Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Θέση του κτιρίου στο οικόπεδο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το κτίριον κατά την κυρία όψιν αυτού τοποθετείται επί της γραμμής δομήσεως που καταλαμβάνει ολόκληρον το πρόσωπον του οικοπέδου, εφάπτεται των πλαγίων ορίων αυτού αφίσταται δε των οπισθίων ορίων του οικοπέδου ή τούτων μη υπαρχόντων των πλαγίων μερικώς, κατά αποστάσεις καθοριζόμενες υπό των διατάξεων των οικείων άρθρων του παρόντος.

 

2. Το κτίριον δύναται να τοποθετηθεί κατά την κυρία όψιν αυτού εν όλω ή εν μέρει, εσώτερο της γραμμής δομήσεως, δια λόγους αρχιτεκτονικούς, λειτουργικούς, ή κυκλοφοριακούς είτε προς διαφύλαξη ή διατήρηση μνημείου ή φυτείας κατόπιν ειδικής αδείας της αρμοδίας Αρχής, απαγορευόμενης της εντός του αφεθέντος ως άνω ακαλύπτου τμήματος πάσης μεταγενέστερης δομήσεως.

 

3. Εις ην περίπτωσιν ο οικοδομών επιθυμεί την τήρηση αποστάσεως μεταξύ του κτιρίου και των πλαγίων ορίων του οικοπέδου και καθ' όλον το μήκος αυτών, η απόστασις αυτή, δεν δύναται να είναι μικροτέρα των 2,50 m. Εάν εκ του προαιρετικώς αφιεμένου ακαλύπτου τούτου τμήματος φωτίζονται και αερίζονται χώροι κυρίας χρήσεως ή ελαχίστη απόστασις του κτιρίου από του πλαγίου ορίου του οικοπέδου δίδεται υπό της εν παραγράφω 1 του άρθρου 20 του παρόντος σχέσεως.

 

4. Οι υπέρ τον πρώτον όροφο (ισόγειο) όψεις του κτιρίου τοποθετουμένου κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δύνανται να τοποθετούνται εσώτερο της γραμμής δομήσεως του ισογείου και εις οιονδήποτε βάθος απ' αυτής.

 

5. Κατά την εφαρμογήν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων δέον όπως ή εξασφαλίζεται η συνέχεια των κτιρίων κατά την κυρία όψιν αυτών καθ' όλον το ύψος αυτής προς αποφυγήν αισθητικής ανωμαλίας εκ των καθισταμένων ορατών εκατέρωθεν ακραίων τοίχων των ομόρων κτιρίων, ή διαμορφώνονται αρχιτεκτονικά οι εκ της οδού ορατές επιφάνειες των ακραίων τοίχων των ομόρων κτιρίων δια της κατασκευής στοιχείων κατά τις υποδείξεις της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των κτιρίων.

 

6. Τα κατά την εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου αφιέμενα ακάλυπτα τμήματα του οικοπέδου τυγχάνουν προαιρετικώς αφιέμενα, οι δε επιφάνειες αυτών δεν συνεπάγονται οιανδήποτε μείωσιν του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου ή αύξηση του ύψους του κτιρίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.