Προεδρικό διάταγμα 10/10/92b

ΠΔ 10-10-1992: Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης διατηρητέου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 10-10-1992: Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης διατηρητέου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, (ΦΕΚ 1135/Δ/1992), 06-11-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 880/1979 Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 58/Α/1979).

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 470/1979 Περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεων εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 138/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με το από 19-06-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 592/Δ/1987).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 510/1979 Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά το νόμο 880/1979 (ΦΕΚ 154/Α/1979) όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 367/1987 (ΦΕΚ 163/Α/1987).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 (εδάφιο ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

5. Την Υ/1503/1991 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστου Κατσιγιάννη (ΦΕΚ 702/Β/1991).

 

6. Την 5390/10-02-1992 πράξη συναίνεσης ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας Βασιλακοπούλου - Κουγιουμτζίδη της Ιωάννας συζύγου Γεωργίου Αλεξίου το γένος Νικολάου και Σταματικής Τσέλου, αποκλειστικής κυρίας του περιγραφομένου στο άρθρο 1 του παρόντος ακινήτου.

 

7. Την κατόπιν αυτοψίας της υπαλλήλου Ελευθερίου Μακρή, επιβεβαίωση των εμπλεκομένων στον υπολογισμό του μεταφερομένου συντελεστή δόμησης στοιχείων του ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών επί της οδού Ηλιού Οικοδομικό Τετράγωνο 76.

 

8. Το υπ' αριθμόν 896/1992 υπηρεσιακό σήμα της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (ΔΟΚΚ) Τμήμα Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.

 

9. Την 622/1991 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

10. Την 34649/18-05-1992 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στο Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 10-10-1992

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.