Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 61

Άρθρο 61


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δια τις κατά το προηγούμενο άρθρο υπό της αρχής κατεδαφίσεις κ.λ.π. απαιτούμενες δαπάνες βαρύνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον τον εκτελούντα το έργον (άρθρο 56 παράγραφος 2), τον ιδιοκτήτη του εν ω το έργον οικοπέδου και τον αναλαμβάνοντα την εποπτεία της εκτελέσεως αυτού, θεωρούμενους όλους υπευθύνους της παραβάσεως, δύνανται δε να προκαταβάλλονται υπό του Δημοσίου ή των δήμων και κοινοτήτων εις βάρος και δια λογαριασμό των υπόχρεων, βεβαιώνονται εν τη περιπτώσει ταύτη ως δημόσιον έσοδον και που εισπράττονται παρ' αυτών κατά τις σχετικές περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων διατάξεις.

 

2. Τους κατά την προηγούμενη παράγραφο συνυπεύθυνους βαρύνει καθ' όμοιον τρόπον και πάσα ζημία προσγινομένη εις οιονδήποτε, ως εκ της κατά το προηγούμενον άρθρον επεμβάσεως της αρχής και των αποτελεσμάτων της τοιαύτης επεμβάσεως, του Δημοσίου όντος εντελώς ανεύθυνου.

 

3. Προκειμένου περί παραβάσεων αναγομένων εις την στερεότητα, εάν τα επί ταύτης επιδρώντα στοιχεία του έργου εκτελέσθηκαν βάσει της υπό της αρχής εγκριθείσης μελέτης αυτού και εν τη εκτελέσει ταύτη εξακριβώθηκαν υφιστάμενες οι προϋποθέσεις της μελέτης, υπεύθυνος δια την πληρωμή των κατά τις ανωτέρω παραγράφους δαπανών και ζημιών είναι, αντί των σε αυτές αναφερομένων, ο συντάκτης της εγκριθείσης μελέτης.

 

Εν περιπτώσει αμφιβολιών ως προς το είδος των παραβάσεων των συνεπαγουσών την ανωτέρω μετατόπιση της ευθύνης αποφαίνεται ανεκκλήτως ο επί της Συγκοινωνίας υπουργός μετά σύμφωνον γνώμη του συμβουλίου των δημοσίων έργων.

 

4. Εάν το εν ω οι παραβάσεις έργον εκτελείται άνευ της κατά το άρθρο 52 αδείας, υπεύθυνοι δια τις κατά τα ανωτέρω δαπάνες και ζημίας αλληλεγγύως και εις ολόκληρον είναι, αντί των εν παράγραφο 1 αναφερομένων, ο ιδιοκτήτης του εν ω έργον οικοπέδου και ο οπωσδήποτε αναλαβών την εκτέλεσιν αυτού (εργολάβος, αρχιτεχνίτης, επιστάτης κ.λ.π.).

 

5. Προκειμένου περί παραβάσεων που λαμβάνουν χώραν επί κοινοχρήστων χώρων την θέσιν του ιδιοκτήτου, ως προς την ευθύνη της πληρωμής των ανωτέρω δαπανών και ζημιών, υπέχει ο εντελλόμενος την εκτέλεσιν του έργου και ωφελούμενος εκ ταύτης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.