Προεδρικό διάταγμα 143/89 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) των 500, 250 και 150 m σε περιοχές με πληθυσμό κατά την τελευταία απογραφή πάνω από 15.000, μεταξύ 3.000 και 15.000 και κάτω από 3.000 κατοίκους αντίστοιχα από άλλο πρατήριο νόμιμα ιδρυόμενο ή υπό ίδρυση, εφόσον πρόκειται για την ίδια πλευρά της οδού ή των μέσων των αντίστοιχων παραπάνω αποστάσεων εφόσον πρόκειται για την απέναντι πλευρά οδού μοναδικής κατεύθυνσης ή οδού δύο κατευθύνσεων, χωρίς όμως μόνιμη διαχωριστική των κατευθύνσεων νησίδα.

 

Ειδικά για περιοχές των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης ισχύει ή μεγαλύτερη από τις παραπάνω αποστάσεις (500 ή 250 m κατά περίπτωση), ανεξάρτητα από τον πληθυσμό τους.

 

Οι αποστάσεις αυτές μετρούνται παράλληλα προς τον άξονα της οδού και μεταξύ των πλησιέστερων σημείων εισόδου ή εξόδου των δύο πρατηρίων, δηλαδή του υπό ίδρυση και αλλού, νόμιμα ιδρυομένου, η υπό ίδρυση.

 

Οι παραπάνω αποστάσεις μπορεί να καθορίζονται και μεγαλύτερες μέχρι και διπλασιασμού τους, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από γνώμη της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, που προβλέπεται από το άρθρο 23 παράγραφος 3 περίπτωση ζ', στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.

 

Η απόφαση αυτή του Νομάρχη μπορεί να αναφέρεται σε συγκεκριμένες οδούς ή πλευρές οδών ή σε οδούς ευρύτερης περιοχής. Για τη μόρφωση γνώμης ή Επιτροπή αυτή λαμβάνει υπόψη, εκτός από τις κυκλοφοριακές και λοιπές σχετικές τοπικές συνθήκες και τον αριθμό πρατηρίων της περιοχής, ως και τη συνολική απ' αυτά διάθεση καυσίμων.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επίσης η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου επιτρέπεται, εφόσον το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων των δεξαμενών καυσίμου ή των προβολών των στομίων των σωλήνων εξαέρωσης αυτών, απέχει προς κάθε κατεύθυνσης από του κτιρίου εκπαιδευτηρίου ή κινηματογράφου απόσταση τουλάχιστον 40 m.}

 

3. Οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 έχουν εφαρμογή και για όσα πρατήρια δεν έχουν εφοδιαστεί με άδεια ίδρυσης μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 401/1993 (ΦΕΚ 170/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.