Προεδρικό διάταγμα 123/12 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Σύσταση νέων θέσεων - Κατανομή συνολικού προσωπικού και υπηρεσιακή κατάσταση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκτός από τις θέσεις προσωπικού που έχουν ήδη συσταθεί με το άρθρο 9 του νόμου 4013/2011, στην Αρχή συνιστώνται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παράγραφος 4 του νόμου αυτού, 70 νέες θέσεις, 20 διοικητικού προσωπικού και 50 ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Η πλήρωση των νέων αυτών θέσεων γίνεται με μετάταξη προσωπικού ή με τριετή απόσπαση, η οποία μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά, από τους φορείς των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982.

 

2. Οι νέες θέσεις που συνιστώνται, μαζί με τις συσταθείσες από το νόμο 4013/2011 θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του Γενικού Διευθυντή, αναβιβάζουν το σύνολο των θέσεων του προσωπικού της Αρχής σε 95, κατανέμονται δε ως εξής:

 

Α. Θέσεις μόνιμου προσωπικού:

 

α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέσεις 13, ως εξής:

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού: θέσεις 13, από τις οποίες 7 έχουν συσταθεί με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του νόμου 4013/2011 και 6 με το παρόν.

 

β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, θέσεις 9, ως εξής:

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής: θέσεις 4 που συνιστώνται με το παρόν.

 

Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού: θέσεις 5 που συνιστώνται με το παρόν.

 

γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θέσεις 3, ως εξής:

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων: θέσεις 3 που συνιστώνται με το παρόν.

 

δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, θέσεις 2, ως εξής:

 

Κλάδος Επιμελητών: θέσεις 2 που συνιστώνται με το παρόν.

 

Για τις συσταθείσες με το νόμο 4013/2011 θέσεις μόνιμου προσωπικού, το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 3, 4 και 5 του νόμου 4013/2011. Θέσεις μόνιμου προσωπικού που καλύπτονται με τριετή απόσπαση η οποία μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά, από τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει.

 

Β. Διοικητικοί Γραμματείς: θέσεις 2, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του νόμου 4013/2011 και καλύπτονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

 

Γ. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπως αυτό ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), είναι 65 και καλύπτονται από τις παρακάτω ειδικότητες:

 

α. Νομικοί: θέσεις 30 από τις οποίες 8 συστάθηκαν με το νόμο 4013/2011 και 22 με το παρόν.

β. Διπλωματούχοι μηχανικοί: θέσεις 11 από τις οποίες 3 συστάθηκαν με το νόμο 4013/2011 και 8 με το παρόν.

γ. Χημικοί: θέσεις 2, από τις οποίες 1 συστάθηκε με το νόμο 4013/2011 και 1 με το παρόν.

δ. Επιστήμονες πληροφορικής: θέσεις 6, από τις οποίες 2 συστάθηκαν με το νόμο 4013/2011 και 4 με το παρόν.

ε. Οικονομολόγοι: θέσεις 10, από τις οποίες η 1 συστάθηκε με το νόμο 4013/2011 και 9 με το παρόν.

στ. Στατιστικολόγοι: θέσεις 2 που συνιστώνται με το παρόν.

ζ. Βιολόγοι - βιοχημικοί: θέσεις 2 που συνιστώνται με το παρόν.

η. Φαρμακοποιοί: θέσεις 2 που συνιστώνται με το παρόν.

 

Οι ειδικότητες, με τις οποίες καλύπτονται οι ανωτέρω θέσεις, ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσής τους.

 

3. Για τις συσταθείσες με το νόμο 4013/2011 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 1, 2 και 5 του νόμου 4013/2011.

 

4. Πριν από την έκδοση απόφασης μετάταξης ή απόσπασης προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων του μόνιμου και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, διεξάγεται αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων ενός εκάστου, από οριζόμενη με απόφαση της Αρχής τριμελή επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από μέλη της Αρχής προκειμένου να αξιολογηθεί υποψήφιος για την πλήρωση θέσης του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και από 2 μέλη της Αρχής και τον Γενικό Διευθυντή ή Προϊστάμενο της αμέσως υποκείμενης οργανικής μονάδας για την αξιολόγηση των προσόντων διοικητικού προσωπικού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.