Προεδρικό διάταγμα 132/17

ΠΔ 132/2017: Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 132/2017: Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (ΦΕΚ 160/Α/2017), 30-12-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις

 

α) του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013), το άρθρο 55 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), το άρθρο 46 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014), το άρθρο 7 του νόμου 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α/2014), 30 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014), το άρθρο πέμπτο του νόμου 4464/2017 (ΦΕΚ 46/Α/2017) και ισχύει.

 

β) της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 (ΦΕΚ 226/Α/2011), όπως ισχύει,

 

γ) της παραγράφου 6 του άρθρου 24 Προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο έκτο του νόμου 4464/2017 (ΦΕΚ 46/Α/2017) και του άρθρου 69Γ Ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών και του άρθρου 69Δ Μετονομασία των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου του νόμου [Ν] 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2014),

 

δ) του προεδρικού διατάγματος 125/2016 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 210/Α/2016) και του προεδρικού διατάγματος 73/2015 Διορισμός Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 116/Α/2017),

 

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Την υπ' αριθμόν Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ 2168/Β/2015).

 

3. Την από 17-05-2017 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

4. Την υπ' αριθμόν 22506/08-05-2017 Εισήγηση και την υπ' αριθμόν 40085/27-09-2017 συμπληρωματική Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφορικά με την προκαλούμενη δαπάνη για τις διατάξεις του παρόντος.

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού μέγιστου ύψους 300.000 €. Η προκαλούμενη δαπάνη αφορά στην κατηγορία 200 και στους ΚΑΕ 211, 213, 215, 221, 291, 292, 293, 294 των Ειδικών Φορέων 31-110 και 31-120.

 

6. Την υπ' αριθμόν 168/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Αποστολή Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Άρθρο 2: Διάρθρωση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Άρθρο 3: Πολιτικά Γραφεία Υπουργού και Αναπληρωτή / Αναπληρωτών Υπουργού / Υπουργών

Άρθρο 4: Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων

 

Κεφάλαιο Β: Υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες στον Υπουργό

 

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 7: Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου - Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Γ: Υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες στη Γενική Γραμματεία Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Άρθρο 8

Άρθρο 9: Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου - Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 10: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης

Άρθρο 13: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 14: Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

Άρθρο 15: Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Άρθρο 16: Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

Άρθρο 17: Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών - Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 18: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 19: Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 20: Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Δ: Υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες στη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος

 

Άρθρο 21

Άρθρο 22: Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής - Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 23: Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 24: Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 25: Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 26: Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 27: Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος - Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 28: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 29: Διεύθυνση Προστασίας Δασών - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 30: Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 31: Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Ε: Υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

 

Άρθρο 32

Άρθρο 33: Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού - Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 34: Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 35: Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 36: Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 37: Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας - Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 38: Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 39: Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 40: Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 41: Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

 

Άρθρο 42

Άρθρο 43: Γενική Διεύθυνση Ενέργειας - Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 44: Διεύθυνση Υδρογονανθράκων - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 45: Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 46: Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 47: Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 48: Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών - Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 49: Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 50: Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 51: Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 52: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων

 

Κεφάλαιο Ζ: Υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων

 

Άρθρο 53: Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 54: Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 55: Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση Αρμοδιότητες

Άρθρο 56: Κοινές Διατάξεις Ειδικής Γραμματείας Υδάτων

 

Κεφάλαιο Η: Υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Άρθρο 57: Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 58: Σώματα Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδας - Επιχειρησιακοί στόχοι - Αρμοδιότητες και Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών - Αρμοδιότητες

Άρθρο 59: Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Θ

 

Άρθρο 60: Κοινές Διατάξεις

 

Κεφάλαιο Ι: Προσωπικό

 

Άρθρο 61: Θέσεις προσωπικού

Άρθρο 62: Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

Άρθρο 63: Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

Άρθρο 64

Άρθρο 65: Θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής και θέσεις με θητεία

Άρθρο 66: Κατάταξη προσωπικού

Άρθρο 67: Προσόντα διορισμού

Άρθρο 68: Περιγράμματα θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 69: Περιγράμματα θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων

Άρθρο 70: Περιγράμματα θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων

Άρθρο 71: Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 72: Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

Άρθρο 73: Προϊστάμενοι Τμημάτων

Άρθρο 74: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 75: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-10-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.