Προεδρικό διάταγμα 1224/81 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Θέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ίδρυση πρατηρίου επιτρέπεται σε θέσεις που βρίσκονται εκτός των περιοχών που περιλαμβάνονται από τις καθοριζόμενες περιμετρικές ζώνες ή των από τις καθοριζόμενες ζώνες βάσει των συνθηκών κυκλοφορίας και περιβάλλοντος των πόλεων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση του οικείου νομάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

2. Η ίδρυση πρατηρίου εκτός των κατά την προηγούμενη παράγραφο περιμετρικών ζωνών, επιτρέπεται εφόσον το πλάτος του οδοστρώματος της προ αυτών οδού είναι μεγαλύτερο (παραλείπεται φράση βλέπε σημείωση) των 5 m, και εφόσον η θέση δεν βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη:

 

α) Των 30 m από στάσεων λεωφορείων ή άλλων συγκοινωνιακών μέσων που δεν μπορούν να μετατοπιστούν. Η απόσταση στην περίπτωση αυτή μετράται μεταξύ της στάσης και του μέσου της εισόδου ή εξόδου του πρατηρίου. Σε περίπτωση που διαμορφώνεται εσοχή στάσης η απόσταση μετράται από το κοντινότερο προς το πρατήριο άκρο της εσοχής.

 

β) Των 20 m από αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών. Η απόσταση στην περίπτωση αυτή μετράται μεταξύ του κέντρου της νησίδας των αντλιών ή του φρεατίου των δεξαμενών ή της προβολής του στομίου του σωλήνα εξαέρωσης και του περιμετρικού τοίχου του κτιρίου της αποθήκης.

 

γ) Των 200 m από το πλησιέστερο σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας και εκπαιδευτηρίων, ανεξάρτητα αριθμού ατόμων, καθώς και κινηματογράφων ή θεάτρων, καταστημάτων και άλλων χώρων συγκεντρώσεως κοινού, των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα 50 άτομα, μετρούμενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως. Για την εφαρμογή του παρόντος, ο υπολογισμός των ατόμων θα γίνεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του προεδρικού διατάγματος 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α/1988), όπως ισχύει κάθε φορά.

 

δ) Των 500, 250 και 150 m σε περιοχές με πληθυσμό κατά την τελευταία απογραφή πάνω από 15.000, μεταξύ 3.000 και 15.000 και κάτω από 3.000 κατοίκους αντίστοιχα από άλλο πρατήριο, νόμιμα ιδρυμένο ή υπό ίδρυση, εφόσον πρόκειται για την ίδια πλευρά της οδού ή των μισών των αντιστοίχων παραπάνω αποστάσεων, εφόσον πρόκειται για την απέναντι πλευρά οδού μοναδικής κατεύθυνσης ή οδού δύο κατευθύνσεων, χωρίς όμως μόνιμη διαχωριστική των δύο κατευθύνσεων νησίδα. Ειδικά για περιοχές των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ισχύει η μεγαλύτερη από τις παραπάνω αποστάσεις (500 ή 250 m κατά περίπτωση), ανεξάρτητα από τον πληθυσμό τους.

 

Οι αποστάσεις αυτές μετρούνται παράλληλα προς τον άξονα της οδού και μεταξύ των πλησιέστερων σημείων εισόδου ή εξόδου των δύο πρατηρίων, δηλαδή του υπό ίδρυση και του άλλου, νόμιμα ιδρυμένου ή υπό ίδρυση.

 

ε) Των 100 m από του περιγράμματος ορατών αρχαιολογικών χώρων. Η απόσταση εν προκειμένω μετράται μεταξύ των κοντινότερων σημείων του παραπάνω περιγράμματος και του περιγράμματος της κύριας έκτασης του πρατηρίου. Η ίδρυση πρατηρίου μπορεί να επιτραπεί και σε μικρότερη απόσταση, εφόσον αυτή εγκριθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο β)1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 327/1992 (ΦΕΚ 163/Α/1992) και με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/2006).

