Προεδρικό διάταγμα 123/12 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Διεύθυνση νομικών υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την προετοιμασία κάθε είδους γνωμοδοτήσεως επί διατάξεων σχεδίων νόμων ή κανονιστικών πράξεων που αφορά τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, την προεργασία της συμμετοχής της Αρχής στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, καθώς επίσης και την προετοιμασία για εισηγήσεις της Αρχής επί ρυθμίσεων ή παρατηρήσεων στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

 

2. Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

 

α) Τμήμα Γνωμοδοτήσεων, στην αρμοδιότητα του οποίου ανατίθενται κυρίως:

 

α)α) Η εισήγηση για τη διατύπωση γνώμης επί των διατάξεων σχεδίων νόμων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις πριν από την κατάθεσή τους στη Βουλή.

 

β)β) Η προετοιμασία των συσκέψεων με εκπροσώπους όλων των συναρμόδιων Υπουργείων ή και με τρίτους, ειδικούς σε θέματα δημοσίων συμβάσεων για την σύγκλιση διισταμένων απόψεων σε περίπτωση διαφωνίας του Υπουργού με την γνώμη της Αρχής.

 

γ)γ) Η εισήγηση για τη διατύπωση γνώμης επί των προεδρικών διαταγμάτων, κατά το μέρος που ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων.

 

δ)δ) Η προετοιμασία έκθεσης του εισηγητή, η οποία διαλαμβάνει το ιστορικό, τα στοιχεία που βεβαιώνονται από τα έγγραφα και τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν, η οποία υποβάλλεται στο πλαίσιο της διαδικασίας για την παροχή ή μη της απαιτούμενης για την έκδοση των λοιπών κανονιστικών πράξεων και των κανονισμών άλλων δημόσιων οργάνων και αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων σύμφωνης γνώμης της Αρχής, κατά το μέρος που οι πράξεις αυτές ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων.

 

ε)ε) Η προετοιμασία έκθεσης του εισηγητή, η οποία διαλαμβάνει το ιστορικό, τα στοιχεία που βεβαιώνονται από τα έγγραφα και τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν, η οποία υποβάλλεται στο πλαίσιο της διαδικασίας για την παροχή ή μη της απαιτούμενης σύμφωνης γνώμης της Αρχής προκειμένου να εκδοθεί απόφαση αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα που αφορά σε προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης.

 

στ)στ) Η έρευνα, τεκμηρίωση και προεργασία για την παροχή οποιασδήποτε άλλης γνώμης της Αρχής.

 

β) Τμήμα Μελετών, στην αρμοδιότητα του οποίου ανατίθενται κυρίως:

 

α)α) Η τεκμηρίωση και η εν γένει προετοιμασία των εισηγήσεων της Αρχής προς τα αρμόδια εθνικά όργανα με σκοπό την θεσμοθέτηση ρυθμίσεων για την προσήκουσα εναρμόνιση της εθνικής έννομης τάξης προς το ευρωπαϊκό δίκαιο, την απλούστευση, κωδικοποίηση και ενοποίηση των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων του εθνικού δικαίου, καθώς και τον εξορθολογισμό των διοικητικών πρακτικών και διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων.

 

β)β) Η προεργασία της σύνταξης και έκδοσης κανονισμών για ειδικότερα τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, κατόπιν μελέτης και συνεκτίμησης της εθνικής νομολογίας και της νομολογίας των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

γ)γ) Η σύνταξη σχεδίων των κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές με αντικείμενο κυρίως την ενοποίηση των διαδικασιών ελέγχου στο στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, καθώς επίσης και η εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς της έκδοσης σχετικών εγκυκλίων.

 

δ)δ) Η σύνταξη σχεδίων των πρότυπων τευχών δημοπράτησης και σχεδίων συμβάσεων μετά από διαβούλευση με τους κατά περίπτωση αρμόδιους δημόσιους φορείς.

 

ε)ε) Η έρευνα για την διαμόρφωση κανόνων τυποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και ο έλεγχος για την εναρμόνιση αυτών με τις γενικές αρχές του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.

 

στ)στ) Η συγκέντρωση υλικού και η σχετική τεκμηρίωση για την υποβολή γραπτών ή προφορικών παρατηρήσεων από την Αρχή σχετικά με θέματα δημοσίων συμβάσεων, ιδίως για την ερμηνεία του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.

 

ζ)ζ) Η εκπόνηση μελετών σε κλάδους του δικαίου δημοσίων συμβάσεων, με στόχο τον εντοπισμό των αποτελεσματικότερων επιλογών για την εναρμόνιση, απλούστευση και εξορθολογισμό των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων.

 

η)η) Η επίβλεψη και έλεγχος των μελετών που εκπονούνται από τρίτους.

 

θ)θ) Η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης με εκδόσεις, ελληνικές και ξενόγλωσσες, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, σχετικές με την εφαρμογή της νομοθεσίας των δημοσίων συμβάσεων και με οποιοδήποτε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό, που υποβοηθά το έργο της Αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 21 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.