Προεδρικό διάταγμα 1224/81 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Πρατήρια που ιδρύθηκαν κατά το παρελθόν


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αιτήσεις για την ίδρυση πρατηρίου που υποβλήθηκαν μέχρι την 02-01-1981 προωθούνται μέχρι το τελικό στάδιο (έκδοση άδειας λειτουργίας απεριόριστης ισχύος) σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τη 02-01-1981 θα εξετάζονται με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

2. Πρατήρια που ιδρύθηκαν βάσει των αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών της υπ' αριθμόν ΣΤ204250/1967 και ΣΤ175800/1968 και του βασιλικού διατάγματος 465/1970 περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων, κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εντός κατοικημένων εν γένει περιοχών, μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, όπως έχουν διαμορφωθεί βάσει των εγκεκριμένων σχεδιαγραμμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μετά τη λήξη της άδειας λειτουργίας των πρατηρίων των ανωτέρω κατηγοριών, χορηγείται νέα άδεια απεριόριστης διάρκειας με την υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

 

β) Γραμμάτιο κατάθεσης σε δημόσιο ταμείο 1500 δραχμών για κάθε μόνιμη αντλία, 500 δραχμών για κάθε φορητή και 1500 δραχμές για το πλυντήριο - λιπαντήριο.

 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 105/1969, ότι καμία αλλαγή του πρατηρίου δεν επήλθε και ότι δεν καταδικάσθηκε κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων, όπως και για λιποταξία ή ανυποταξία και ότι δεν υπόκειται στις στερήσεις και ανικανότητες των άρθρων 82 και 83 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 720/1970, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

 

Στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου υπάγονται και τα πρατήρια που ιδρύθηκαν πριν την έναρξη ισχύος της ΣΤ/204250/1967 απόφασης του Υπουργείου Συγκοινωνιών και αυτά που έχουν τυχόν νέα άδεια λειτουργίας κατόπιν προσαρμογής των βάσει των διατάξεων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

 

3. α) Για όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων που λειτουργούν είτε βάσει άδειας ίδρυσης, είτε βάσει άδειας λειτουργίας πριν την έκδοση της υπ' αριθμόν ΣΤ/204250/1967 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών και που δεν έχουν εφοδιαστεί μέχρι τώρα με νέα άδεια λειτουργίας (ως προσαρμοζόμενα ή μη προσαρμοζόμενα) μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία, από τους αδειούχους, εντός προθεσμίας που ορίζεται από τις κατά τόπους υπηρεσίες συγκοινωνιών, για τον εφοδιασμό αυτών με άδεια λειτουργίας, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α)α) Αίτηση.

 

β)β) Γραμμάτιο κατάθεσης σε δημόσιο ταμείο 1500 δραχμών για κάθε νομίμως εγκατεστημένη μόνιμη αντλία και 500 δραχμών για κάθε νομίμως εγκατεστημένη φορητή αντλία.

 

γ)γ) Υπεύθυνη δήλωση κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 στην οποία να δηλώνεται ότι ο κάτοχος της άδειας δεν καταδικάσθηκε σε λιποταξία ή ανυποταξία και ότι δεν υπόκειται στις στερήσεις και ανικανότητες των άρθρων 82 και 83 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 720/1970, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά και ότι δεν καταδικάσθηκε κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων.

 

β) Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου διενεργείται αυτοψία από επιτροπή που αποτελείται από:

 

α)α) ένα μηχανικό ή υπομηχανικό της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών ή αν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μηχανικό ή υπομηχανικό της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του νομού.

 

β)β) ένα μηχανικό ή υπομηχανικό του οικείου πολεοδομικού γραφείου.

 

γ)γ) ένα εκπρόσωπο της οικείας οργανώσεως των πρατηριούχων.

 

γ) Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου νομάρχη και έχει ως έργο τη γνωμοδότηση πάνω στη δυνατότητα ή μη συνέχισης της λειτουργίας του πρατηρίου. Κατά την αυτοψία από την επιτροπής εξετάζονται:

 

α)α) Εάν οι υφιστάμενες κυκλοφοριακές συνθήκες γύρω από τη θέση του πρατηρίου επιτρέπουν την λειτουργία αυτού χωρίς σοβαρές δυσχέρειες της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών στην οδό γύρω από το πρατήριο. Η Επιτροπή αυτή αποφαίνεται σχετικά με τη δυνατότητα της συνέχισης της λειτουργίας του πρατηρίου, μετά τη στάθμευση των πραγματικών δεδομένων και με πλήρη αιτιολόγηση ότι η συνέχιση της λειτουργίας του πρατηρίου θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια τόσο του πρατηρίου όσο και της κυκλοφορίας στην περιοχή αυτού. Τα κυκλοφοριακά στοιχεία της παρούσης περιπτώσεως των περιοχών τα οποία κυρίως σταθμίζονται για αυτό είναι τα ακόλουθα:

 

α)α)α) Το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητος.

 

β)β)β) Η ύπαρξη ή μη απαγορευτικής πινακίδας στάθμευσης αυτοκινήτων στη διερχόμενη οδό πριν το πρατήριο.

 

γ)γ)γ) Το πλάτος της οδού και του πεζοδρομίου

 

δ)δ)δ) Η διέλευση ή μη πολλών λεωφορειακών γραμμών με πυκνά δρομολόγια και γενικά ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού.

 

ε)ε)ε) Η υπάρχουσα ορατότητα.

 

στ)στ)στ) Η ύπαρξη ή μη στο πρατήριο ιδιωτικού χώρου εκτός του πεζοδρομίου στάθμευσης των αυτοκινήτων για ανεφοδιασμό.

 

ζ)ζ)ζ) Η ύπαρξη μιας ή περισσότερων λωρίδων κυκλοφορίας.

