Προεδρικό διάταγμα 123/12

ΠΔ 123/2012: Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 123/2012: Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, (ΦΕΚ 216/Α/2012), 05-11-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Του νόμου 4013/2011 (Α' 204) και ιδίως της παραγράφου 4 του άρθρου 4 αυτού, όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του νόμου 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α/2012) και το άρθρο 238 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) και ισχύει.

 

β. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α/2003) και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/2005).

 

γ. Της παραγράφου 2 άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2431/1996 Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση (ΦΕΚ 175/Α/1996).

 

δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

ε. Της Υ48/2012 απόφασης του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105/Β/2012).

 

2. Την από 02-08-2012 γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).

 

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ετήσια δαπάνη ύψους 59.000 € περίπου από την καταβολή επιδομάτων ευθύνης στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής. Πέραν της δαπάνης αυτής ενδέχεται να προκληθεί και πρόσθετη δαπάνη από τη μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού για την κάλυψη των 70 νέων θέσεων.

 

4. Την 178/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε:

 

Μέρος Πρώτο: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

 

Άρθρο 1: Διοικητική διάρθρωση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 2: Υπηρεσίες προέδρου

Άρθρο 3: Γραφείο προέδρου

Άρθρο 4: Γραφείο διεθνών σχέσεων

Άρθρο 5: Γραφείο νομικού συμβούλου

Άρθρο 6: Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 7: Γενικός διευθυντής

Άρθρο 8: Διεύθυνση νομικών υπηρεσιών

Άρθρο 9: Διεύθυνση συντονισμού και ελέγχου

Άρθρο 10: Διεύθυνση βάσεων δεδομένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 11: Διεύθυνση διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης

Άρθρο 12: Περιφερειακό γραφείο Θεσσαλονίκης

 

Μέρος Δεύτερο: Προσωπικό

 

Κεφάλαιο Α: Κατηγορίες προσωπικού, προσόντα διορισμού, τρόπος επιλογής και πρόσληψης

 

Άρθρο 13: Σύσταση νέων θέσεων - Κατανομή συνολικού προσωπικού και υπηρεσιακή κατάσταση

Άρθρο 14: Προσόντα διορισμού γενικού διευθυντή

Άρθρο 15: Τρόπος επιλογής και διορισμού γενικού διευθυντή

Άρθρο 16: Προσόντα προϊστάμενων διευθύνσεων

Άρθρο 17: Τρόπος επιλογής προϊστάμενων διευθύνσεων

Άρθρο 18: Προσόντα και τρόπος επιλογής προϊστάμενων λοιπών οργανικών μονάδων

Άρθρο 19: Προσόντα διορισμού λοιπού προσωπικού Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

 

Κεφάλαιο Β: Προϊστάμενοι και κατανομή προσωπικού

 

Άρθρο 20: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

Άρθρο 21: Προϊστάμενοι - Γενικές διατάξεις

Άρθρο 22: Κατανομή του προσωπικού

 

Κεφάλαιο Γ: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 23: Κατάταξη προσωπικού

Άρθρο 24: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

Αθήνα, 02-11-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.