Προεδρικό διάταγμα 132/17 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Σώματα Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδας - Επιχειρησιακοί στόχοι - Αρμοδιότητες και Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, είναι ιδίως οι ακόλουθοι:

 

α) η επιθεώρηση έργων και δραστηριοτήτων ως προς την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας,

 

β) η διαπίστωση πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς και ο εντοπισμός του υπεύθυνου φορέα εκμετάλλευσης,

 

γ) ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διαδικασίας των ενεργειακών επιθεωρήσεων και ελέγχων κτηρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού καθώς επίσης και των ενεργειακών επιθεωρητών,

 

δ) ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διαδικασίας των ελέγχων δόμησης καθώς επίσης και των Ελεγκτών Δόμησης,

 

ε) ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών για τη διενέργεια κατεδαφίσεων,

 

στ) η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση των σχετικών Μητρώων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Επιθεώρησης,

 

ζ) ο έλεγχος της εφαρμογής της μεταλλευτικής και λατομικής νομοθεσίας στους μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους αντίστοιχα.

 

2. α) Στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται σε έργα και δραστηριότητες και των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεων και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις έργων και δραστηριοτήτων όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους ανατίθεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,

 

β)β) η διενέργεια ελέγχων κατά τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων, σε συνεργασία με την επισπεύδουσα Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες.

 

β) Στο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων των Ελεγκτών Δόμησης και η εισήγηση επιβολής ποινών προς το Εποπτικό Συμβούλιο του άρθρου 17 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011),

 

β)β) ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση των τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης,

 

γ)γ) η εισήγηση προς το Εποπτικό Συμβούλιο επιβολής ποινών παρανόμως υποβληθείσες δηλώσεις υπαγωγής στο νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) ή στο νόμο 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

γ) Στο Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) ο έλεγχος της εφαρμογής έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτηρίου, της διενέργειας επιθεωρήσεων συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού, ο έλεγχος της διαδικασίας έκδοσής τους, ο έλεγχος των ενεργειακών επιθεωρητών και των φορέων εκπαίδευσης αυτών και η εισήγηση για επιβολή κυρώσεων,

 

β)β) η σύσταση, η τροποποίηση, η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών καθώς και του Αρχείου Επιθεώρησης Κτηρίων,

 

γ)γ) η συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και των επιθεωρήσεων συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού,

 

δ)δ) η εκπόνηση και η ανάθεση εκπόνησης μελετών και ερευνών, σχετικών με τον έλεγχο και την παρακολούθηση της διαδικασίας των ενεργειακών επιθεωρήσεων, της ενεργειακής πιστοποίησης, της ορθότητας των εκδοθέντων Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και των Εκθέσεων Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού κτιρίων, καθώς και των Ενεργειακών Επιθεωρητών,

 

ε)ε) ο έλεγχος της διενέργειας ενεργειακού ελέγχου των υπόχρεων προς τούτο επιχειρήσεων, η διασφάλιση και ο έλεγχος της ποιότητας των ενεργειακών ελέγχων, ο έλεγχος των ενεργειακών ελεγκτών και των φορέων εκπαίδευσης αυτών και η εισήγηση για επιβολή κυρώσεων,

 

στ)στ) η εκπόνηση και η ανάθεση εκπόνησης μελετών και ερευνών, σχετικών με τον έλεγχο και την παρακολούθηση της διαδικασίας των ενεργειακών ελέγχων, καθώς και των ενεργειακών ελεγκτών.