 

β)β) Εάν πληρούνται οι όροι των άρθρων 5 παράγραφος 2 περίπτωση β' και 6 παράγραφος 3 του παρόντος.

 

γ)γ) Εάν κοντά στο πρατήριο υφίσταται εστία πυρός που να δημιουργεί κινδύνους για τη λειτουργία του.

 

δ)δ) Η δυνατότητα διαμόρφωσης του χώρου του πρατηρίου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα του παρόντος. Στις περιπτώσεις που καθίσταται δυνατόν η επιτροπή υποδεικνύει τη διαμόρφωση όπως παραπάνω, στις λοιπές περιπτώσεις τις δυνατές βελτιώσεις.

 

Η υποβολή νέων στοιχείων όπως σχεδιαγραμμάτων, τεχνικών εκθέσεων, προϋπολογισμών αποδεικτικών καταθέσεων είναι υποχρεωτική σε περίπτωση κατά την οποία το πρατήριο, κατά τις υποδείξεις της επιτροπής, διαμορφώνεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα ή επέρχονται σε αυτό βελτιώσεις.

 

δ) Εφόσον η θέση του πρατηρίου κριθεί κατάλληλη, για τη συνέχιση της λειτουργίας του πρατηρίου, ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος για αυτό εγγράφως, τάσσεται δε με το έγγραφο αυτό εύλογη προθεσμία από τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες συγκοινωνιών για τη διαμόρφωση ή βελτίωση του χώρου του πρατηρίου και την υποβολή των αναφερομένων δικαιολογητικών των προηγούμενων περιπτώσεων, όπου απαιτείται τέτοια μετά την πραγματοποίηση των οποίων χορηγείται άδεια λειτουργίας αόριστης διάρκειας. Η άδεια αυτή τελεί υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του παρόντος. Πρατήρια που δεν προσαρμόζονται, τα οποία έχουν τύχει ανανέωσης άδειας λειτουργίας με τις προϊσχύουσες διατάξεις μετά τη λήξη της άδειας λειτουργίας τους, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

ε) Σε περίπτωση κατά την οποία η θέση του πρατηρίου δεν κρίνεται από την επιτροπή κατάλληλη για την συνέχιση της λειτουργίας του πρατηρίου, λόγω του ότι δεν πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 3 περίπτωση γ' υποπερίπτωση β)β) του παρόντος άρθρου, η άδεια αυτού δεν ανανεώνεται και εκδίδεται απόφαση για τη σφράγιση της εγκατάστασης.

 

στ) Η παραπάνω άδεια λειτουργίας του πρατηρίου χορηγείται στο όνομα του ή των φερόμενων ως δικαιούχων στην τελευταία άδεια που ήταν σε ισχύ. Η άδεια αυτή μπορεί με τον ίδιο τρόπο να χορηγηθεί και στο όνομα κληρονόμων ή άλλων φυσικών προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι στην τελευταία αυτή περίπτωση έχει παραιτηθεί αμετάκλητα από την άδεια ο αδειούχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 105/1969.

 

ζ) Στην περίπτωση που η Επιτροπή αποφαίνεται σχετικά με τη μη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του πρατηρίου για λόγους κυκλοφοριακούς ή γειτνιάσεως με εστία πυρός, ειδοποιείται για αυτό με έγγραφο επί αποδείξει, ο ενδιαφερόμενος. Εντός ενός μήνα από την επίδοση του εν λόγω εγγράφου μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την επανεξέταση του πρατηρίου αυτού, με αίτηση, από δευτεροβάθμια επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου νομάρχη και αποτελείται από τους ακόλουθους:

 

α)α) του διευθυντή των τεχνικών υπηρεσιών του νομού ή του νομίμου αναπληρωτή του,

 

β)β) του οικείου προϊσταμένου της υπηρεσίας συγκοινωνιών του νομού και

 

γ)γ) και ενός εκπροσώπου της οικείας οργάνωσης των πρατηριούχων.

 

Η επιτροπή διενεργεί επιτόπια αυτοψία και με εκτίμηση των πραγματικών δεδομένων (πλάτους οδού, πυκνότητας κυκλοφορίας, θέση πρατηρίου), γνωμοδοτεί με πλήρη και αιτιολογημένη έκθεση σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης ή μη της λειτουργίας του πρατηρίου.

 

η) Αντικατάσταση των αντλιών ή δεξαμενών των πρατηρίων περί ων το παρόν άρθρο κατά το χρόνο ισχύος της άδειας λειτουργίας που χορηγήθηκε, επιτρέπεται εντός της κυρίας έκτασης του χώρου του πρατηρίου. Με τον ίδιο τρόπο επιτρέπεται σε πρατήρια πεζοδρομίου η προσθήκη αντλιών υπό τον όρο ότι αυτές δεν θα υπερβαίνουν τις 3 συνολικά, λογαριάζοντας τη δίδυμη ως διπλή. Σε περίπτωση κατά την οποία υφίσταται επαρκής ιδιωτικός χώρος στάθμευσης επιτρέπεται η προσθήκη περισσοτέρων από τρεις αντλίες, εφόσον, κατά την κρίση της υπηρεσίας το επιτρέπουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες.

 

4. Για τα πρατήρια που βρίσκονται εντός οικισμών, οι οποίοι υφίστανται προ του έτους 1923 ή εντός ορίων νομίμως οριοθετημένων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους και σε περίπτωση που η προ αυτών οδός βελτιώνεται ως προς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου υποχρεούται να προσαρμόσει, με δικές του δαπάνες, το χώρο του πρατηρίου προς τα εγκεκριμένα δια του παρόντος σχεδιαγράμματα, εντός των δυνατοτήτων του οικοπέδου του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 112 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.