Προεδρικό διάταγμα 123/12 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Διεύθυνση συντονισμού και ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου είναι αρμόδια για την εποπτεία, την παροχή συμβουλών, την αξιολόγηση, τον έλεγχο και τον εν γένει συντονισμό των δράσεων των φορέων της κεντρικής διοίκησης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

 

2. H Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

 

α) Τμήμα Συντονισμού, στην αρμοδιότητα του οποίου ανατίθενται κυρίως:

 

α)α) Η παρακολούθηση των φορέων της κεντρικής διοίκησης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο της εποπτείας και του συντονισμού της δράσης τους.

 

β)β) Η προετοιμασία της συμμετοχής της Αρχής σε συλλογικά κυβερνητικά όργανα με αρμοδιότητα επί των δημοσίων συμβάσεων.

 

γ)γ) Η προετοιμασία συσκέψεων συντονισμού με εκπροσώπους των φορέων της κεντρικής διοίκησης και η συγκρότηση ομάδων εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων φορέων με σκοπό την ενοποίηση και ομοιόμορφη ανάπτυξη και εφαρμογή του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.

 

δ)δ) Η παρακολούθηση του ετήσιου προγραμματισμού των αναγκών της κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης, καθώς και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με την εκτέλεση έργων, μίσθωση υπηρεσιών και προμήθεια αγαθών βάσει των σχετικών πινάκων που διαβιβάζονται στην Αρχή.

 

ε)ε) Η προεργασία για την παροχή οδηγιών σε αναθέτουσες αρχές είτε με πρωτοβουλία της Αρχής ή κατόπιν αιτήματος αυτών, ιδίως κατά το στάδιο εκδίκασης ή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών.

 

στ)στ) Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις λοιπές Διευθύνσεις, της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και προτάσεων για την βελτίωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και την συμμόρφωση των αρμόδιων φορέων με τις προτάσεις και τις οδηγίες αυτές που υποβάλλει η Αρχή στον Πρόεδρο της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση ι)γ' του νόμου 4013/2011.

 

β) Τμήμα Ελέγχου, στην αρμοδιότητα του οποίου ανατίθενται κυρίως:

 

α)α) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δράσεων των δημοσίων φορέων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των συναρμόδιων Υπουργείων, των αρμόδιων διοικητικών οργάνων άσκησης ελέγχου και εποπτείας, καθώς και των αναθετουσών αρχών, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

β)β) Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων σε ευρισκόμενες σε εξέλιξη διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές και τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την διαπίστωση παραβίασης ή μη του εθνικού ή του ενωσιακού - δικαίου.

 

γ)γ) Η προετοιμασία - για την έκδοση πορίσματος της Αρχής σχετικά με την έρευνα επί των υπό στοιχείο (β)β) ελεγχόμενων διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και η κοινοποίησή τους στην οικεία αναθέτουσα αρχή.

 

δ)δ) Η προεργασία και η εισήγηση για την έκδοση απόφασης της Αρχής σχετικά με την διακοπή της προόδου των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης του εθνικού ή του ευρωπαϊκού δικαίου ή η εισήγηση για την παροχή έγγραφης συναίνεσης για την συνέχιση αυτών.

 

ε)ε) Η μέριμνα για την διαβίβαση των ανωτέρω πορισμάτων στα αρμόδια δικαστήρια, κατόπιν αιτήματός τους.

 

στ)στ) Η εισήγηση για την αξιολόγηση, στο πλαίσιο της εποπτείας της Αρχής, των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ενωσιακό - νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.