Προεδρικό διάταγμα 1224/81 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Πρατήρια καυσίμων ιδιωτικής χρήσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως ιδιωτικής χρήσης πρατήρια χαρακτηρίζονται γενικά αυτά που εξυπηρετούν οχήματα που ανήκουν στην ατομική ή μη επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για την οποία εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας. Τα εν λόγω πρατήρια ιδρύονται εντός του ιδιόκτητου ή μισθωμένου χώρου (περιβόλου) των εγκαταστάσεων των παραπάνω επιχειρήσεων.

 

2. Η εγκατάσταση των πρατηρίων ιδιωτικής χρήσης που πληρούν μόνο τους όρους του παρόντος που αναφέρονται σε θέματα ασφάλειας του άρθρου 5 παράγραφος 2 περιπτώσεις β, ε, παράγραφος 3 περιπτώσεις γ', ε', 6 παράγραφος 3, 10, 11, 12 και 14, γίνεται με σχετικές άδειες που χορηγούνται με υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία όλων των απαιτητών κατά περίπτωση δικαιολογητικών των άρθρων 17, 18 και 19 εκτός αν με ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά εκτός της προβλεπόμενης από τα παραπάνω άρθρα υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν καταδικάσθηκε σε λιποταξία ή ανυποταξία και ότι δεν υπόκειται στους περιορισμούς των άρθρων 82 και 83 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 720/1970 και ότι δεν καταδικάσθηκε κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων.

 

3. Στο χώρο των πρατηρίων της κατηγορίας αυτής, και σε εμφανές σημείο θα υφίσταται, επί ποινή προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον 1.00 x 0,50 m επί της οποίας θα αναγράφεται η ένδειξη: ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ___________________ (αναγράφεται η επιχείρηση) ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ.

 

4. Στα κατωτέρω πρατήρια ιδιωτικής χρήσης επιτρέπεται εκτός από τα οχήματα των αδειούχων να εξυπηρετούνται και τα οχήματα που αναφέρονται κατά περίπτωση ως ακολούθως:

 

α) Στα πρατήρια γεωργικών συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, γεωργικά μηχανήματα και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν στα μέλη αυτών και έχουν άδεια κυκλοφορίας για εξυπηρέτηση των αναγκών της γεωργικής ή κτηνοτροφικής ή πτηνοτροφικής ή σηροτροφικής ή

 

μελισσοτροφικής ή αλιευτικής επιχείρησης, η οποία εργάζεται για λογαριασμό του συνεταιρισμού ή της ένωσης.

 

β) Στα πρατήρια συνεταιρισμών επαγγελματικών αυτοκινητιστών, τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης και επιβατικά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν στα μέλη του συνεταιρισμού και που η χρήση τους παρέχει στα μέλη αυτά το δικαίωμα συμμετοχής στο συνεταιρισμό.

 

γ) Στα πρατήρια Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ), τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα των μετόχων αυτών, που είναι ενταγμένα στο ΚΤΕΛ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α/1989).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.