Προεδρικό διάταγμα 107/93

ΠΔ 107/1993: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα της αρχιτεκτονικής προς τις οδηγίες 1985/384, 1985/614, 1986/17 και 1990/658 της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 107/1993: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα της αρχιτεκτονικής προς τις οδηγίες 1985/384, 1985/614, 1986/17 και 1990/658 της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, (ΦΕΚ 49/Α/1993), 07-04-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του οργανισμού εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του νόμου [Ν] 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 του αυτού νόμου 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του νόμου [Ν] 1712/1987, για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (ως προκύπτει από την έκθεση από 16-11-1992 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων).

 

5. Την κοινή απόφαση Υ/1935/1992 (ΦΕΚ 726/Β/1992) των Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας,

 

6. Την υπ' αριθμόν 564/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός έκδοσης προεδρικού διατάγματος

Άρθρο 2: Άσκηση επαγγέλματος στα κράτη - μέλη

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις παροχής άδειας

Άρθρο 4: Ισοτιμία άλλων πιστοποιητικών, κ.λ.π.

Άρθρο 5: Εκπαίδευση αρχιτεκτόνων

Άρθρο 6: Αναγνώριση - Ισοτιμία τίτλων

Άρθρο 7: Χορήγηση άδειας

Άρθρο 8: Εγγραφή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Άρθρο 9: Θέματα υπηκόων κρατών- μελών

Άρθρο 10: Έλεγχος από Τεχνικό Επιμελητήριο

Άρθρο 11: Χρήση τίτλου με σύντμηση κράτους

Άρθρο 12: Μισθωτοί - αρχιτέκτονες

Άρθρο 13: Κατάλογος πτυχίων

 

Παράρτημα Ι: Κατάλογος πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων του τομέα και άλλων τίτλων του τομέα αρχιτεκτονικής βάσει κεκτημένων δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1

Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων του τομέα αρχιτεκτονικής σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1

 

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 22-03-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε από το άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 53/2004 (ΦΕΚ 43/Α/2004).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.