Προεδρικό διάταγμα 115/12 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κάτοχοι:

 

(Ι) πτυχίου (α) Επαγγελματικής Σχολής ειδικότητας Αμαξωμάτων, ειδικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών και Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας, (β) Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, τομέα Μηχανολογικού, Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β Κύκλου Τομέα Μηχανολογικού, Επαγγελματικού Λυκείου Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών (γ) Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών ομάδας Μηχανολογικών ειδικοτήτων, Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α κύκλου τομέα Μηχανολογικού, δ) απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ή

 

(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες καθίστανται ισότιμες των σχολών της περίπτωσης (Ι), αντίστοιχης ειδικότητας, ή

 

(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος και αντίστοιχης ειδικότητας με τίτλους των περιπτώσεων (Ι) ή (ΙΙ), μετά την κτήση του τίτλου σπουδών τους,

 

αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη οξυγονοκολλητή ή/ και ηλεκτροσυγκολλητή με σχετική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη οξυγονοκολλητή ή/και ηλεκτροσυγκολλητή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 11 του νόμου 3982/2011.

 

Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011.

 

(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

 

Η ως άνω Υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

2. Α. Οι ανωτέρω τεχνίτες, εφόσον είναι κάτοχοι των κατωτέρω τίτλων σπουδών και διαθέτουν τη σχετική προϋπηρεσία σε οξυγονοκολλήσεις ή ηλεκτροσυγκολλήσεις, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β' τάξης ή του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξης, αντιστοίχως. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό της απαιτούμενης προϋπηρεσίας λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας. Ειδικότερα, η προϋπηρεσία που απαιτείται είναι η ακόλουθη: (α) για τους κατόχους πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής ειδικότητας Αμαξωμάτων, ειδικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών και Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας απαιτείται προϋπηρεσία 2 μηνών, (β) για τους κατόχους πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, τομέα Μηχανολογικού, Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β Κύκλου Τομέα Μηχανολογικού, Επαγγελματικού Λυκείου Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών απαιτείται προϋπηρεσία 6 μηνών, (γ) για τους κατόχους πτυχίου Τεχνικών Σχολών τομέα Μηχανολογικού, Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α κύκλου τομέα Μηχανολογικού απαιτείται προϋπηρεσία 10 μηνών, δ) για τους κατόχους απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης απαιτείται με προϋπηρεσία 18 μηνών.

 

Η αίτηση για την απόκτηση της άδειας συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες,

 

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011,

 

(γ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του νόμου 3982/2011.

 

Ο τεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής αποκτά την άδεια του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β' τάξης ή του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξης, αντιστοίχως, μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του νόμου 3982/2011.

 

2. Β. Η προϋπηρεσία όσων εργάζονται, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ως τεχνίτες σε ηλεκτροσυγκολλήσεις / οξυγονοκολλήσεις, προσμετράται, αναλόγως του τίτλου σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 2.Α., για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη Β' τάξης. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει τίτλο σπουδών, η απαιτούμενη προϋπηρεσία είναι 18 μήνες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

3. Οι κάτωθι επαγγελματίες, εφόσον διαθέτουν τη σχετική προϋπηρεσία σε οξυγονοκολλήσεις ή ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Α' τάξης ή του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α' τάξης, αντιστοίχως. Ειδικότερα, η προϋπηρεσία που απαιτείται είναι η ακόλουθη:

 

Α. Για τους αρχιτεχνίτες Β' Τάξης, η προϋπηρεσία υπολογίζεται από την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη Β' τάξης, ως εξής: (α) για διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα, κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, απαιτείται προϋπηρεσία 3 μηνών, (β) για τους κατόχους πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής ειδικότητας Αμαξωμάτων, ειδικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών και Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας απαιτείται προϋπηρεσία 10 μηνών, γ) για τους κατόχους πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, τομέα Μηχανολογικού, Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β Κύκλου Τομέα Μηχανολογικού, Επαγγελματικού Λυκείου Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών απαιτείται προϋπηρεσία 12 μηνών, δ) για τους κατόχους πτυχίων Τεχνικών Σχολών τομέα Μηχανολογικού, Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α κύκλου τομέα Μηχανολογικού απαιτείται προϋπηρεσία 14 μηνών, ε) για τους κατόχους απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης απαιτείται προϋπηρεσία 18 μηνών.

