Προεδρικό διάταγμα 1224/81 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Διαδικασία χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα αρχή στην ελληνική γλώσσα ή επισήμως μεταφρασμένα σε αυτήν, τα εξής:

 

α) Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

 

β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε 4 αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα 30 m από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου, οι συντεταγμένες του οποίου θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87). Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το οικόπεδο ή γήπεδο του πρατηρίου, οι διαστάσεις των πλευρών του, η οικοδομική γραμμή και η ρυμοτομική γραμμή μόνο για το οικόπεδο του πρατηρίου ή η γραμμή δόμησης και το όριο απαλλοτρίωσης μόνο για το γήπεδο, η θέση του κτιρίου, των δεξαμενών, των αντλιών καυσίμων των εξαερώσεων των δεξαμενών, τα πλάτη των οδών (πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και διαχωριστικών νησίδων), καθώς και οι κατευθύνσεις των λωρίδων κυκλοφορίας μπροστά από το πρατήριο. Σημειώνονται επίσης, τα είδη των γειτονικών κτισμάτων και των εγκαταστάσεων και στοιχείων των άρθρων 5 και 6 του παρόντος. Επί του τοπογραφικού βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται ορατοί αρχαιολογικοί χώροι, το περίγραμμα των οποίων απέχει απόσταση μικρότερη των 100 m από το ιδρυόμενο πρατήριο υγρών καυσίμων. Σε περίπτωση ύπαρξης ορατών αρχαιολογικών χώρων, στο τοπογραφικό αποτυπώνονται τα ακίνητα (οικόπεδα ή γήπεδα) και τα κτίρια που χωροθετούνται εντός ακτίνας 100 m.

 

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων δύναται να επιτραπεί και σε απόσταση μικρότερη των 100 m, υπό την προϋπόθεση χορήγησης σχετικής έγκρισης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1599/1986. Ειδικότερα:

 

γ)α) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:

 

i) κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 183/Α/2013), όπως ισχύει,

ii) έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων.

 

γ)β) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι:

 

i) κατά την τελευταία οκταετία, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 183/Α/2013), όπως ισχύει,

ii) το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων.

 

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, του μελετητή της εγκατάστασης μηχανικού, με το εξής περιεχόμενο:

 

i) Η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ii) Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 ή του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (κατά περίπτωση), όπως ισχύουν.

 

iii) Για τη μελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται στο υπό ίδρυση πρατήριο υγρών καυσίμων λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων.

 

iv) Έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του πρατηρίου, η υπ' αριθμόν (αριθμός) αίτηση, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου ή κυκλοφοριακής σύνδεσης (κατά περίπτωση).

 

Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο διαπιστώνει τη διάπραξη ή μη της πράξης και επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που κυμαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος, από 6 μήνες έως 1 έτος, και σε περίπτωση υποτροπής από 2 έτη έως 3 έτη.

 

ε) Σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης πεζοδρομίου κατά περίπτωση, σε 4 αντίγραφα, κατάλληλης κλίμακας ανάλογα με την έκταση του ακινήτου, όπου φαίνεται η χωροθέτηση των διαφόρων κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός του γηπέδου του πρατηρίου, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών, αντλιών και νησίδων του πρατηρίου με την οδό ή τις οδούς. Στο σχέδιο αυτό σημειώνονται επίσης τα υψόμετρα των δαπέδων σε χαρακτηριστικά σημεία του πρατηρίου, οι κλίσεις στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων, οι τροχιές των οχημάτων και η ζώνη κίνησής τους για όλο το μήκος της πορείας τους εντός της κύριας έκτασης του πρατηρίου.

 

στ) Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων σε 4 αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, στο οποίο απεικονίζονται σχεδιαστικά με διακριτό τρόπο, ώστε να διαπιστωθεί η αρμονική συνύπαρξή τους και η ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις:

 

Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, σωληνώσεων παροχής καυσίμου, σωληνώσεων εξαέρωσης δεξαμενών, σύστημα ανάκτησης ατμών βενζίνης, ηλεκτρολογικά δίκτυα του πρατηρίου (ισχυρά ρεύματα, ασθενή ρεύματα, φωτισμός, γειώσεις), σχέδιο κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας.

 

ζ) Σχέδια λεπτομερειών, συνοδευόμενα από φάκελο αναλυτικής τεκμηρίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών κατασκευής του εξοπλισμού, σε 4 αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20). Ειδικά, τα σχέδια πρέπει να απεικονίζουν τα εξής:

 

ζ)α) Κάτοψη - Τομή κτιρίου πρατηρίου και τυχόν άλλων κτιρίων και εγκαταστάσεων που απαιτούν άδεια δόμησης.

