Νομοθετικό διάταγμα 797/71 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Κτηματογράφηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο έλεγχος, η διόρθωσις και η τυχόν αναγκαία συμπλήρωσις του κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κτηματολογικού διαγράμματος της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, ή και η εξ αρχής κατάρτισης τοιούτου δι' αποτυπώσεως επ' αυτού των επί μέρους ιδιοκτησιών, εάν η κήρυξις της απαλλοτριώσεως ταύτης εγένετο βάσει απλού διαγράμματος οριζοντιογραφίας, ενεργείται υπό διπλωματούχου μηχανικού, υπηρετούντος εν τη περιφέρεια του νομού, εν η το απαλλοτριούμενο ή το μείζον μέρος τούτου, ή, προκειμένου περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων δι' εν γένει στρατιωτικές ανάγκες, υπό αξιωματικού του μηχανικού ή διπλωματούχου μηχανικού της ενδιαφερόμενης μονάδος ή υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, οριζομένου κατά περίπτωσιν, μεθ' ενός αναπληρωτού, δι' αποφάσεως του νομάρχου, με πρόταση της αρμοδίας στρατιωτικής μονάδος, κατά τα ειδικότερα εν παραγράφω 2 προβλεπόμενα.

 

2. Η κατά την παράγραφο 1 απόφασις του νομάρχου δι' ης ορίζεται κατά περίπτωσιν ο δια την κτηματογράφηση διπλωματούχος μηχανικός ή αξιωματικός του μηχανικού και αναπληρωτής αυτού, εκδίδεται οίκοθεν ή τη αιτήσει παντός ενδιαφερομένου και εντός είκοσι ημερών από της υποβολής ταύτης. Η απόφασις δημοσιεύεται με μέριμνα του νομάρχου εις τινά ημερησία εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας και ετέρα τοπική, τυχόν κυκλοφορούσαν εν τη περιφέρεια, τοιχοκολλείται εις το δημοτικόν ή κοινοτικό κατάστημα της περιφέρειας, εν η κείται το απαλλοτριούμενο ή το μείζον μέρος τούτου, και αποστέλλεται ταχυδρομικώς, επί αποδείξει, εις τους εικαζομένους ιδιοκτήτες, εφ' όσον είναι γνωστοί τη υπηρεσία.

 

Δια της αυτής αποφάσεως τάσσεται προθεσμία μη δυναμένη να υπερβεί το τετράμηνο, εντός της οποίας δέον να περατωθεί η εργασία κτηματογράφησης και προσκαλούνται, άνευ ιδιαιτέρας μνείας του ονόματος εκάστου, οι αξιούντες δικαιώματα επί των απαλλοτριούμενων όπως, εντός, είκοσι ημερών από της τοιχοκολλήσεως, παραδώσουν εις τον ορισθέντα διπλωματούχο μηχανικόν ή αξιωματικό του μηχανικού, επί αποδείξει, τους τίτλους ιδιοκτησίας και τα λοιπά δικαιολογητικά νομιμοποιήσεως αυτών.

 

3. Ο έλεγχος, η διόρθωσις, η συμπλήρωσις ή η εξ αρχής κατάρτισης του κτηματολογίου και του κτηματολογικού πίνακα, γίνονται βάσει των τίτλων και διαγραμμάτων ιδιοκτησίας ή των ορίων ή οριοδεικτών που υποδείχθηκαν υπό της δημοτικής ή κοινοτικής αρχής ή της υπηρεσίας αγροφυλακής.

 

Ο μηχανικός, έχων υπ' όψιν την απόφαση κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, το κτηματολογικό διάγραμμα, τον κτηματολογικό πίνακα και άπαντα τα υπό των ενδιαφερομένων υποβληθέντα στοιχεία, προβαίνει, προσκαλεί εν ανάγκη επί τόπου τούτους, εις επιτόπια έρευνα και εφαρμογήν των τίτλων και καταρτίζει, εντός της ταχθείσης προθεσμίας εις τριπλούν:

 

α) το κτηματολογικό διάγραμμα της εκτάσεως που απαλλοτριώνεται, εις το οποίον αποτυπώνονται δια χαρακτηριστικών στοιχείων, οι επί μέρους ιδιοκτησίες, καθ' ο μέρος απαλλοτριώνονται, ως και οι τυχόν αμφισβητήσεις δικαιωμάτων επί τούτων,

 

β) τον σχετικό κτηματολογικό πίνακα, εις ον αναγράφεται ο αύξων αριθμός της ιδιοκτησίας, το ονοματεπώνυμον και πατρώνυμον εκάστου ιδιοκτήτου, το συνολικόν εμβαδόν της ιδιοκτησίας, ο όγκος των κτισμάτων ταύτης κεχωρισμένως, αναλόγως του είδους της κατασκευής και της ποιότητος αυτών, τα λοιπά επικείμενα, κατ' είδος και κατηγορία, ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια, χρήσιμος δια την κατά μονάδα εκτίμησιν των απαλλοτριούμενων και

 

γ) λεπτομερή έκθεση περί εκάστου απαλλοτριούμενου κατά ξεχωριστή ιδιοκτησία και της επί τούτου γενομένης εργασίας επιτόπιας εφαρμογής των προσαχθέντων τίτλων ιδιοκτησίας.

 

4. Κατά την κτηματογράφηση συμπράττει και ο, εκ των μελών της κατά το άρθρο 15 του παρόντος επιτροπής προεκτίμησης, οικονομικός έφορος, το μεν δια την έρευνα περί της τυχόν υπάρξεως δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των απαλλοτριούμενων, το δε δια την προσαρμογή του κτηματολογικού πίνακα προς τις τυχόν γενόμενες υπό της επιτροπής ταύτης, κατ' είδος και ποιότητα, διακρίσεις των απαλλοτριούμενων. Το πόρισμα της έρευνας, δια την τυχόν ύπαρξη δικαιωμάτων του Δημοσίου, καταχωρίζεται εις την κατά την προηγούμενη και υπό του οικονομικού εφόρου κι υποβαλλόμενη υπό τούτου αμελλητί εις την Διεύθυνση Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

5. Άπαντα τα στοιχεία της κτηματογράφησης που ενεργήθηκε, ελεγμένα και προσυπογεγραμμένα και υπό του προϊσταμένου της υπηρεσίας, εις ην υπηρετεί ο ενεργήσας ταύτη μηχανικός, ως και άπαντα τα λοιπά στοιχεία, υποβάλλονται υπό τούτου εντός της ταχθείσης δια της αποφάσεως του νομάρχου προθεσμίας, εις την διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του νομού, προς θεώρηση του νομότυπου της συντάξεών των. Ο διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών, υποβάλλει, ακολούθως, εντός δέκα πέντε ημερών, άπαντα τα στοιχεία εις τον νομάρχη, όστις πάραυτα διαβιβάζει, δύο μεν αντίτυπα των κτηματολογικού πίνακα και διαγράμματος και της επ' αυτών εκθέσεως εις την Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Οικονομικών, τρίτον δε αντίτυπον τούτων, ως και πάντα τα λοιπά στοιχεία, προς το κατά τις διατάξεις του παρόντος αρμόδιο δικαστήριον, δια την αναγνώριση των δικαιούχων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.