Προεδρικό διάταγμα 144/76 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την χορήγηση αδείας λειτουργίας της σχολής απαιτούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 

α. Αίτησις μεθ' απάντων των στοιχείων ταυτότητος, εις ην θα αναφέρονται, αφ' ενός μεν η πλήρης ονομασία της σχολής με κεφαλαία γράμματα, αφ' ετέρου δε το άθλημα ή τα αθλήματα, άτινα θα διδάσκονται εν αυτή.

 

β. Πιστοποιητικόν γεννήσεως. Ο αιτών την χορήγηση αδείας λειτουργίας δέον να έχει συμπληρωμένο το 21ο έτος της ηλικίας του.

 

γ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.

 

δ. Απόσπασμα εισαγγελικής Αρχής.

 

ε. Παραστατικά στοιχεία, άτινα θα αποδεικνύουν την κατάθεση του παραβόλου.

 

στ. Άδεια της Αστυνομικής Αρχής χορηγούμενη μετά σύμφωνον γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, ότι πληρούνται οι όροι των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων. Τα έξοδα μεταβάσεως της ανωτέρω Επιτροπής θέλουν βαρύνει τον αιτούντα την άδεια.

 

ζ. Έκθεσις των αρμοδίων οργάνων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή του οικείου Διευθυντού Σωματικής Αγωγής της Νομαρχίας.

 

η. Σχεδιάγραμμα κατόψεως του χώρου της σχολής υπό κλίμακα 1:50 εις διπλούν. Τούτο δέον να συντάσσεται επί χάρτου σχεδίου υπό μηχανικού ή υπομηχανικού. Επ' αυτού δέον ν' αναγράφονται οι διαστάσεις απάντων των αναφερομένων, στο σχεδιάγραμμα, χώρων ως και το ακριβές εμβαδόν τούτων.

 

θ. Αντίγραφον πτυχίου ή διπλώματος ημεδαπής ή αλλοδαπής του διδάσκοντος ή των διδασκόντων εις την σχολή, νομίμως αναγνωρισμένου υπό του Κράτους. Προκειμένου περί πτυχίου ή διπλώματος αλλοδαπής δέον να υποβάλλεται και επίσημος μετάφρασις τούτου πραγματοποιούμενη παρά του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλης Κρατικής αρχής.

 

ι. Βεβαίωσις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας περί των ληφθέντων μέτρων προς αποτροπήν κινδύνου εκ πυρκαϊάς.

 

ι)α. Προκειμένου περί υπογείου, υπεύθυνος δήλωσις του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ή, σε θάνατο ή συνεχή απουσία τούτου, ετέρου ηλεκτρολόγου, δι' ης να βεβαιώνεται ότι η ηλεκτρική εγκατάστασις έχει κατασκευασθεί συμφώνως προς τους εν ισχύ κανονισμούς ασφαλείας και ότι έχει τοποθετηθεί το αυτόματο σύστημα ασφαλείας.

 

ι)β. Ιδιωτικό συμφωνητικόν του διευθύνοντος την σχολή, εφ' όσον πρόκειται περί σχολής γυμναστικής ή άλλου αθλήματος συμπεριλαμβανομένης και της γυμναστικής και ο ιδιοκτήτης δεν κατέχει πτυχίον καθηγητού σωματικής αγωγής ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

2. Η σχολή δέον να διαθέτη υποχρεωτικώς:

 

α. Αίθουσα αναμονής.

β. Κυρίως γυμναστήριον.

γ. Αποδυτήρια μεθ' ερμαρίων.

δ. Λουτρόν με δύο, κατ' ελάχιστον καταιωνιστήρες.

 

3. Η σχολή δύναται να συνυπάρχει μετά κατοικίας υπό την προϋπόθεση ότι οι χώροι της σχολής δεν θα χρησιμοποιούνται δια τις ανάγκες της κατοικίας και θα είναι απομονωμένη αυτής έστω και δια θύρας, η οποία θα διαθέτη κλείθρον.

 

4. Προκειμένου περί ιδιοκτήτου εξ αλλοδαπής ούτος δέον να υποβάλει, πλην των υπό στοιχεία β,γ και δ και:

 

α. Διαβατήριον.

β. Άδεια παραμονής εν Ελλάδι.

γ. Άδεια εργασίας εν Ελλάδι.

 

5. Όλα τα ανωτέρω υποβάλλονται εις την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δια των αρμοδίων οργάνων ταύτης, εν ελλείψει δε αυτών δια του οικείου Διευθυντού Σωματικής Αγωγής της Νομαρχίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.