Νόμος 4605/19 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α/2012)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο προεδρικό διάταγμα 115/2012 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

 

{12. Αν δεν συγκροτηθεί η αρμόδια εξεταστική επιτροπή στην Περιφέρεια του ενδιαφερομένου, η αίτηση εξετάζεται από συλλογικό όργανο που συγκροτείται για τον σκοπό αυτό από τον Περιφερειάρχη, σύμφωνα με την περίπτωση ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 159 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), το οποίο και συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό προϋπηρεσίας.}

 

β. Οι περιπτώσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα Β, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονομής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιμες των σχολών της περίπτωσης (Ι) ή των σχολών του Παραρτήματος Β, αντίστοιχης ειδικότητας, ή

 

(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος και αντίστοιχης ειδικότητας με τίτλους των περιπτώσεων (Ι) ή (ΙΙ), μετά την κτήση του τίτλου σπουδών τους,

 

αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων με σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων για όλες τις ειδικότητες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 11 του νόμου 3982/2011.}

 

γ. Οι περιπτώσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του άρθρου 18 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες καθίστανται ισότιμες των σχολών της περίπτωσης (Ι), αντίστοιχης ειδικότητας, ή

 

(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος και αντίστοιχης ειδικότητας με τίτλους των περιπτώσεων (Ι) ή (ΙΙ), μετά την κτήση του τίτλου σπουδών τους,

 

αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη οξυγονοκολλητή ή/ και ηλεκτροσυγκολλητή με σχετική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη οξυγονοκολλητή ή/και ηλεκτροσυγκολλητή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 11 του νόμου 3982/2011.}

 

2. Όπου στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 115/2012 αναφέρονται οι λέξεις απολυτηρίου γυμνασίου αντικαθίστανται από τις λέξεις απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.