Προεδρικό διάταγμα 142/01

ΠΔ 142/2001: Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 142/2001: Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης, (ΦΕΚ 123/Α/2001), 20-06-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α. Τις διατάξεις:

 

1. Του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα του άρθρου 26, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/1992), του άρθρου 27 παράγραφος 3, όπως ισχύει μετά το άρθρο 6 παράγραφος 6)γ του νόμου 2026/1992 και του άρθρου 30 παράγραφος 9.

 

2. Των άρθρων 1 και 2 του νόμου [Ν] 1835/1989 Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων του (ΦΕΚ 76/Α/1989).

 

3. Των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 417/1991 (ΦΕΚ 153/Α/1991) και προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 459/1993 (ΦΕΚ 193/Α/1993).

 

4. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 207/1989 (ΦΕΚ 98/Α/1989) Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Τουρισμού.

 

5. Του προεδρικού διατάγματος 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

 

6. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 296/1989 (ΦΕΚ 136/Α/1989) Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού.

 

7. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 217/1995 (ΦΕΚ 116/Α/1995) Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Καζίνων στο Υπουργείο Τουρισμού.

 

8. Της με αριθμόν ΔΙΔΚ/Γ1/2/11187/2000 Κοινής Απόφασης του πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 630/Β/2000).

 

9. Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

10. Της με αριθμόν 1039386/441/Α0006/2000 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 571/Β/2000).

 

β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη 21.030.000 δραχμών για το έτος 2001 και για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης (φορέας 35/150).

 

γ. Την με αριθμό 274/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Ανάπτυξης και των Υφυπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού

Άρθρο 2: Υπαγόμενες Υπηρεσίες

Άρθρο 3: Αποστολή Γενικής Γραμματείας Τουρισμού

Άρθρο 4: Σύσταση Θέσεων

Άρθρο 5: Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 6: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12-06-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.