 

3. Με τον ίδιο τρόπο, η ίδρυση πρατηρίων επιτρέπεται και:

 

α) Σε θέσεις που βρίσκονται σε καμπυλότητα ή αναστροφή κλίσης των οδών, εφόσον υφίσταται ορατότητα από απόσταση 100 m κατευθείαν γραμμή από το πλησιέστερο σημείο της εισόδου και της εξόδου του πρατηρίου επί του άξονα της πλησιέστερης λωρίδας κατά τη φορά κίνησης.

 

β) Επί κόμβου, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο δ του άρθρου 2 του παρόντος, εφόσον κατά την εκτίμηση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, είναι μικρού κυκλοφοριακού φόρτου. Αν ο κόμβος σηματοδοτείται ή είναι ενταγμένος στον άμεσο προγραμματισμό για σηματοδότηση από την αρμόδια υπηρεσία φωτεινής σηματοδότησης, το πλησιέστερο σημείο εισόδου ή εξόδου του πρατηρίου πρέπει να απέχει 30 m τουλάχιστον από τον πλησιέστερο ιστό σηματοδότη ή από το πλησιέστερο σημείο τομής (επί του κόμβου) των ρυμοτομικών γραμμών. Ακόμη, αν υφίσταται φωτεινή σηματοδότηση διάβασης πεζών, το πλησιέστερο σημείο εισόδου ή εξόδου του πρατηρίου πρέπει να απέχει 30 m τουλάχιστον από τον ιστό σηματοδότησης.

 

γ) Σε κτίρια με υπερκείμενους ή υποκείμενους ορόφους όπου βρίσκονται βιοτεχνικά ή άλλα εργαστήρια που χρησιμοποιούν εστία πυρός, εφόσον λόγω της κτιριακής συγκρότησης της προσόψεως δεν μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς των εγκαταστάσεων των πρατηρίων.

 

δ) Σε κτίριο όπου στεγάζεται σταθμός αυτοκινήτων, εφόσον η είσοδος ή έξοδος του σταθμού και η είσοδος και έξοδος του πρατηρίου δεν βρίσκονται επί της ίδιας πλευράς της οδού.

 

ε) Σε θέσεις όπου υφίστανται εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν εστία φλόγας (όπως ηλεκτροσυγκόλληση, οξυγονοκόλληση, χρήση ξυλανθράκων) όταν το κέντρο των αντλιών, τα φρεάτια των δεξαμενών και η προβολή των στομίων εξαέρωσης απέχουν απόσταση μεγαλύτερη των 20 m από την εστία. Αν οι εστίες πυρός βρίσκονται εντός κτίσματος, η απόσταση αυτή ορίζεται σε 15 m, μετράται δε από το κέντρο των αντλιών, φρεατίων δεξαμενών και την προβολή των στομίων εξαέρωσης μέχρι τα κοντινότερα σημεία των ανοιγμάτων αυτού (όπως θύρες, παράθυρα). Η προϋπόθεση αυτή της απόστασης των 15 m δεν είναι υποχρεωτική προκειμένου για εστίες εστιατορίων, κλιβάνους αρτοποιείων και λεβητοστάσια κεντρικών θερμάνσεων εφόσον αυτές εγκαθίστανται εντός ιδιαιτέρου διαμερίσματος που δεν έχει άμεση επικοινωνία με το χώρο εγκατάστασης προ του πρατηρίου των αντλιών και δεξαμενών καυσίμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/2006).

 

4. Επίσης η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου επιτρέπεται, εφόσον το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων των δεξαμενών καυσίμου ή των προβολών των στομίων των σωλήνων εξαέρωσης αυτών, απέχει προς κάθε κατεύθυνση από του κτιρίου εκπαιδευτηρίου ή κινηματογράφου απόσταση τουλάχιστον 40 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 αντιστοίχως του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α/1989).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.