2. Το έγγραφο συντάσσεται επί ειδικού σφραγιστού χάρτου δέκα (10) δραχμών. Εν τω έγγραφο δε τούτο αναγράφεται η Αρχή ή Υπηρεσία ή το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή ο Οργανισμός ή Επιχείρηση δημοσίου χαρακτήρα προς το οποίον απευθύνεται, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση του δηλούντος, η ποινική διάταξη της παραγράφου 1 και 4 του άρθρου 2 του παρόντος αυτολεξεί, μετ' ειδικής μνείας ότι ο δηλών αναλαμβάνει την ευθύνη της δηλώσεώς του, ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια καθοριζόμενη δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών.

 

3. Επί μη δυνάμενων να αναγνώσουν έγγραφα ή να υπογράφουν, το έγγραφον τούτο συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν νομοθετικό διάταγμα καταργήθηκε με την περίπτωση γ του άρθρου 26 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.