Νόμος 4605/19 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 114/2012 (ΦΕΚ 199/Α/2012)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο προεδρικό διάταγμα 114/2012 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Οι περιπτώσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίστανται ως εξής:

 

(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα Α, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονομής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιμες των σχολών της περίπτωσης (Ι) ή των σχολών του Παραρτήματος Α, αντίστοιχης ειδικότητας, ή

 

(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος και αντίστοιχης ειδικότητας με τίτλους των περιπτώσεων (Ι) και (ΙΙ),

 

αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 11 του νόμου 3982/2011.}

 

2. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

 

{13. Αν δεν συγκροτηθεί η αρμόδια εξεταστική επιτροπή στην περιφέρεια του ενδιαφερομένου, η αίτηση εξετάζεται από συλλογικό όργανο που συγκροτείται για το σκοπό αυτό από τον Περιφερειάρχη, σύμφωνα με την περίπτωση ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 159 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2012), το οποίο και συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό προϋπηρεσίας.}

 

3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 προστίθενται παράγραφοι 2Α και 2Β ως εξής:

 

{2Α. Άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 511/1977 (ΦΕΚ 162/Α/1977) και για τις οποίες δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 ή 2, θεωρούνται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αίτηση έως τις 30-06-2020, συνοδευόμενη από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου τετραπλάσιου από το προβλεπόμενο στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 και από στοιχεία που τεκμηριώνουν προϋπηρεσία 2 ετών ως εξής:

 

α) βεβαίωση υπηρεσίας από αντίστοιχο εργοδότη,

 

β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου, για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης-συντήρησης καυστήρων υγρών καυσίμων.

 

Στη συνέχεια οι άδειες αυτές θεωρούνται κάθε 8 έτη, σύμφωνα με το άρθρο 8. Οι κάτοχοι των αδειών αυτών έχουν το δικαίωμα εκτέλεσης των εργασιών του παρόντος που αφορούν αποκλειστικά τα υγρά καύσιμα.

 

2Β. Αν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 2Α, η άδεια ανακαλείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του παρόντος, οφείλει να εφοδιαστεί με τη νέα άδεια του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης, η οποία εκδίδεται μετά την υποβολή σχετικής αίτησης και ύστερα από επιτυχή εξέταση σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 7. Για τον σκοπό αυτό, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφου 13 και 15 του άρθρου 5 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011).}

 

4. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 7 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ. Ο αδειούχος εγκαταστάτης συντηρητής καυστήρων υγρών καυσίμων, καθώς και όσοι εμπίπτουν στην παράγραφο 2Β, με προϋπηρεσία 6 τουλάχιστον μηνών στις εγκαταστάσεις καύσης αερίων καυσίμων, αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης, ύστερα από εξετάσεις.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.