 

ζ)ζ) η σύσταση, η τροποποίηση, η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών, καθώς και του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων,

 

η)η) η συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των ενεργειακών ελέγχων,

 

δ) Στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταλλείων, λατομείων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των ορυκτών, των εργοστασίων εμπλουτισμού και των εξαγωγικών μεταλλουργιών, εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά στην ορθολογική και σύννομη εκμετάλλευση, στην ασφάλεια των έργων, στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής και υγείας, των γειτνιαζουσών εγκαταστάσεων έργων δημόσιας ωφέλειας καθώς επίσης η επιβολή λήψης των ενδεδειγμένων μέτρων και η επιβολή κυρώσεων,

 

β)β) ο έλεγχος των πάσης φύσεως ερευνητικών έργων, που αφορούν τη διενέργεια ερευνών για μεταλλευτικά, ενεργειακά και λατομικά ορυκτά,

 

γ)γ) η γνωμοδότηση και εισήγηση για την αναγκαιότητα των αιτούμενων προς προσωρινή κατάληψη ή απαλλοτρίωση εκτάσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εκμετάλλευσης μεταλλείων και λατομείων καθώς και ο έλεγχος των απαλλοτριωμένων εκτάσεων που παραχωρήθηκαν κατά χρήση, σύμφωνα με τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία, ως προς τη χρήση τους, για το σκοπό που έγιναν αυτές,

 

δ)δ) η διενέργεια αυτοψιών και η σύνταξη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, για ατυχήματα - δυστυχήματα σε μεταλλεία και λατομεία καθώς και σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ορυκτών, που βρίσκονται εντός των μεταλλευτικών ή των λατομικών χώρων αντίστοιχα,

 

ε)ε) η προσωρινή απαγόρευση και η ανάκληση, καθώς και η εισήγηση αρμοδίως για την οριστική διακοπή της λειτουργίας μεταλλείων και λατομείων για λόγους ασφαλείας,

 

στ)στ) η αξιολόγηση των στοιχείων δραστηριότητας των μεταλλείων και λατομείων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις και γνωμοδότηση για την ακρίβεια αυτών,

 

ζ)ζ) ο έλεγχος της εφαρμογής της Μεταλλευτικής Νομοθεσίας για το γεωθερμικό δυναμικό,

 

η)η) η συνεργασία και παροχή στοιχείων και δεδομένων στο Τμήμα Τεκμηρίωσης - Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών και Λατομικών Δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης ΟΠΥ και η διατύπωση προτάσεων νομοθετικών παρεμβάσεων, ως αποτέλεσμα του ελεγκτικού έργου,

 

θ)θ) όλες οι λοιπές γνωμοδοτήσεις που προβλέπονται από την κείμενη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία, πλην των περιπτώσεων με επικαιροποιημένη τεχνική μελέτη. Η αξιολόγηση και γνωμοδότηση επί της δραστηριότητας κάθε μεταλλείου. Η σύνταξη αντίστοιχων εκθέσεων κρισιολόγησης καθώς και η εκτίμηση της αξίας των μεταλλείων, λατομείων και των εγκαταστάσεων αυτών,

 

ι)ι) η οριοθέτηση των μεταλλείων,

 

ι)α)ι)α) η Επιθεώρηση Μεταλλείων επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), της Μεταλλευτικής και της Λατομικής Νομοθεσίας και του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών που απαιτούν επιτόπιο έλεγχο και αυτοψία,

 

ι)β)ι)β) ο έλεγχος της κατασκευής των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, ευρισκομένων εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων αντίστοιχα, μεταλλείων και λατομείων, σύμφωνα με τις χορηγούμενες άδειες και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στους παραβάτες.

 

3. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών είναι οι ακόλουθες:

 

α)α) η μέριμνα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πρόκλησης περιβαλλοντικών ζημιών στο έδαφος, τα νερά και τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας και του ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/2009), και η εισήγηση μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζημιών,

 

β)β) η παρακολούθηση της υλοποίησης μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης και ο συντονισμός των δράσεων των Περιφερειακών Επιτροπών Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών.

 

4. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Οινοφύτων είναι ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται σε έργα και δραστηριότητες και των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεων της χωρικής του αρμοδιότητας, η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις έργων και δραστηριοτήτων όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται ρητά από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας στους επιθεωρητές περιβάλλοντος.

 

5. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Σμυριδωρυχείου Νάξου αφορούν θέματα εξόρυξης, διαλογής, αποθήκευσης, φύλαξης και πώλησης της Ναξίας Σμύριδας, σύμφωνα με την κείμενη περί σμύριδας νομοθεσία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.