 

ζ)β) Υπόγεια δεξαμενή υγρών καυσίμων. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης με όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για ελεύθερη τοποθέτηση εντός του εδάφους (δεξαμενές διπλού τοιχώματος ή δεξαμενές απλές σε λεκάνη με γεωύφασμα) ή για τοποθέτηση εντός φατνίου εκ οπλισμένου σκυροδέματος, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με τη δεξαμενή, εξαρτήματα και συσκευές προστασίας έναντι διαρροών καυσίμου, καθώς και τα υλικά πλήρωσης ή τον τρόπο συμπύκνωσης του περιβάλλοντος της δεξαμενής εδάφους.

 

ζ)γ) Υπέργεια δεξαμενή φωτιστικού πετρελαίου ή πετρελαίου θέρμανσης. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης και όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για τοποθέτηση επί βάθρου ή για δεξαμενή με ενσωματωμένες βάσεις, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με τη δεξαμενή καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

 

ζ)δ) Διασυνδέσεις των αντλιών - διανομέων και των ογκομετρητών.

 

ζ)ε) Ελαιολασποσυλλέκτης - σηπτική δεξαμενή. Το σχέδιο περιλαμβάνει τις διαστάσεις, τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής και τη μέθοδο διάθεσης των αποβλήτων.

 

Ειδικά, στην περίπτωση της ύπαρξης πλυντηρίου πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστό σχέδιο για τον ελαιολασποσυλλέκτη του πλυντηρίου.

 

ζ)στ) Ανυψωτικά μηχανήματα. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις των μηχανημάτων, τον τρόπο έδρασης και ηλεκτρολογικής και υδραυλικής σύνδεσης, σε συμμόρφωση με τα ισχύοντα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, κανονισμούς και διατάξεις περί ανυψωτικών μηχανημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

 

ζ)ζ) Αυτόματα μηχανήματα πλύσης. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις των μηχανημάτων, τρόπο έδρασης και υδραυλικής και ηλεκτρολογικής σύνδεσης.

 

ζ)η) Αεροσυμπιεστής. Το σχέδιο περιλαμβάνει τις διαστάσεις, τον τρόπο έδρασης, καθώς και την υδραυλική και ηλεκτρολογική σύνδεσή του. Στο φάκελο της Τεχνικής Τεκμηρίωσης του αεροσυμπιεστή πρέπει να περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τα ισχύοντα πρότυπα και την Οδηγία 1997/23/ΕΟΚ σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση.

 

ζ)θ) Κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης καυσίμων (εισροών-εκροών). Το σχέδιο περιλαμβάνει τη θέση της κεντρικής κονσόλας, σχηματική διάταξη του όλου συστήματος με τις αντίστοιχες καλωδιώσεις και τον τρόπο μεταφοράς των δεδομένων (modem).

 

η) Τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό, για τις Η/Μ εγκαταστάσεις σε 4 αντίγραφα στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, τις επί μέρους εγκαταστάσεις, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται, οι τεχνικές προδιαγραφές τους, ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και οι κανονισμοί, βάση των οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν.

 

θ) Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 46537/2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2036/Β/2013).

 

ι) Παράβολα. Για την έκδοση της άδειας ίδρυσης κατατίθεται παράβολο 30 ευρώ. Επιπρόσθετα, κατατίθεται παράβολο 30 ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.

 

2. Η αδειοδοτούσα αρχή εντός 30 εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση των δικαιολογητικών της παραγράφου 1. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει την άδεια ίδρυσης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν χορηγεί την αιτούμενη άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

 

Στην περίπτωση επανυποβολής έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας η άδεια ίδρυσης εκδίδεται εντός διαστήματος 15 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που το διάστημα των 30 εργασίμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/2004).

 

Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω προθεσμιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίμου ποσού αντίστοιχου αποδοχών 3 μηνών. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

3. Εφόσον στο υπό αδειοδότηση πρατήριο υπάρχει και πλυντήριο - λιπαντήριο, για την αδειοδότησή του ισχύουν οι σχετικές κείμενες διατάξεις.

 

4. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

 

5. Η άδεια ίδρυσης με πλήρη σειρά των εγκεκριμένων σχεδίων κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας δόμησης οικεία Υπηρεσία Δόμησης και στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού ή των οδών έμπροσθεν του ιδρυόμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων.

 

6. Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας 2 ετών και μπορεί να παραταθεί για 2 έτη ακόμη, εφόσον υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες κατασκευής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί πρόσθετη παράταση για χρονικό διάστημα 3 μηνών ακόμη, μετά τη λήξη της παράτασης για ολοκλήρωση των εργασιών. Αίτηση παράτασης της άδειας ίδρυσης που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται ως νέα αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται σχετική αίτηση του αιτούντος, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά α', γ', δ' και ι' της παραγράφου 1 του παρόντος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας δεν κατέστη δυνατή η έναρξη των εργασιών ή η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρατηρίου, η άδεια ίδρυσης παρατείνεται για το διάστημα που συνέτρεχαν οι λόγοι ανωτέρας βίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 4439/2016 (ΦΕΚ 222/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.