Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Διαστάσεις προαιρετικώς ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου - Ελάχιστες διαστάσεις ελευθέρας θέας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ελάχιστες διαστάσεις προαιρετικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου εντός του σώματος του κτιρίου προς φωτισμό και αερισμό χώρων κυρίας χρήσεως, ήτοι οι αποστάσεις μεταξύ των έναντι τοίχων του ιδίου κτιρίου ή μεταξύ τοίχων του κτιρίου και ορίων του οικοπέδου, καθορίζονται ως ακολούθως:

 

α) η καθέτως προς το επίπεδον του ανοίγματος ελαχίστη απόστασις Δ της ελευθέρας θέας δίδεται υπό της σχέσεως Δ = 2,50+0,20 (Η - Υ) ένθα Η το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου μετρούμενο από της νομίμου αφετηρίας μετρήσεως και Υ το από της αυτής αφετηρίας ύψος της ποδιάς, του ανοίγματος του ανήκοντος εις τον χαμηλότερον χώρο κυρίας χρήσεως του φωτιζόμενου εκ του υπ' όψιν ακαλύπτου χώρου,

 

β) το παραλλήλως προς το άνοιγμα ελάχιστον εύρος του ακαλύπτου τμήματος εντός του οποίου η ως άνω ελαχίστη απόστασις Δ τυγχάνει απαιτητή, ορίζεται σταθερό εις 3 m ασχέτως της θέσεως του ανοίγματος εντός του εύρους τούτου.

 

2. Όταν επί του αυτού οικοπέδου κατασκευάζοντας περισσότερα του ενός αυτοτελή παρόδια κτίρια, η μεταξύ αυτών απόστασις ορίζεται εις το διπλάσιο της κατά την προηγούμενη παράγραφο 1 αποστάσεως της ελευθέρας θέας.

 

3. Όταν το προαιρετικώς αφιέμενο ακάλυπτο τμήμα ευρίσκεται εν συνεχεία των υποχρεωτικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου ή κοινοχρήστων εκτάσεων (οδών, πλατειών) δια τα ανοίγματα χώρων κυρίας χρήσεως που προσβλέπουν προς τα άνω ακάλυπτα τμήματα, αρκεί η εξασφάλισις της στην προηγουμένη παράγραφο 1)β ελαχίστης διαστάσεως των 3 m δια δε τα έναντι τοίχων του ιδίου κτιρίου ή ορίων του οικοπέδου αρκεί η εξασφάλισις της υπό της προηγουμένης παραγράφου 1)α καθοριζομένης αποστάσεως της ελευθέρας θέας.

 

4. Δια χώρους βοηθητικής χρήσεως δι' ους απαιτείται φωτισμός ή και αερισμός οι ελάχιστες διαστάσεις του ακαλύπτου τμήματος εφ' ου τα ανοίγματα των εν λόγω χώρων ορίζονται εις 1,20 x 1,20 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

5. Δια μαγειρεία η ελαχίστη επιφάνεια Ε του ακαλύπτου τμήματος δίδεται υπό της σχέσεως Ε = 2+ν, ένθα ν ο αριθμός των ορόφων υπέρ τον όροφο του θεωρουμένου μαγειρείου χωρίς ουδεμία διάστασις του ακαλύπτου να είναι μικροτέρα του 1,50 m. Η επιφάνεια αυτή αφίεται καθ' όλον το ύψος του κτιρίου άνωθεν του θεωρουμένου μαγειρείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

6. Δια τα κλιμακοστάσια απαιτείται επιφάνεια ακαλύπτου τμήματος, προς αερισμό αυτών, 3 m2 προκειμένου περί κτιρίων μέχρι και τριώροφων και 4 m2 προκειμένου περί κτιρίων περισσοτέρων ορόφων. Η ελαχίστη διάστασις του ως άνω ακαλύπτου τμήματος ορίζεται εις 1,20 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

7. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1 έως 6 δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογήν επί καθ' ύψος προσθηκών επί κτιρίων ανεγερθέντων βάσει διατάξεων που προϊσχύσαν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.