 

Β. Για τους τεχνίτες που διαθέτουν προϋπηρεσία σε οξυγονοκολλήσεις ή ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις, η προϋπηρεσία υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας, ως εξής: (α) για τους κατόχους πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής ειδικότητας Αμαξωμάτων, ειδικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών και Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας απαιτείται προϋπηρεσία 12 μηνών, β) για τους κατόχους πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, τομέα Μηχανολογικού, Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β Κύκλου Τομέα Μηχανολογικού, Επαγγελματικού Λυκείου Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών, απαιτείται προϋπηρεσία 18 μηνών.

 

Γ. Για τους τεχνίτες που είναι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικών Σχολών τομέα Μηχανολογικού, Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α κύκλου τομέα Μηχανολογικού απαιτείται συνολική προϋπηρεσία 24 μηνών, από τους οποίους τουλάχιστον 12 μήνες σε συγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας.

 

Δ. Για τους τεχνίτες που είναι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης απαιτείται προϋπηρεσία 36 μηνών, από τους οποίους τουλάχιστον 24 μήνες σε συγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας.

 

Η αίτηση για την απόκτηση της άδειας συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες,

 

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011,

 

(γ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του νόμου 3982/2011.

 

Η άδεια του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Α' τάξης ή του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α' Τάξης, αντιστοίχως, αποκτάται μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του νόμου 3982/2011. Η προϋπηρεσία όσων εργάζονται, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ως τεχνίτες σε ηλεκτροσυγκολλήσεις / οξυγονοκολλήσεις, προσμετράται, αναλόγως του τίτλου σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, για την απόκτηση της άδειας αρχιτεχνίτη Α' τάξης. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει τίτλο σπουδών, η απαιτούμενη προϋπηρεσία είναι 36 μήνες, από τους οποίους τουλάχιστον 24 μήνες σε συγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

4. Πρόσβαση στις αναφερόμενες στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 άδειες έχουν επίσης αντίστοιχα οι κάτοχοι: (Ι) πτυχίου σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα οι οποίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται με τις σχολές που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 ή (ΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οι οποίοι ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 4 με τις σχολές που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3.

 

5. Για την απόκτηση των ανωτέρω αδειών οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή, επιτρέπεται το ένα τρίτο (1/3) της κατά περίπτωση απαιτούμενης προϋπηρεσίας να έχει διανυθεί αντιστοίχως επί ηλεκτροσυγκολλήσεων ή οξυγονοκολλήσεων.

 

6. Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας σε διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα.

 

(α) Οι μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 6422/1934, με την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,

 

(β) Οι κάτοχοι διπλώματος / πτυχίου χημικού μηχανικού, μεταλλειολόγου μηχανικού, μεταλλουργού μηχανικού, μηχανικού μεταλλείων, με την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

 

(γ) οι πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας και Ναυπηγοί Μηχανικοί με την κτήση του πτυχίου τους,

 

(δ) οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τους τίτλους των περιπτώσεων (α), (β) και (γ),

 

υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Α, στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας και παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011,

(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών,

(δ) Επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας επαγγελματικής άδειας, όπου απαιτείται.

 

Με την υποβολή της αίτησης, οι ανωτέρω πτυχιούχοι αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται στο Μέρος Γ του παρόντος διατάγματος και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του αρχιτεχνίτη συγκολλητή Β' τάξης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 11 του νόμου 3982/2011. Στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιορίζονται όλες οι επαγγελματικές δραστηριότητες τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 11 του νόμου 3982/2011.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.